START (FAQ)

SESJA, ZALICZENIA, EGZAMINY I OBRONY

Tak.

Szczegółowe zasady podane są w uchwałach Rady Wydziału konkretnej jednostki. Od niektórych decyzji administracyjnych, przesyłanych studentom pisemnie, obowiązuje termin odwołania podany w dokumencie. Jest on nieprzekraczalny. Odwołanie musi mieć charakter pisemny.

Tak, egzaminy odbędą się. Obejmują one wszystkie treści kształcenia, które umieszczone są na stronie przedmiotu w USOS. 

Pojawiające się problemy techniczne, np. wynikające z przepustowości łącza internetowego, są w pełni zrozumiałe. Dlatego zawsze warto ustalić ze studentami zasady udziału w egzaminach.

Egzaminy mogą odbywać się w formie stacjonarnej, jeżeli mają charakter praktyczny.

Student musi posiadać konto pocztowe w domenie UŁ oraz aktualne zdjęcie w USOS. Przez cały czas trwania egzaminu musi udostępniać obraz z kamery internetowej i dźwięk z głośnika. Egzaminator może również zażądać udostępnienia pulpitu zdalnego oraz obrazu pomieszczenia, w którym student odbywa egzamin.

Wszystkie zaliczenia i egzaminy będą odbywały się zdalnie. Procedury ujęte są w Zarządzeniu Rektora nr 78. Niezbędnym warunkiem podejścia do egzaminu jest posiadanie aktualnego zdjęcia w USOSie, które pozwoli na identyfikację studenta.

O możliwości korzystania z laboratoriów decyduje dziekan wydziału, dlatego z nim należy się w tej sprawie skontaktować.

PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

Jest to możliwe, pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. współpracy zagranicznej UŁ, który indywidualnie rozpatruje sprawy wyjazdów zagranicznych pracowników naszej uczelni. Mając taką zgodę, należy jednak – decydując się na odbycie wyjazdu – uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych uprawnionych organów, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

Kwestia wyjazdów zagranicznych została uregulowana w Zarządzeniu nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2).

 

ORGANIZACJA PRACY

Jeśli jeden z domowników jest poddany kwarantannie, a nie jest osobą zakażoną, to nie ma to wpływu na aktywność pozostałych domowników. Jeśli zaś jeden z domowników ma pozytywny test na COVID-19, to osoby współzamieszkujące są automatycznie kierowane na kwarantannę. O przebywaniu na kwarantannie należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego (ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon). 

Za zorganizowanie pracy jednostki odpowiada jej kierownik, ustalając harmonogram pracy na dany miesiąc. Z tego harmonogramu (który podlega zatwierdzeniu odpowiednio przez dziekana lub kanclerza) wynika, kto i w jakim czasie pracuje zdalnie lub stacjonarnie. W razie potrzeby harmonogram może być zmieniany  

Natomiast w przypadku odbywania kwarantanny pracownik (o ile przychodzi chorobę bezobjawowo lub czuje się dobrze), może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do Działu Spraw Pracowniczych UŁ.

 

Podstawą do wypłaty za okres przebywania na kwarantannie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny (w załączeniu wzór oświadczenia opracowany przez Dział Spraw Pracowniczych UŁ). Wynagrodzenie chorobowe wynosi wówczas 80% podstawy wynagrodzenia, chyba że pracownik wykonuje pracę w systemie zdalnym. Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.

 

OŚWIADCZENIE o odbyciu obowiązkowej kwarantanny/izolacji domowej do złożenia w zakładzie pracy

 

 

Pracownik objęty kwarantanną, o ile nie wykazuje oznak chorobowych lub czuje się dobrze, może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do Działu Spraw pracowniczych. Otrzymanie zgody na pracę zdalną oznacza zachowanie prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Jeśli zaś pracownik nie będzie świadczył pracy zdalnie, to za czas odbywania kwarantanny przysługiwać mu będą takie świadczenia, jak w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby (80% podstawy wynagrodzenia).

Pracownik, który został poddany kwarantannie albo izolacji, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego. Informacja może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Pracownika UŁ obowiązują w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z nimi obecnie kwarantannie podlegają 4 kategorie osób:

1. wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,

2. osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,

3. osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

4. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) –

a.      I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),

b.      II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.

 

BUDYNKI

Jeżeli jakieś zajęcia odbywają się stacjonarnie, muszą być zorganizowane tak, aby w trakcie ich trwania zachowany był przynajmniej 1.5 m dystans pomiędzy uczestnikami zajęć.  W budynkach UŁ zapewniony jest także dostęp do środków higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk oraz obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką (chirurgiczną lub materiałową).

