Nowe obostrzenia ws. COVID-19

Komunikat Rektora UŁ z 10 maja 2021 r.

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych,

wobec pojawiających się pytań w sprawie sposobu działalności UŁ w związku ze zmniejszaniem przez rząd ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym uprzejmie informuję, że:

 1. Jeżeli chodzi o proces kształcenia, w dalszym ciągu aktualna pozostaje zasada, iż ma on charakter zdalny, z wyjątkiem zajęć praktycznych (takie, których nie da się przeprowadzić online), które mogą odbywać się stacjonarnie.
 2. Jeżeli chodzi o działalność administracyjną, zalecam jeszcze w tym tygodniu zachowanie reguł dotychczasowych (jeśli wynika to z potrzeb jednostki organizacyjnej, praca w formie stacjonarnej jest dopuszczalna, jednak należy ją zorganizować tak, aby w jednym pomieszczeniu pracowała tylko 1 osoba), natomiast od tygodnia kolejnego – o ile sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu – można stopniowo zwiększać rozmiar administracyjnej działalności stacjonarnej.
   

Oczywiście w obydwu wymienionych przypadkach należy bezwzględnie zachować zasady wynikające z obowiązującego reżimu sanitarnego.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska,

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

O zasadach obowiązujących w czasie letniej sesji egzaminacyjnej dowiecie się Państwo więcej z załączonego komunikatu Rektora

Zasady obowiązujące na terenie RP w związku z pandemią COVID-19 (w tym kwestie wynagrodzenia w okresie izolacji i kwarantanny)

Najważniejsze zmiany wynikające z treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.11.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Obszarem, w którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Osoba przekraczająca granicę kraju w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski jest poddawana obowiązkowej kwarantannie trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy, lecz bez osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 3. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu.
 4. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.
 5. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.
 6. Pracownik, który został poddany kwarantannie albo izolacji jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
 7. Informacja może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
 8. Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie – o której mowa w § 3a ust. 4a, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny – wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 3a ust. 4a. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% podstawy wynagrodzenia, chyba że pracownik wykonuje pracę w systemie zdalnym. Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.
 9. W takim przypadku pracownik, który został objęty kwarantanną i przechodzi chorobę bezobjawowo lub czuje się dobrze, może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do DSP. Pracownik zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Jeśli zaś pracownik nie będzie świadczył pracy zdalnie, to za czas odbywania kwarantanny przysługiwać mu będą takie świadczenia, jak w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.
 10. Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności