Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

Opis zadań

Kierownik: prof. dr hab. Maria Skłodowska…………………………………..

Tematyka badań

 • Roślinne kultury in vitro. Rozmnażanie roślin ozdobnych, użytkowych, leczniczych, ginących techniką kultur in vitro. Produkcja metabolitów wtórnych o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych, barwników spożywczych i kosmetycznych, ekologicznych środków ochrony roślin i antyoksydantów w roślinnych kulturach in vitro.
 • Biochemiczne mechanizmy odporności roślin na patogeny i szkodniki. Odporność roślin na stresy środowiskowe: zasolenie, kwaśny deszcz, metale śladowe.
 • Fizjologia roślin, współdziałanie szlaków metabolicznych w warunkach prawidłowych i patologicznych/stresowych, wpływ efektywności fotosyntezy na metabolizm rośliny.
 • Fitoremediacja; wykorzystanie roślin w oczyszczaniu gleb, wód gruntowych i powietrza ze związków toksycznych pochodzenia antropomorficznego.

Projekty naukowe (od 2014 r.)

 • PPN/BIT/2021/1/00100/U/00001 „Zanieczyszczenie związkami perfluoroalkilowymi (PFAS) a rośliny: akumulacja, toksyczne oddziaływanie, zagrożenie przenikania do diety człowieka oraz możliwości bioremediacji podłóż skażonych PFAS” (Perfluoroalkyl substance (PFAS) pollution and plants: accumulation and toxic effects, possible transfer into human diet and the potential for bioremediation of PFAS-contaminated substrates”, projekt finansowany w ramach konkursu Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską Canaletto. Koordynator: dr Anna Wyrwicka-Drewniak. Czas realizacji: 2022-2023.
 • IDUB 64/2021 „Ocena zdolności pobierania i akumulacji toksycznych związków perfluoroalkilowych (PFAS) przez rośliny wchodzące w skład diety człowieka. Identyfikacja potencjału roślin do remediacji podłóż zanieczyszczonych PFAS”, projekt finansowany w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza „Granty dla doświadczonych badaczy”. Kierownik projektu: dr Anna Wyrwicka-Drewniak. Czas realizacji: 2022-2023.
 • NCN UMO-2013/11/N/NZ9/00117 Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv lachrymans” Kierownik: mgr T. Kopczewski. Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska. Czas realizacji: 2014-2018.
 • NCN - UMO-2015/19/B/ST10/02167 „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpływu antropogenicznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych”. Kierownik: dr hab. Edyta Kiedrzyńska. Wykonawca: dr Anna Wyrwicka. Czas realizacji: 2016-2019.
 • MNiSW - 0492/IP1/2015/73 „Rola bakterii ryzosferycznych oraz roślin z rodziny Cucurbitaceae w procesie usuwania toksycznych związków PCDD/PCDF” Projekt „IUVENTUS Plus”. Kierownik: dr hab. Magdalena Urbaniak. Wykonawca: dr Anna Wyrwicka. Czas realizacji: 2015-2017.
 • NCN - UMO-2013/09/D/ST10/04043 „Wpływ PCDD/PCDF z osadów ściekowych na zanieczyszczenia gleby oraz metabolizm Salix sp.”, kierownik dr hab. M. Urbaniak. Główny wykonawca: dr A. Wyrwicka. Czas realizacji: 2014-2016.

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

z partnerami zagranicznymi:

 • Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRET-CNR), Monterotondo (Rome), Italy
 • Istituto di Ricerca sulle Acque, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR), Monterotondo (Rome), Italy
 • Laboratory of Biological Oxidation, Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, Agricultural University of Georgia, Kakha Bendukidze University Campus, Tbilisi, Georgia
 • Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
 • Laboratory of Applied Biophysics and Biochemistry. Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
 • Laboratory of Plant Cell Biophysics and Biochemistry. Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
 • Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPSP-CNR), Area della Ricerca di Firenze, (Florence) Italy
 • Ce.M.E. - Centro di Microscopie Elettroniche, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPSP-CNR), Area della Ricerca di Firenze, (Florence) Italy

 

 • Zakład Biologii Stresu Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
 • Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Zakład Biologii Komórki Instytutu Biologii, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka
 • Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów (NGO), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)
 • Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemii, Politechnika Łódzka

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk


Dydaktyka

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Katedry Fizjologii Biochemii Roślin współrealizują programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie fizjologii, biochemii, biotechnologii i biologii molekularnej roślin oraz własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań: na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Ekomiasto,
 • Biologii kryminalistycznej
 • Mikrobiologia
 • Ochrona Środowiska

Dane kontaktowe

Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

 • Banacha 12/16 pokój: 201-239 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-17

Skład osobowy