START (FAQ)

Poniżej umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

AKADEMIKI

Pamiętaj, że uprawnione służby mogą nałożyć kwarantannę na część lub cały akademik. Wtedy musisz samodzielnie ponieść koszty wyżywienia i opieki zdrowotnej. Pracownicy akademika wesprą Cię w tym trudnym czasie.

Jeśli źle się czujesz i masz objawy zarażenia koronawirusem (suchy kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu, utrata smaku lub węchu):

 • zadzwoń do swojego lekarza POZ i postępuj wg jego dalszych zleceń
 • jeśli nie możesz się skontaktować z lekarzem, zgłoś to telefonicznie na recepcję, która skieruje Cię do pokoju czasowej izolacji. Zostań tam do momentu, aż porozmawiasz z lekarzem
 • w przypadku kiedy objawy chorobowe są ostre, należy skontaktować się z nr. alarmowym 112

Kwaterowanie w domach studenckich odbywa się w sposób umożliwiający ograniczenie kontaktu między mieszkańcami. Z tego względu, prosimy przeczytać dokładnie zasady bezpiecznego zakwaterowania: Zakwaterowanie i zasady funkcjonowania DS w roku 2020/2021 Najważniejsze to:

 • miej własną maseczkę, rękawiczki jednorazowe oraz długopis
 • na teren akademika możesz wejść tylko Ty (rodzice lub znajomi – nie)
 • uzgodnij dzień i godzinę przyjazdu z kierownikiem lub recepcją DS

Tak. Ze względu na zagrożenie epidemiczne (COVID-19) w akademikach UŁ obowiązuje ścisły reżim sanitarny, którego zasad należy bezwzględnie przestrzegać. Prosimy przeczytać dokładnie: Zakwaterowanie i zasady funkcjonowania DS w roku 2020/2021

Oto część zasad, których musicie przestrzegać mieszkając w akademiku UŁ. Szczegóły znajdują się w załączniku. Jeśli są one dla Was zbyt restrykcyjne i ograniczające, prosimy pomyśleć o wynajęciu mieszkania/pokoju w mieście i poinformowanie nas o takiej decyzji jak najszybciej.

 • Noszenie maseczki (musisz mieć swoje) jest obowiązkowe za każdym razem, gdy opuszczasz swój pokój i gdy rozmawiasz z pracownikami akademika lub inny lokatorami. Dotyczy to również pomieszczeń ogólnodostępnych (korytarze, kuchnie, pralnie, recepcja). Maseczka musi zakrywać nos i usta.
 • Z windy w danym momencie może korzystać tylko 1 osoba.
 • Do odwołania, z użytku będą wyłączone w akademiku siłownie i sale telewizyjne.
 • Do odwołania, obowiązuje zakaz przyjmowania gości (nawet studentów zakwaterowanych w innych akademikach), organizowania spotkań i zgromadzeń, przebywania na terenie akademika osób niezakwaterowanych.
 • Z kuchni może w danym momencie korzystać tylko 1 osoba.
 • W pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje także nakaz dezynfekcji rąk (dozowniki z płynem są umieszczone przy recepcji).
 • Recepcja może przy każdym Twoim wyjściu z akademika spytać Cię o powód opuszczenia akademika i planowaną godzinę powrotu. Pracownicy recepcji mogą też weryfikować dane, które im przekażesz i czy faktycznie wracasz w zadeklarowanym czasie.

Złamanie powyższych zasad spowoduje wydalenie z akademika. Te ograniczenia są wprowadzone dla bezpieczeństwa zarówno Was – studentów –  jak i administracji DS. Jeśli się na nie zgadzacie, prosimy o rozważenie innego miejsca zamieszkania.

 

Obecnie do odwołania wstrzymane jest zakwaterowanie krótkoterminowe na zasadach gościnnych.

Tak, więcej informacji znajduje się w Strefie Studenta

Studenci zagraniczni możliwość ubiegania się o akademik konsultują z Biurem Współpracy Zagranicą.

