Uniwersytet idealny według studentów. Publikacja badaczki UŁ

Jakie są oczekiwania polskich studentów względem uczelni w trzeciej dekadzie XXI wieku, naznaczonej pandemią COVID-19 i pogłębiającą się cyfryzacją? Jak według nich powinien funkcjonować i jakimi cechami charakteryzować się uniwersytet idealny? Odpowiedzi na te pytania postanowiła znaleźć dr Małgorzata Dzimińska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Uczelnia jak inkubator

Zdaniem studentów uczestniczących w badaniach dr Małgorzaty Dzimińskiej z Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ, idealny uniwersytet charakteryzować się powinien m.in. koncentracją na człowieku, wysokim stopniem sprawczości studentów (tu: wpływu ich zainteresowań i opinii na proces kształcenia), aktywnymi metodami nauczania i uczenia się i elastycznymi ścieżkami studiów. 

Od idealnego uniwersytetu studenci oczekują, że profesjonalnie pokieruje ich rozwojem, pełniąc rolę swoistego inkubatora. Chcą zdobyć bogate i zindywidualizowane doświadczenia uczelniane, które pozytywnie wpłyną na ich transformację. Doceniają rolę nauczycieli w tym procesie i oczekują od nich przywództwa w procesie transformacji, a także wskazówek, wsparcia, inspiracji, wiedzy eksperckiej; traktują ich jako wzór do naśladowania.

Badania i anglojęzyczna publikacja

Syntezę oczekiwań polskich studentów i model ich uczelni marzeń dr Dzimińska przedstawiła na łamach „Journal of Further and Higher Education” w artykule pt. „An Ideal University: A Student Growth Incubator” („Uczelnia idealna: Inkubator rozwoju studenta”). Znaleźć go można na otwartej platformie czasopism brytyjskiego wydawnictwa Taylor&Francis.

Journal of Further and Higher Education

Pełna wersja artykułu dr Małgorzaty Dzimińskiej

Zdaniem autorki artykułu, opinie studentów na temat ich potrzeb i oczekiwań związanych ze szkolnictwem wyższym są zbyt rzadko brane pod uwagę. Stąd m.in. pomysł badań. Naukowczyni UŁ przeprowadziła je z wykorzystaniem grup fokusowych złożonych ze studentów studiów licencjackich na jednej z największych uczelni w Polsce. 

Materiał: Centrum Promocji UŁ