MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ SZEKSPIROWSKICH

Godło Polski
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ SZEKSPIROWSKICH

O MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM BADAŃ SZEKSPIROWSKICH

Centrum koncentruje swoją działalność wokół twórczości Szekspira, traktowanej jako istotny wytwór kultury globalnej, a zarazem silny element budowania kultur lokalnych w Europie, w tym szczególnie kultury polskiej. W badaniach wykorzystywane jest zjawisko wszechobecności Szekspira w kulturowej tradycji i współczesności różnych narodów i grup etnicznych dla analizy oraz interpretacji socjologicznych i politycznych kontynuacji oraz zmian zachodzących w cywilizacjach światowych na przestrzeni dekad.

Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich to prężnie działający ośrodek badawczy. Centrum współpracuje z Central European Shakespeare Research Association i Polskim Towarzystwem Szekspirowskim, a także z World Shakespeare Bibliography, czyli bazą systematyzującą materiały naukowe na temat twórczości Szekspira, która jest rokrocznie uzupełniana o artykuły Centrum.

Ważnym elementem działalności Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich jest redakcja czasopisma "Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance", dostępnego online i w druku, które w ocenie Ministerstwa Nauki i Edukacji zostało ocenione na 70 punktów. Czasopismo jest dostępne na stronie czasopisma.uni.lodz.pl oraz digijournals.uni.lodz.pl.

 

ZADANIA CENTRUM

Celem działania Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich, działającego od kwietnia 2012 r., jest prowadzenie badań nad twórczością i obecnością Szekspira w kulturze polskiej i światowej. MCBS jest jedynym w Polsce ośrodkiem szekspirologicznym o statusie międzywydziałowej, interdyscyplinarnej jednostki uniwersyteckiej.

W ramach działalności naukowo-badawczej oraz popularyzatorskiej członkowie Centrum:

 • prowadzą kwerendy w polskich oraz zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, bibliotekach, instytutach teatralnych;
 • organizują ogólnopolskie i światowe konferencje, sympozja, posiedzenia naukowe;
 • publikują bibliografie, monografie, prace zbiorowe, artykuły poświecone obecności Szekspira w kulturze polskiej i światowej;
 • archiwizują, opracowują i analizują materiały poświecone recepcji twórczości Szekspira w Polsce.
 • prowadzą warsztaty tematyczne dla studentów oraz młodzieży gimnazjalnej oraz organizują spotkania z ludźmi nauki i kultury związanymi z tematyka szekspirowską. Spotkania te maja formę wykładów naukowych, projekcji filmowych i multimedialnych oraz dyskusji;
 • ponadto w ramach Centrum z czasem powstanie unikatowa w skali kraju biblioteka, posiadająca w zbiorach wydania dzieł Szekspira oraz pozycje z zakresu krytyki i recepcji jego dzieł.

IRA ALDRIDGE I ŁÓDŹ

Mężczyzna pracujący przy komputerze

 

 

"Dziwnym zrządzeniem losu historie Łodzi i Iry Aldridge'a będą już na zawsze ze sobą połączone"

Dowiedz sie więcej o tym, jak Uniwersytet Łódzki celebrował  150. rocznicę jego urodzin. 

 

 

Mężczyzna pracujący przy komputerze

HISTORIA MCBS

Dnia 17 kwietnia 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie samodzielnej, interdyscyplinarnej jednostki naukowej UŁ – Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich (International Shakespeare Studies Centre), którego kierownikiem jest prof. dr hab. Kujawińska Courtney (kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej).

W trakcie uroczystości zorganizowanych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych przemawiali:

 • Prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Zofia Wysokińska,
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, prof. dr hab. Tomasz Domański.

Na otwarcie przybyli też inni szacowni goście, m.in.:

 • Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, prof. dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk,
 • Kanclerz UŁ, dr Rafał Majda.

Dziekani szeregu Wydziałów UŁ oraz kierownicy wielu ośrodków naukowych i kulturalnych przysłali listy gratulacyjne oraz życzenia pomyślnej pracy.