Najlepszą reakcją jest zwrócenie takiej osobie uwagi, że narusza przepisy obowiązujące w Uniwersytecie i naraża innych na niebezpieczeństwo.

BIBLIOTEKI

Zasady korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego zostały uregulowane w Komunikacie Dyrektora Biblioteki z dnia 30.10.2021 zgodnie z zasadami reżimu obowiązującymi dla tego typu obiektu.

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W związku z zarządzeniem nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) z dnia 08.09.2020 r. (ze zm.) dopuszcza się możliwość zagranicznych wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

Na etapie ubiegania się o wyjazd Erasmus+ oraz przed samym wyjazdem zagranicznym, studenci i pracownicy UŁ zobowiązani są do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi restrykcji sanitarnych oraz przestrzegania przepisów i zaleceń władz w Polsce i w kraju wyjazdu.

 

Jest to możliwe, należy jednak – decydując się na odbycie wyjazdu – uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych uprawnionych organów, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

Kwestia wyjazdów zagranicznych została uregulowana w Zarządzeniu nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r. (ze zm.) w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2).

 

SZCZEPIENIA

Na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel będzie do pobrania – po przyjęciu drugiej dawki szczepionki – kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie. O wydruk kodu QR możesz również poprosić punkt szczepień.

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-karty szczepień w systemie e-zdrowie (P1). Informację o przyjętych kolejnych dawkach szczepień znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta

Wybrane pytania i odpowiedzi pochodzą ze strony:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi – dostęp 10.03.2021

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciw-covid-19-pytania-pacjentow – dostęp 10.03.2021

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi – dostęp 10.03.2021

 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)  to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, które ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL. Wystarczy się tylko zalogować.

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Internetowe Konto Pacjenta — pytania i odpowiedzi: czemu służy, co oferuje, jak z niego korzystać, czyli podstawowe informacje o Internetowym Koncie Pacjenta w przyjaznej formie pytań i odpowiedzi

 

Skierowanie jest ważne 90 dni od daty wystawienia, ale jeśli umówisz się na wizytę wtedy, gdy jeszcze będzie ważne, to automatycznie ważność e-skierowania zostanie przedłużona aż do zakończenia cyklu szczepienia.

E-skierowanie na Internetowym Koncie Pacjenta jest dostępne od momentu jego wystawienia. Jeśli więc pacjent spełnia kryterium wieku lub zawodu, przy czym w tym drugim wypadku należało być zgłoszonym do szczepienia przez pracodawcę, to znajdzie tam swoje e-skierowanie na szczepienie. Na e-skierowaniu jest link do e-rejestracji.

Tak jak po podaniu jakiegokolwiek leku mogą się pojawić objawy niepożądane, tak również i po szczepieniu mogą one wystąpić. W przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu po szczepieniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem poradni, w której było wykonane szczepienie, bądź jakimkolwiek innym lekarzem, i poinformować o odbytym szczepieniu.

Informacja będzie dostępna m.in. na Internetowym Koncie Pacjenta.

Informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Oprócz tego, po przyjęciu drugiej dawki wystawiane są kody QR, które można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, tzw. paszport osoby zaszczepionej. Dokument potwierdza, że osoba jest zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które przysługują osobom zaszczepionym.

Dostępna jest aplikacja „Zaszczepieni”, która umożliwia potwierdzenie, że ktoś, kto pokazuje nam kod QR, jest rzeczywiście zaszczepiony. Aplikacja sprawdza ważność i poprawność kodu QR osoby zaszczepionej. Pokazuje też podstawowe dane o jego właścicielu, w tym imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można sprawdzić, że jest to kod osoby, która go okazuje. Osoba, która pokazuje do skanowania kod QR, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kodzie.

Aplikacja działa offline, a połączenia z Internetem potrzebuje jedynie w przypadku aktualizacji programu. Więcej informacji o aplikacji można znaleźć tutaj.​​​​​

Aplikacja „Zaszczepieni” jest do pobrania w Google Play i App Store.

 

Można anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki. Jednak już po pierwszym szczepieniu – nie można dokonać zmiany. Wynika to z konieczności podania drugiej dawki szczepionki, która pochodzi od tego samego producenta. W sytuacji konieczności zmiany drugiego terminu szczepienia należy bezpośrednio skontaktować się w wybranym punktem szczepień.

Należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku cięższej choroby nie należy podawać drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i decyzji lekarza o możliwości podania szczepionki.

SPRAWY OGÓLNE

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie rządowej.

Istnieje również możliwość zapisu telefonicznego, zgodnie ze wskazanymi instrukcjami.

PROCEDURY

Organizacja pracy:

 • Świadczenie pracy przez pracowników naukowych, dydaktycznych, naukowo-technicznych odbywa się w UŁ w trybie mieszanym, tj. stacjonarnie w miejscu wykonywania pracy z zachowaniem rygorów sanitarnych i zasad dystansu społecznego oraz zdalnie – w innych miejscach za pomocą dostępnych narzędzi komunikacji na odległość.
 • Za zorganizowanie pracy danej jednostki odpowiada jej kierownik.
 • Przy organizacji pracy jednostki w systemie rotacyjnym należy uwzględnić potrzeby pracowników z grupy podwyższonego ryzyka (min. pracownicy 60+ i przewlekle chorzy).
 • Polecamy lekturze materiał – Praca zdalna – poradnik 
 • Kierownik jednostki jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego oraz Działu Spraw Pracowniczych o wystąpieniu okoliczności, które zagrażają ciągłości pracy jednostki.

Organizacja spotkań:

 • Zaleca się ograniczenie kontaktów osobistych i organizowanie spotkań za pomocą środków komunikacji na odległość.
 • Polecamy instrukcję Tworzenie wideokonferencji za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
 • W przypadku konieczności organizacji spotkań w budynkach UŁ uczestnicy spotkania zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w tym: posiadania maseczek/przyłbic, dezynfekcji rąk oraz zachowania zalecanego dystansu społecznego.
 • Organizator spotkania sporządza imienną listę osób uczestniczących w spotkaniu i przekazuje ją do administratora obiektu.

Obieg dokumentów i korespondencji:

 • Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy i korzystanie z elektronicznych form komunikacji – służbowej poczty pracowniczej, portalu pracowniczego, usług dostępnych w pakiecie Microsoft Office 365 i innych wykorzystywanych w UŁ systemów informatycznych.
 • Korespondencję wewnętrzną w UŁ należy prowadzić tylko w wersji elektronicznej, z wyłączeniem dokumentów wymaganych w wersji papierowej. o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 i 3 zarządzenia nr 158 Rektora UŁ z dnia 20.08.2020 r. w sprawie obiegu dokumentów i zasad postępowania z dowodami księgowymi UŁ. W przypadku, gdy konieczne jest przekazanie dokumentów w formie papierowej, należy zorganizować to tak, aby – w miarę możliwości – przekazywać je łącznie, w celu jak najrzadszego kontaktu pomiędzy pracownikami.
 • W przypadku przesyłania w ramach korespondencji elektronicznej plików zawierających dane osobowe, dostęp do nich należy zabezpieczyć hasłem. Hasło pozwalające na dostęp do pliku lub archiwum należy przekazać osobnym kanałem komunikacji.
 • Dokumentów (przesyłek) wpływających do Uniwersytetu nie przekazuje się bezpośrednio adresatowi, lecz pozostawia w wyznaczonym miejscu na co najmniej 24 godziny. W razie konieczności natychmiastowego przekazania, należy odkazić je płynem dezynfekującym.

W budynkach Uniwersytetu mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz osoby, które nie miały kontaktu z przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.

Każdy pracownik lub interesant zobowiązany jest do śledzenia na bieżąco informacji podawanych przez władze Uniwersytetu, władze państwowe i służby sanitarne, dotyczące zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemicznym.

W budynkach należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

 •     zasłanianie nosa i ust maseczką (chirurgiczną lub materiałową) podczas przemieszczania się w budynku lub pomiędzy budynkami;
 •     regularne mycie (dezynfekowanie) rąk, w szczególności podczas wejścia do budynku;
 •     zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od rozmówcy;
 •     ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi użytkownikami obiektu;
 •     ograniczenie korzystania z wind;
 •     częste wietrzenie pomieszczeń;
 •     regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni i przedmiotów często dotykanych;
 •     wyłączenie z użycia klimatyzatorów przenośnych i systemu klimatyzacji oraz suszarek do rąk (o ile system klimatyzacji nie jest niezbędny w budynkach, w których prowadzone są prace laboratoryjne, lub nie jest używany do ogrzewania budynku);
 •     „pomieszczenie izolacji” (przeznaczone dla osób z objawami zakażenia wirusem SARS-COV-2).
 •     dokonanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku Uniwersytetu;  
 •     zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od drugiej osoby;
 •     ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi osobami;
 •     dezynfekowanie rąk (zwłaszcza przy wejściu do budynku i przy jego opuszczaniu) przy wykorzystaniu aplikatorów płynów dezynfekujących, zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych);
 •     regularne mycie rąk;
 •     ograniczanie korzystania z wind;
 •     częste wietrzenie pomieszczeń;
 •     częste dezynfekowanie powierzchni (zwłaszcza wspólnych) oraz sanitariatów;
 •     wyłączanie z użycia klimatyzatory przenośne i systemy klimatyzacji oraz suszarki do rąk (o ile system klimatyzacji nie jest niezbędny w budynkach, w których prowadzone są prace laboratoryjne);
 •     wyrzucanie zużytych środków ochrony indywidualnej (maseczek i rękawiczek) do oznaczonych pojemników;
 •     stosowanie rękawiczek przez pracowników wykonujących operacje z dokumentami, przesyłkami;
 •     dezynfekowanie przedmiotów, których w krótkim czasie dotykały inne osoby;
 •     wyznaczenie w każdym budynku „pomieszczenia izolacji”;
 •     wyznaczenie granica stref bezpiecznych dla interesantów, zwłaszcza w punktach przyjęć;
 •     wyznaczenie oddzielnego wejścia do budynku dla pracowników oraz oddzielnego dla interesantów.