 

Obecnie ze względu na rozwój epidemii koronawirusa zamiany są wstrzymane. Studenci obecnie mieszkający w DS. UŁ nie mogą przemieszczać się pomiędzy akademikami UŁ.

Trzeba wypełnić wniosek o zwrot nadpłaty/wniosek o zwrot kaucji i przesłać go mailowo do administracji DS. Kwotę można odebrać przelewem na konto bankowe lub w formie autowypłaty (kwotę w formie gotówki student odbiera w określonym terminie w wyznaczonym oddziale bankowym).

Szczegółowe informacje o opłatach z tytułu zakwaterowania w DS znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich a także na stronie w Strefie Studenta

OPŁATY

Nie przewidujemy utrzymania tych zniżek. Wprowadzenie ich było podyktowane rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, która spowodowała nagłe zamknięcie Uniwersytetu (choć przecież niektóre zajęcia były prowadzone stacjonarnie). Obecnie – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – stopniowo przywracamy działalność Uniwersytetu i uważamy, że ewentualne zajęcia zdalne, nie będą różnić się od zajęć stacjonarnych, jeżeli chodzi o zasób przekazywanej wiedzy.

BUDYNKI

Jeżeli jakieś zajęcia odbywają się stacjonarnie, muszą być zorganizowane tak, aby w trakcie ich trwania zachowany był przynajmniej 1.5 m dystans pomiędzy uczestnikami zajęć.  W budynkach UŁ zapewniony jest także dostęp do środków higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk oraz obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką (chirurgiczną lub materiałową).

Najlepszą reakcją jest zwrócenie takiej osobie uwagi, że narusza przepisy obowiązujące w Uniwersytecie i naraża innych na niebezpieczeństwo.

BIBLIOTEKI

Zasady korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego zostały uregulowane w Komunikacie Dyrektora Biblioteki z dnia 30.10.2021 zgodnie z zasadami reżimu obowiązującymi dla tego typu obiektu.

SESJA, ZALICZENIA, EGZAMINY, OBRONY

Jeżeli na terminie poprawkowym student ma wątpliwości, co do zachowania procedur przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z Regulaminem Studiów może wnieść do dziekana swojej jednostki wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.

 

Tak.

Szczegółowe zasady podane są w uchwałach Rady Wydziału konkretnej jednostki. Od niektórych decyzji administracyjnych, przesyłanych studentom pisemnie, obowiązuje termin odwołania podany w dokumencie. Jest on nieprzekraczalny. Odwołanie musi mieć charakter pisemny.

Tak, egzaminy odbędą się. Obejmują one wszystkie treści kształcenia, które umieszczone są na stronie przedmiotu w USOS.

 

Pojawiające się problemy techniczne, np. wynikające z przepustowości łącza internetowego, są w pełni zrozumiałe. Dlatego zawsze warto ustalić z egzaminatorami zasady udziału w egzaminach.

W obecnej sytuacji prawo nie przewiduje takiej możliwości. 

Student musi posiadać konto pocztowe w domenie UŁ oraz aktualne zdjęcie w USOS. Przez cały czas trwania egzaminu musi udostępniać obraz z kamery internetowej i dźwięk z głośnika. Egzaminator może również zażądać udostępnienia pulpitu zdalnego oraz obrazu pomieszczenia, w którym student odbywa egzamin.

Wszystkie zaliczenia i egzaminy będą odbywały się zdalnie. Procedury ujęte są w Zarządzeniu Rektora nr 78. Niezbędnym warunkiem podejścia do egzaminu jest posiadanie aktualnego zdjęcia w USOSie, które pozwoli na identyfikację studenta.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne. Nie jest wymagane potwierdzanie ich ważności.

O możliwości korzystania z laboratoriów decyduje dziekan wydziału, dlatego z nim należy się w tej sprawie skontaktować.

STYPENDIA

Informacje o zapomogach dostępne są na stronie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ.

 

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków znajdziecie Państwo w Strefie Studenta.

 

Student musi się zalogować na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.