Artykuł o otwarciu MCBS znajduje się w “Kronice Uniwersyteckiej” nr 4/5, 2012, s. 26-27.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ MCBS

"SZEKSPIR RE/KREACJE: NOWE KONTEKSTY, NOWE INTERPRETACJE”
 

W dniach 22-23 kwietnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych odbyła się studencko-doktorancka polsko-angielska konferencja szekspirowska pt. „Szekspir re/kreacje: nowe konteksty, nowe interpretacje”. Była to wspólna inicjatywa:

 • Koła Naukowego MSK „Kulturą Nakręceni” (WSMiP)
 • Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera (Wydział Filologiczny)
 • Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich UŁ.


Na konferencję przyjechali zaproszeni goście zagraniczni m.in. z USA i Hiszpanii z wykładami oraz warsztatami:

 • prof. Virginia Mason Vaughan, University in Worcester, Massachusetts, USA;
 • prof. Vicente Forés López MultiMediaModules – Shakespeare Institute of Spain University of Valencia, Hiszpania;
 • prof. Jose Saiz Molina, MultiMediaModules – Shakespeare Institute of Spain University of Valencia, Hiszpania.

Konferencja stanowiła część Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, dzięki czemu w sesjach uczesniczyła m.in. liczna grupa młodzieży z Liceum w Ozorkowie. Konferencja została objęta patronatem honorowym British Council.

 

"RÓŻNORODNOŚĆ A HOMOGENICZNOŚĆ: POLITYKA NACJI, KLASY I GENDERU W DRAMACIE, TEATRZE, FILMIE I MEDIACH (W TYM SPECJALNY DZIEŃ SZEKSPIROWSKI: POLITYKA NACJI, KLASY I GENDERU U SZEKSPIRA)"
 

W dniach 25-27 października 2013 r. MCBS wraz z Zakładem Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej zorganizowało konferencję naukową "Różnorodność a homogeniczność: polityka nacji, klasy i genderu w dramacie, teatrze, filmie i mediach (w tym specjalny Dzień Szekspirowski: polityka nacji, klasy i genderu u Szekspira)".

Konferencja miała na celu podjęcie dyskusji na temat różnorodności i homogeniczności kulturowej, operujących w kontekstach politycznych. Obszary tematyczne, których dotyczyła dyskusja to przede wszystkim kwestie narodowości, hierarchii społecznych oraz polityki płci i płciowości. Szczególnej uwadze były poświęcone problemy wielokulturowości, nacjonalizmu, mniejszości społecznych, oraz tożsamości.

Konferencja skupiła się na sposobie podejmowania powyższych zagadnień w literaturze dramatycznej, teatrze, filmie i szeroko pojętych mediach.

Jeden dzień konferencji poświęcony został wyłącznie dyskusjom dotyczącym powyższych zagadnień w kontekście badań szekspirowskich.

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj.

 

"SZEKSPIR W POLSKIEJ LITERATURZE, SZTUCE I MEDIACH"
 

W dniu 18 kwietnia 2012 r. z okazji otwarcia MCBS zostało zorganizowane Sympozjum Szekspirowskie "Szekspir w polskiej literaturze, sztuce i mediach".

Spotkanie poświęcone było szeroko pojętej obecności twórczości Williama Szekspira w kulturze polskiej na przestrzeni wieków. Analizowana problematyka będzie dotyczyła zagadnień związanych ze spuścizną literacką i teatralną angielskiego dramatopisarza oraz jej recepcji w literaturze, sztuce, mediach i prasie codziennej.

Wykład inauguracyjny pt. “Late Shakespeare: Writing and Rewriting Shakespeare” wygłosiła prof. Grace Ioppolo z University of Reading (Wielka Brytania).

Swoje referaty zaprezentowali m.in.: prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney (UŁ), prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW), prof. dr hab. Jacek Fabiszak (UAM) oraz dr Agnieszka Rasmus (UŁ) i dr Magdalena Cieślak (UŁ).

Jednym z efektów sympozjum była publikacja szekspirowska.