Szczególne zasady bezpieczeństwa pracy w trybie stacjonarnym:

 •     Pracownicy wchodzący do budynku UŁ zobowiązani są do dezynfekcji dłoni.
 •     W budynkach UŁ obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, za wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik świadczy pracę w pokoju sam.
 •     Odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy nie może być mniejsza niż 1,5 m. W przypadku, gdy jest to niemożliwe wprowadzony zostaje rotacyjny system pracy lub stosowane są ekrany/przesłony ochronne.
 •     Osoby świadczące pracę w obiektach UŁ mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej oraz środków dezynfekujących.
 •     Kierownicy jednostek zobowiązani są do propagowania dobrych praktyk sanitarnych oraz egzekwowania obowiązującego reżimu sanitarnego.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego


Zmiany w zasadach funkcjonowania budynków:

 • CWFiS ul. Styrska 24/26 – nie prowadzi zajęć komercyjnych oraz dla studentów/doktorantów (do odwołania)
 • CSK ul. Rogowska 26 i 35 – działalność noclegowa/usługowa prowadzona jest w reżimie obowiązującym dla tego typu obiektów 

 

Środki ochronne i organizacyjne

Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników i uczestników studiów jest najważniejsze. Środki ochronne są stosowane w trakcie przebywania w budynkach uczelni i obejmują:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • przestrzenie zapewniające zachowanie zalecanego przez rząd dystansu społecznego;
 • ekrany ochronne w obszarach, w których zachowanie dystansu społecznego jest trudniejsze do utrzymania;
 • środki do mycia i dezynfekcji rąk (mydło w płynie w sanitariatach oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków i na ich terenie);
 • programy regularnego czyszczenia i dezynfekcji: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i badawcze, pomieszczeń administracyjnych, powierzchni ogólnodostępnych (np. korytarzy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wind, powierzchni wspólnych typu klamki, włączniki;
 • odpowiednią wentylację pomieszczeń;
 • pomieszczenia do izolacji (jedno w każdym obiekcie);
 • wdrożenie wyraźnego oznakowania budynków/pomieszczeń/powierzchni (przykładowe projekty stosowane na Uniwersytecie Łódzkim znajdziesz w plikach załączonych poniżej);
 • wdrożenie wsparcia psychologicznego.

Informacja ZUS dotycząca świadczeń z powodu kwarantanny lub izolacji oraz zasiłku opiekuńczego


Dokumenty zamieszczone na stronie internetowej ZUS dotyczące oświadczeń o: sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny; odbywaniu kwarantanny przez domownika; odbyciu kwarantanny domowej przez pracownika (do złożenia w zakładzie pracy).

Dokumenty do pobrania:

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie obejmuje dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.


Ważne! Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Przypominamy też, że aby otrzymać zasiłek z ZUS, trzeba złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy (tak samo jak po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego).

 

Procedury dotyczące kwarantanny oraz wynagrodzenia chorobowego podano w Zasadach obowiązujących na terenie RP w związku z pandemią COVID-19.


Informacja dotycząca świadczeń opiekuńczych

Od  9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób sprawujących opiekę:

 • nad dziećmi do lat 8
 • dziećmi niepełnosprawnymi

Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje i dokumenty:

INSTRUKCJE

OBIEG DOKUMENTÓW

 

 

ZARZĄDZENIE I KOMUNIKATY

Poniżej zmieszczono akty prawne regulujące pracę UŁ w roku akademickim 2020/2021:

 •     Dokumenty podstawowe: najważniejsze Zarządzenia Rektora UŁ
 •     Najnowsze dokumenty: akty prawne uchwalone w okresie ostatnich 2 tygodni
 •     Pozostałe dokumenty: akty prawne uchwalone wcześniej z podziałem na obszary tematyczne

W razie wątpliwości prosimy o sprawdzenie często zadawanych pytań – FAQ

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

POZOSTAŁE DOKUMENTY

BIBLIOTEKI

WYJAZDY ZAGRANICZNE