Następnie student jest prowadzony  przez kolejne ekrany, na końcu rejestruje wniosek, który drukuje, podpisuje i dostarcza do swojego Dziekanatu.  

 

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie Usosweb  student musi  wydrukować i dostarczyć wniosek w formie papierowej, własnoręcznie przez siebie podpisany do COSiD-SB, (osobiście – dokument może wrócić  do skrzynki podawczej, za pośrednictwem poczty polskiej).

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:  

− ukończył 26 rok życia; − pozostaje w związku małżeńskim; − ma na utrzymaniu dzieci  − osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej; − posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  Student składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

 

Wyłącznie na studiach III stopnia.

Przede wszystkim student/doktorant UŁ powinien wejść na stronę cos.uni.lodz.pl i przejść przez generator dokumentów do  stypendium socjalnego- jest to narzędzie które ułatwi skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów przez osoby ubiegające się o stypendium socjalne. Szczegółowe informacje znajdują się w Strefie Studenta.

Corocznie ukazuje się Komunikat Rektora w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne.

UBEZPIECZENIA DLA STUDENTÓW SPOZA POLSKI

 

W okolicach Kampusu UŁ są dwa miejsca, gdzie możesz uzyskać pomoc medyczną w nagłym przypadku:

Szpital im. N. Barlickiego (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

ul. Kopcińskiego 22, Łódź

Tel: +48 42 677 66 00

Pamiętaj, że szpital udziela pomocy tylko w nagłych przypadkach. W mniej poważnych sprawach, zwykłych chorobach należy korzystać z pomocy lekarza w przychodni (placówka medyczna, która nie jest szpitalem).

Całodobowa pomoc medyczna w nagłych przypadkach (Pogotowie  Ratunkowe)  dostępna jest na ul. Sienkiewicza 137/141 (blisko Galerii Łódzkiej). Można skorzystać z ich pomocy w nagłych, zagrażających życiu sytuacjach, lub gdy inna pomoc medyczna nie jest dostępna.

Lekarstwa kupisz w aptece. W otoczeniu akademików, aptekę znajdziesz przy np. przy ul. Tamka 3.

 

 

Są dwie możliwości, które odnoszą się do większości studentów:

 • Masz kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub ubezpieczenie w NFZ: idź do przychodni lekarskiej, która ma znak „NFZ” przy wejściu i wypełnij deklarację (dostępna w recepcji). Żeby umówić się na wizytę u lekarza, skontaktuj się z recepcją (możesz spróbować telefonicznie). Z kartą EKUZ lub ubezpieczeniem w NFZ wizyta oraz większość badań zleconych przez lekarza są darmowe. PORADA: szukając adresu najbliższej przychodni lekarskiej, wpisz w google następujące słowa: Łódź, przychodnia, POZ, wizyta u lekarza, NFZ.
 • Masz prywatne ubezpieczenie: najpierw zadzwoń do firmy, w której masz ubezpieczenie i powiedz, że potrzebujesz iść do lekarza. Firma powinna podać Ci adres przychodni lekarskiej, do której możesz się udać. Pamiętaj, że w większości przypadków trzeba zapłacić za wizytę, a koszt zostanie zwrócony przez firmę ubezpieczeniową, ale przeczytaj uważnie umowę ubezpieczenia żeby wiedzieć jakie świadczenia (np. wizyta, badanie etc.) są refundowane.

Sugerujemy – z wyprzedzenie, zanim będziesz potrzebować pomocy medycznej – wybór przychodni lekarskiej i wypełnienie deklaracji o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dlaczego? Otóż obecnie większość konsultacji odbywa się przez telefon. Nawet, jeśli podejrzewasz u siebie objawy COVID-19, potrzebujesz najpierw kontaktu z lekarzem POZ, który ma możliwość skierowania Cię na badania.

Jeśli masz podejrzane objawy COVID-19 (gorączka, kaszel i/lub zaburzenia węchu bądź smaku), skontaktuj się z poradnią medyczną w celu telefonicznej konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, który wyznaczy, jakie kroki podjąć dalej.