 • Jedno z wydań Multlicultural Shakespeare dostępne jest na stronie wydawnictwa De Gruyter.
 • Sosnowska, M., Sekspir na blogu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
 • Sosnowska, M., Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.Sosnowska, M., Hamlet uzmysłowiony. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
 • Kujawińska Courtney, K.,Ira Aldridge (1807-1867): Dzieje pierwszego czarnoskórego tragika szekspirowskiego.Kraków: UNIVERSITAS, 2009.
 • Kwapisz Williams, K.,Deforming Shakespeare: Investigations in Textuality and Digital MediaWydawnictwo Grado, 2009.
 • Rasmus, A.,Filming Shakespeare: From Metatheatre to Metacinema.Peter Lang, 2008.
 • Stanisz, E., Kierunki polskiej szekspirologicznej myśli krytycznej w dwudziestoleciu międzywojennym.Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Kujawińska Courtney, K.,Królestwo na scenie: Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997
 • Kujawińska Courtney, K.,"Th'Interpretation of Time": The Dramaturgy of Shakespeare's Roman Plays (?Interpretacja Czasu?: Dramaturgia rzymskich dramatów Williama Szekspira)Victoria: Uniwersytet Victoria ELS Monograph Series, 1993.
   

PRACE ZBIOROWE (REDAGOWANE LUB WSPÓŁREDAGOWANE PRZEZ PANIĄ PROFESOR KRYSTYNĘ KUJAWIŃSKĄ COURTNEY)

 • Ira Aldridge 1807-1867: The Great Shakespearean Tragedian on the Bicentennial Anniversary of His Birth(with Maria Łukowska). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009.
 • Polska Bibliografia Szekspirowska: 1980-2000.Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007.
 • Shakespeare's Local Habitations (with R. S. White). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
 • Stephen Greenblatt. Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Kraków: UNIVERSITAS. "Horyzonty nowoczesności: teoria-literatura-kultura" series, 2006.
 • The Globalization of Shakespeare in the Nineteenth Century(with J. Mercer). Lewison, New York: The Edwin Mellen Press, 2003.
 • On Page and Stage: Shakespeare in Polish and World Culture.Kraków: UNIVERSITAS, 2000.


TŁUMACZENIA

 • Cardenio. Dramat inspirowany zagubioną sztuką Shakespeare'a.Tłym. Krystyna Kujawińska-Courtney (et al.). Warszawa: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, 2010.

 

 

 

 

 

PROJEKTY POLSKIE

PROJEKTY ZREALIZOWANE

1. PROJEKTY SFINANSOWANE PRZEZ KBN

 • Ira Aldridge: Ira Aldridge w polskiej kulturze”, HO1C 051 17 (lata realizacji: 1999-2001)
 • “Polska bibliografia Szekspirowska 1980-2000″, H01C 013 22 (lata realizacji: 2002-2004).

2. PROJEKT PROMOTORSKI SFINANSOWANY PRZEZ MNISW

 • “Reprezentacje percepcji sensorycznej w Hamlecie Williama Szekspira oraz w wybranych adaptacjach filmowych”, N N103 181837) (lata realizacji: 2010-2011)

3. PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

 • “Polska Bibliografia Szekspirowska 2001-2010″, N N103 447340) (lata realizacji: 2011-2013).
 • “Myślenie Szekspirem po polsku: Szekspir w kulturze polskiej”, N N103 448440 (lata realizacji: 2011-2014).

W przypadku pierwszego grantu powstał program komputerowy, który pozwoli na uruchomienie “Polskiej Bibliografii Szekspirowskiej 2001-2010″ w formie strony internetowej. Jest to kontynuacja pracy Polska Bibliografia Szekspirowskiej 1980-2000, wydanej przez Zakład Ossolineum w 2007 r. Drugi grant opiera się na prowadzonych przez zespół MCBS kwerendach w bibliotekach.
 

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY NAUKOWE

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • “No Other but a Woman’s Reason Women on Shakespeare” – projekt pod kierownictwem prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney; poświęcony roli kobiet w badaniach szekspirowskich, w ramach którego wybrane i szczegółowo opracowane zostały sylwetki kobiet, aktorek, reżyserek, tłumaczek i badaczek, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju badań nad Szekspirem.

