Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

Opis zadań

Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Lisowska

Tematyka badań

 • Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i związków pochodnych przez przemysłowe szczepy grzyba Cunninghamella elegans, aktywnie przekształcające korteksolon do epihydrokortyzonu i hydrokortyzonu,
 • Biodegradacja toksycznych substancji metaloorganicznych z grupy EDCs (modulatorów hormonalnych), pochodzących z różnych matryc – wody, gleby, płynów ustrojowych przez przemysłowe szczepy grzybów strzępkowych
 • Degradacja pentachlorofenolu, nonylofenolu i innych pochodnych fenolu z grupy EDCs, przez wyodrębnione ze skażonej gleby szczepy grzyba strzępkowego Mucor racemossimus oraz promieniowca Streptomyces sp.,
 • Ocena toksyczności substancji chemicznych i matryc środowiskowych z wykorzystaniem testów bioindykatorowych,
 • Wykorzystanie grzybów strzępkowych w dekoloryzacji toksycznych barwników przemysłowych,
 • Usuwanie metali ciężkich przez grzyby strzępkowe,
 • Biodegradacja herbicydów chloroacetonilidowych przez grzyby z rodzaju Trichoderma,
 • Badania proteomu, lipidomu i metabolomu grzybów strzępkowych zaangażowanych w rozkład ksenobiotyków,
 • Biodegradacja związków N-heterocyklicznych przez mikroskopowe grzyby strzępkowe,
 • Mikrobiologiczna degradacja farmaceutyków oraz związków z grupy ‘personal care products’
 • Różnorodność warunków produkcji i potencjalnych kierunków wykorzystania biosurfaktantów (związków powierzchniowo czynnych) Bacillus i Pseudomonas,
 • Wykorzystanie dendrymerów jako czynników antybakteryjnych,
 • Ocena bakteriobójczych właściwości nanomateriałów oraz nowo-syntetyzowanych związków (m.in. N-heterocyklicznych),
 • Aktywność przeciwdrobnoustrojowa nanocząstek metali syntetyzowanych na drodze biologicznej i chemicznej,
 • Biodegradacja i biotransformacja mykotoksyn fuzaryjnycyh przez grzyby entomopatogenne,
 • Określenie potencjału infekcyjnego grzybów entomopatogennych w obecności insektycydów chemicznych,
 • Analiza szlaków metabolicznych i wizualizacja koloniazcji mikrolistków, zasiedlonych przez pożyteczne bakterie i arbuskularne grzyby mikroskopowe,
 • Analiza wpływu mikroplastiku na oddziaływanie roślina-drobnoustroje

Projekty naukowe (od 2015 r.)

 • Zmiany w proteomie grzyba strzępkowego Cunninghamella echinulata podczas degradacji organicznych związków cyny (2014/13/N/NZ9/00878)
 • Mikrobiologiczna degradacja wybranych ksenobiotyków o właściwościach endokrynnych obecnych w produktach codziennego użytku i chemii gospodarczej (2014/13/D/NZ9/04743)
 • Rola antyoksydantów w procesie biodegradacji butylowych związków cyny przez wybrane szczepy grzybowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w lipidomie (2015/19/N/NZ9/00459)
 • Modyfikacje lipidomu mikroskopowych grzybów glebowych w odpowiedzi na wybrane herbicydy (2015/19/B/NZ9/00167)
 • Określenie potencjału infekcyjnego grzybów entomopatogennych w obecności insektycydów chemicznych (2016/23/B/NZ9/00840)
 • Badanie uszkodzeń 2-tiourydyno- tRNA zachodzących w komórkach poddanych stresowi oksydacyjnemu (2016/23/B/NZ1/02316)
 • Charakterystyka indukcji lakazy grzyba Myrothecium sp. IM 6443 oraz analiza jej potencjału biodegradacyjnego (2017/27/N/NZ9/02160)
 • Badanie aktywności biologicznej nowosyntetyzowanych nanokompozytów chitozanowych (2017/25/B/NZ9/02900)
 • Aktywność biodegradacyjna grzybów i oddziaływania grzyb-roślina w obecności mikroplastiku (2020/39/B/NZ9/00471)
 • Rola bakterii symbiotycznych w komunikacji chemicznej u gadów (2021/43/D/NZ8/01704)
 • Bioinsektycyd Beauveria bassiana jako mikrobiologiczny czynnik eliminujący mykotoksyny fyzaryjne (2023/07/X/NZ9/00547)
 • Instytut Kreatywnej Biologii, projekt MNiSW Społeczna Odpowiedzialność Nauki (POPUL/SP/0199/2023/01)
 • Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu. Projekt realizowany w konsorcjum z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie (Lider) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim 2022/45/B/NZ9/04254 - OPUS 23 (2023-2027)

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Katedra Kosmetologii, Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej, Zakład Chemii Bioorganicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Uniwersytet Łódzki
 • Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Zakład Agrotechniki, Pracownia Rizosfery, Skierniewice
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • Department of Chemical Engineering University of La Coruna w Hiszpani
 • Euro-Mediterranean University of Fez w Maroko
 • Urząd Miasta Zgierza
 • Zakład Genetyki i Fizjologii Mycobacterium, Centrum Biologii Medycznej PAN, Łódź,
 • Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Department of Environmental Biotechnology, Leipzig (Niemcy),
 • Pracownia Biologii Grzybów, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa,
 • Pracownia Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź,
 • Wydział Biotechnologii, Zakład Biotransformacji, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, Warszawa,
 • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa,
 • Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa,
 • Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Katedra Biologii Bakterii, Uniwersytet Łódzki,
 • Katedra Immunologii I Biologii Infekcyjnej, Uniwersytet Łódzki,
 • Katedra Mikrobiologii Molekularnej, Uniwersytet Łódzki,
 • Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Łódzki,
 • Katedra Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki,
 • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki,
 • Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Zespół Interakcji Roślin z Mikroorganizmami, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetem Jagiellońskiego w Krakowie
 • Institute of Molecular Systems Biology, ETH Zurich (Szwajcaria)
 • Department of Pharmacy and Biotechnology, University of Bologna, Włochy

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii realizują zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne, pracownie magisterskie , zajęcia terenowe) na kierunkach:

 • Biotechnologia
 • Mikrobiologia
 • Ekomiasto
 • Biologia kryminalistyczna

Trzech pracowników Katedry to tutorzy akademiccy:

dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ, dr hab. Mirosława Słaba, prof. UŁ, dr Anna Jasińska

Dane kontaktowe

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

 • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-68 e-mail: www: biol.uni.lodz.pl

Skład osobowy