Ogólnopolska infolinia COVID-19 Ministerstwa Zdrowia (zawiera komunikaty w językach angielskim, rosyjskim i ukraińskim): 800 190 590

 

Jeżeli jesteś posiadaczem Karty Polaka, bądź masz oficjalne zaświadczenie z Ambasady RP, potwierdzający Twoje polskie pochodzenie, to masz uprawnienia do ubezpieczenia w NFZ. Szczegóły otrzymałeś e-mailem od BWZ.

   

Jeżeli jesteś studentem z obszaru UE lub EEA, powinieneś mieć wyrobioną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card). Uprawnia ona do takich samych bezpłatnych usług, jakie mają obywatele polscy.

Jeżeli jesteś studentem spoza obszaru UE lub EEA, zakup (o ile nie posiadasz) w swoim kraju polisę ubezpieczenia zdrowotnego ważną na terenie Polski. Zgodnie z regulacjami, obcokrajowcy (z wyjątkiem obywateli UE/EEA, których dotyczy karta EKUZ/EHIC) muszą płacić za usługi medyczne.
Następnie, koszt jest zwracany przez firmę ubezpieczeniową.
 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla osób spoza UE/EFTA:

Jeśli jesteś studentem spoza UE/EEA, a firma ubezpieczeniowa w Twoim kraju nie obejmuje leczenia za granicą, możesz wyrobić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), adres: ul. Targowa 35.

W celu zawarcia dobrowolnej umowy z NFZ i opłacenia comiesięcznych składek zdrowotnych musisz przedstawić:

 •     paszport
 •     aktualne zaświadczenie o statusie studenta z Dziekanatu
 •     zaświadczenie o zameldowaniu; najpierw musisz odebrać z recepcji swojego Akademika zaświadczenie o  zamieszkaniu/umowa najmu mieszkania, a następnie musisz dokonać zameldowania, osobiście w Urzędzie Miasta (UMŁ): ul. Zachodnia 47 (obok przystanku tramwajowego Manufaktura) parter, okienko nr 1.

Miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi 55,80 zł (PLN 55,80). Musisz udać się osobiście do NFZ i zawrzeć umowę w celu opłacenia comiesięcznych składek. Prosimy pamiętać o opłacaniu składek w terminie. Kiedy już uzyskasz ubezpieczenie w NFZ, możesz korzystać z darmowej pomocy medycznej w poradniach i ośrodkach zdrowia mających umowę z NFZ. Przed wizytą u lekarza, przedstaw dowód ubezpieczenia i legitymację studencką.

SPRAWY OGÓLNE

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie rządowej.

Istnieje również możliwość zapisu telefonicznego, zgodnie ze wskazanymi instrukcjami.

PROCEDURY

Drodzy Studenci,

działając odpowiedzialnie w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2, nieustannie dążymy do zminimalizowania ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie szeregu działań zapobiegawczych mających na celu najwyższe dobro, jakim jest dbanie o siebie i innych.

W poszczególnych panelach przedstawiamy wskazówki dla studentów, dotyczące zasad bezpieczeństwa sanitarnego na Uniwersytecie Łódzkim.

Polityka bezpieczeństwa jest poddawana regularnym przeglądom przez zespół do spraw zarządzania kryzysowego w związku z pandemią COVID-19.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres covid19@uni.lodz.pl

Organizacja kształcenia

Zgodnie z regulacjami przedstawionymi przez rząd, wszelkie zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć praktycznych, na Uniwersytecie Łódzkim są prowadzone w formie zdalnej. W związku z tym przygotowaliśmy następujące instrukcje:

Decyzję o trybie zajęć podejmują dziekani.

 

W budynkach Uniwersytetu mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz osoby, które nie miały kontaktu z przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.

Każdy pracownik lub interesant zobowiązany jest do śledzenia na bieżąco informacji podawanych przez władze Uniwersytetu, władze państwowe i służby sanitarne, dotyczące zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemicznym.

