Katedra Mikrobiologii Molekularnej

Opis zadań

Kierownik: dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ

Tematyka badań

 • Patogenne grzyby z grupy dermatofitów - molekularne podłoże chorobotwórczości, diagnostyka i epidemiologia molekularna.
 • Badanie aktywności nowo syntetyzowanych związków pod kątem określenia ich potencjału przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybiczego, przeciwpierwotniakowego i przeciw-nowotworowego, poznanie mechanizmów ich działania oraz powstawania lekooporności na nie.
 • Rola mikrobiomu dróg rodnych w indukcji i progresji nowotworów endometrium.
 • Badanie interakcji Mycobacterium tuberculosis z elementami wrodzonej odpowiedzi odpornościowej makroorganizmu oraz identyfikacja mykobakteryjnych ligandów zaangażowanych w te oddziaływania
 • Badanie aktywności immunogennej i immunoprotekcyjnej doświadczalnych szczepionek przeciw toksoplazmozie opartych na białkach rekombinowanych i DNA.
 • Określanie przydatności diagnostycznej rekombinowanych białek Toxoplasma gondii, w tym białek fuzyjnych

Projekty naukowe (od 2010 r.)

 • MNiSW - NN304099039 – 2010-2014. Badanie składu gatunkowego i różnorodności struktury wewnątrzklonalnej dermatofitów i innych grzybów keratynolitycznych przenoszonych w środowisku przez wybrane gatunki ptaków w Polsce. Kierownik - A. Ciesielska.
 • MNiSW - N N302 6363402011-2014. Badanie immunogennego i neuroprotekcyjnego działania rekombinowanych szczepionek przeciw toksoplazmozie z użyciem mysiego modelu doświadczalnego. Kierownik - J. Gatkowska.
 • NCN Preludium-11 - 2013/11/N/NZ7/00765 – 2014-2017. Ocena właściwości biologicznych pochodnych tiosemikarbazydów o zdefiniowanej aktywności antybakteryjnej. Kierownik – A. Kowalczyk, opiekun naukowy – P. Stączek.
 • NCN OPUS-7 - 2014/13/B/NZ7/02307 2015-2019. Analiza dermatofitów pod kątem identyfikacji polimorfizmów DNA przydatnych w molekularnej diagnostyce, epidemiologii i filogenetyce, ekspresji wybranych genów wirulencji oraz wrażliwości na tiosemikarbazydy. kierownik - P. Stączek.
 • NCN OPUS-9 2015/17/B/NZ6/03480 - 2016-2019 Nowe chimeryczne antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii – badanie aktywności immunogennej i ochronnej. wykonawca, od 2018 koordynator grantu po stronie UŁ jako Partnera konsorcjum - J. Gatkowska.
 • NCN PRELUDIUM-16 2019-2021. Właściwości przeciwpasożytnicze oraz identyfikacja molekularnych tarcz docelowych nowych pochodnych tiosemikarbazydu i tiazolidynonu w inwazjach o etiologii Toxoplasma gondii. Kierownik - A. Bekier, opiekun naukowy - K. Dzitko.
 • NCN SONATA-14 2018/31/D/NZ6/02839. 2019-obecnie. Ocena aktywności immunogennej i immunoprotekcyjnej szczepionek DNA kodujących wieloantygenowe białka chimeryczne i fuzyjne Toxoplasma gondii. Koordynator grantu po stronie UŁ jako Partnera konsorcjum - J. Gatkowska.
 • NCN SONATA-12 2016/23/D/NZ7/03962017 – obecnie. Analiza ekspresji czynników wirulencji dermatofitów w odpowiedzi na wybrane źródła węgla. Kierownik - A. Ciesielska.
 • NCN OPUS-12 2016/23/B/NZ7/012042017 – obecnie. Identyfikacja ligandów Mycobacterium tuberculosis wiążących ludzki surowiczy amyloid A (SAA) oraz określenie biologicznej roli interakcji prątków gruźlicy z SAA. Kierownik - B. Dziadek. Projekt realizowany w ramach konsorcjum badawczego z Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk; Lider Projektu – Uniwersytet Łódzki.
 • MNiSW, Program „Inkubator Innowacyjności 4.0” 2021-2022. Nowe pochodne tiosemikarbazydu i tiazolidynonu w inwazjach o etiologii Toxoplasma gondii w badaniach in vivo. Kierownik - A. Bekier, opiekun naukowy - K. Dzitko.
 • 26/DGB/IDUB/2022 2021-2022. Ocena udziału wybranych patogennych szczepów mikrobimu dróg rodnych kobiet w rozwoju raka endometrium. Kierownik – O. Kuźmycz.

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • Wydział Chemii UŁ
 • Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
 • Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
 • CBMM PAN w Łodzi, Dział Polimerów - Fizykochemia Polimerów i Materiałów Polimerowych, Zespół Materiałów Usieciowanych
 • Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Institute of Medical Mycology, Graduate School of Medicine, Teikyo University, Tokyo, Japan

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Mikrobiologii Molekularnej współrealizują zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne na studiach stacjonarnych w zakresie mikrobiologii, wirusologii, parazytologii, genetyki klasycznej i molekularnej, immunologii
na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Mikrobiologia.

Dane kontaktowe

Katedra Mikrobiologii Molekularnej

 • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-66 e-mail:

Skład osobowy