W budynkach należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • zasłanianie nosa i ust maseczką (chirurgiczną lub materiałową) podczas przemieszczania się w budynku lub pomiędzy budynkami;
 • regularne mycie (dezynfekowanie) rąk, w szczególności podczas wejścia do budynku;
 • zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od rozmówcy;
 • ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi użytkownikami obiektu;
 • ograniczenie korzystania z wind;
 • częste wietrzenie pomieszczeń;
 • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni i przedmiotów często dotykanych;
 • wyłączenie z użycia klimatyzatorów przenośnych i systemu klimatyzacji oraz suszarek do rąk (o ile system klimatyzacji nie jest niezbędny w budynkach, w których prowadzone są prace laboratoryjne, lub nie jest używany do ogrzewania budynku);
 • „pomieszczenie izolacji” (przeznaczone dla osób z objawami zakażenia wirusem SARS-COV-2).
 • dokonanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku Uniwersytetu;  
 • zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od drugiej osoby;
 • ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi osobami;
 • dezynfekowanie rąk (zwłaszcza przy wejściu do budynku i przy jego opuszczaniu) przy wykorzystaniu aplikatorów płynów dezynfekujących, zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych);
 • regularne mycie rąk;
 • ograniczanie korzystania z wind;
 • częste wietrzenie pomieszczeń;
 • częste dezynfekowanie powierzchni (zwłaszcza wspólnych) oraz sanitariatów;
 • wyłączanie z użycia klimatyzatory przenośne i systemy klimatyzacji oraz suszarki do rąk (o ile system klimatyzacji nie jest niezbędny w budynkach, w których prowadzone są prace laboratoryjne);
 • wyrzucanie zużytych środków ochrony indywidualnej (maseczek i rękawiczek) do oznaczonych pojemników;
 • dezynfekowanie przedmiotów, których w krótkim czasie dotykały inne osoby;
 • wyznaczenie w każdym budynku „pomieszczenia izolacji”;
 • wyznaczenie granica stref bezpiecznych dla interesantów, zwłaszcza w punktach przyjęć;
 • wyznaczenie oddzielnego wejścia do budynku dla pracowników oraz oddzielnego dla interesantów.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego


Zmiany w zasadach funkcjonowania budynków:

 • CWFiS ul. Styrska 24/26 – nie prowadzi zajęć komercyjnych oraz dla studentów/doktorantów (do odwołania)
 • CSK ul. Rogowska 26 i 35 – działalność noclegowa/usługowa prowadzona jest w reżimie obowiązującym dla tego typu obiektów 

 • Kwestia wyjazdów zagranicznych została uregulowana w Zarządzeniu nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2).
 • Podejmując decyzje o wyjeździe, należy uwzględniać obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych uprawnionych organów, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Środki ochronne w budynkach i akademikach UŁ

Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników i uczestników studiów jest najważniejsze. Środki ochronne są stosowane w trakcie przebywania w budynkach uczelni i obejmują:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • przestrzenie zapewniające zachowanie zalecanego przez rząd dystansu społecznego;
 • ekrany ochronne w obszarach, w których zachowanie dystansu społecznego jest trudniejsze do utrzymania;
 • środki do mycia i dezynfekcji rąk (mydło w płynie w sanitariatach oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków i na ich terenie);
 • programy regularnego czyszczenia i dezynfekcji: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i badawcze, pomieszczeń administracyjnych, powierzchni ogólnodostępnych (np. korytarzy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wind, powierzchni wspólnych typu klamki, włączniki;
 • odpowiednią wentylację pomieszczeń;
 • pomieszczenia do izolacji (jedno w każdym obiekcie);
 • wdrożenie wyraźnego oznakowania budynków / pomieszczeń / powierzchni PRZYKŁADOWE PROJEKTY STOSOWANE W UŁ;
 • wdrożenie wsparcia psychologicznego.

Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i zasad korzystania z akademików UŁ w dobie pandemii podane są w zakładce Start/FAQ.

Informacja ZUS dotycząca świadczeń z powodu kwarantanny lub izolacji oraz zasiłku opiekuńczego:

Informacja zamieszczona na stronie internetowej ZUS o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji , dotycząca ustalenia uprawnień do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie obejmuje dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Ważne! Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Przypominamy też, że aby otrzymać zasiłek z ZUS, trzeba złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy (tak samo jak po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego).

Procedury dotyczące kwarantanny oraz wynagrodzenia chorobowego podano w Zasadach obowiązujących na terenie RP w związku z pandemią COVID-19.

Zgodnie z zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Akademickie Centrum Wsparcia UŁ udziela wsparcia studentom/doktorantom/kandydatom co do zasady stacjonarnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.  A w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego – w trybie mieszanym, tj. na zmianę w budynku ACW UŁ (ul. Pomorska 152) oraz za pomocą dostępnych narzędzi komunikowania się lub zdalnym.

W celu umówienia się na indywidualne spotkanie ze specjalistą preferujemy wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.


Informacje organizacyjne

Żeby skorzystać ze wsparcia specjalistów w ramach działalności Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ należy ZAREJESTROWAĆ SIĘ:

 • Studenci/doktoranci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinni przesłać na adres acw@uni.lodz.pl skany wszystkich stron aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz podpisanego odręcznie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ACW UŁ
 • Studenci/doktoranci, którzy doświadczają trudności psychologicznych lub edukacyjnych, a nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinni przesłać w formie skanu na adres acw@uni.lodz.pl wypełniony i własnoręcznie podpisany FORMULARZ REJESTRACYJNY ACW UŁ

 

Najważniejsze informacje i kontakty:

1. Indywidualne konsultacje z psychologiem:

Wszyscy studenci/doktoranci UŁ doświadczający trudności psychologicznych, mogą korzystać z indywidualnego wsparcia. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do wybranego psychologa:


lub do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ.


2. Opinia w sprawie dostosowania procesu dydaktycznego, w tym – alternatywne formy zaliczeń i egzaminów:

3. Alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ akceptuje orzeczenia o niepełnosprawności, jednocześnie proponując studentom zajęcia rehabilitacji ruchowej. Oferta ta skierowana jest do wszystkich studentów niepełnosprawnych w całym toku studiów.


4. Doradztwo edukacyjne:


5. Indywidualna Organizacja Studiów (IOS):

IOS jest specjalnym trybem organizacji zajęć i sesji egzaminacyjnej i dotyczy, m.in. uczestniczenia w zajęciach, form zaliczania przedmiotów czy zdawania egzaminów. Zasady przyznawania IOS określa §34 Regulamin Studiów UŁ. O przyznaniu IOS decyduje Dziekan. Studenci/doktoranci UŁ posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą starać się o rekomendacje Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych.


6. Tłumacz języka migowego:


7. Asystent osoby z niepełnosprawnościami: 

   konsultant edukacyjny, Agnieszka Piestrzeniewicz  


8. Transport:


8. Wypożyczalnia sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnościami:


9. Szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego:


10. Punkt konsultacyjno-informacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień
 

11. Coaching indywidualnyw języku polskim i angielskim.


12. Coaching grupowy:

INSTRUKCJE

DOKTORANCI

PRZYDATNE MATERIAŁY

 

ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY

Poniżej zmieszczono akty prawne regulujące pracę UŁ w roku akademickim 2020/2021:

 •     Dokumenty podstawowe: najważniejsze Zarządzenia Rektora UŁ
 •     Najnowsze dokumenty: akty prawne uchwalone w okresie ostatnich 2 tygodni
 •     Pozostałe dokumenty: akty prawne uchwalone wcześniej z podziałem na obszary tematyczne

W razie wątpliwości prosimy o sprawdzenie często zadawanych pytań w sekcji FAQ

DOKUMENTY PODSTAWOWE

POZOSTAŁE DOKUMENTY

AKADEMIKI

BIBLIOTEKI

KSZTAŁCENIE ZDALNE

OPŁATY

WYJAZDY ZAGRANICZNE