Projekt został zrealizowany w ramach współpracy z: Wielką Brytanią, Włochami, Grecją, Rosją, Kanadą, Japonią, Australią, Indiami, Afryką Południową, Kubą i USA.

W jego wyniku przygotowano publikację książkową pt. ‘No other but a woman’s reason.’ Women on Shakespeare. Towards Commemorating the 450th Anniversary of Shakespeare’s Birth”, red. Krystyna Kujawińska Courtney, Izabella Penier, Katarzyna Kwapisz-Williams, Frankfurt: Peter Lang, 2013.


PROJEKTY REALIZOWANE

 • “Exclusion in Shakespeare” – projekt pod kierunkiem prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney we współpracy z prof. Sarbani Chaudhury (Department of English, University of Kalyani, West Bengal, India).

W ramach projektu na międzynarodowej konferencji ESSE (Istambuł, Bogazici University, 4-8.09.2012) odbyło się pod kierunkiem prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney oraz prof. Sarbani Chaudhury seminarium poświęcone tematowi wykluczenia pt. “‘Have We Devils Here?': Exclusion in Shakespeare Studies”, które pojawia się w twórczości Szekspira.

Planowana jest publikacja książkowa.

 • “European Reception of Shakespeare’s Drama” – projekt partnerski w ramach europejskiego programu HERA; polskich szekspirologów reprezentuje prof. Krystyna Kujawińska Courtney.

Planowany jest cykl spotkań seminaryjnych oraz publikacja.

ŁÓDŹ SZEKSPIROWI W 450. ROCZNICĘ URODZIN

W dniu 7 kwietnia 2014 r. z okazji otwarcia wystawy „ŁÓDŹ SZEKSPIROWI W 450.ROCZNICĘ URODZIN” oraz w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich Wydziału Studiów Międzynarodowych UŁ, we współpracy z Biblioteką UŁ, przygotowały panel szekspirowski pt. „Szekspir w popkulturze: film, reklama i gry komputerowe” dla młodzieży licealnej.

W trakcie sesji prowadzonej przez prof. dr hab. Krystynę KujawińskąCourtney, dr Magdalena Cieślak, dr Agnieszka Rasmus i dr Monika Sosnowska starały się odpowiedzieć na pytanie czy Szekspir jest pop, czyli w jaki sposób popkultura wykorzystuje dzieła Szekspira, by dotrzeć do współczesnego odbiorcy; jakie dzieła Szekspirowskie są najczęściej wykorzystywane w popkulturze; które postaci z dramatów Szekspira występują w reklamach; jakie jego dzieła przyciągają widzów do kina; oraz jakie cytaty Szekspirowskie pojawiają się w grach komputerowych. Prelegentki opowiadały o Szekspirze w popkulturze z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Wypełniona po brzegi młodymi słuchaczami sala świadczy o niesłabnącej popularności angielskiego dramaturga w kulturze polskiej.
W panelu szekspirowskim uczestniczyli uczniowie z XXXII i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim.

O godz. 13.00 na I piętrze Biblioteki UŁ odbył się wernisaż pt. „Łódź Szekspirowi w 450. rocznicę urodzin”, w którym wzięli udział licznie zgromadzeni goście. Wśród nich był m.in. prof. dr hab. Antoni Różalski – rektor ds. nauki UŁ, prof. dr hab. Tomasz Domański – dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr Edward Karasiński – dyrektor Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, prof. Irena Janicka-Świderska. Wystawę otworzyła prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney, Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich. Kustosz Mariola Augustyniak – dyrektor Biblioteki UŁ zaprezentowała kolekcję szekspirowską w zbiorach BUŁ.

Na wystawie pokazano edycje dawnych i współczesnych tłumaczeń dzieł Szekspira (z zasobów bibliotecznych); polsko- i anglojęzyczne prace poświęcone twórczości Szekspira autorstwa łódzkich badaczy (z zasobów MCBS oraz Instytutu Anglistyki UŁ i BUŁ); materiały dokumentujące łódzkie kontakty z twórczością Profesora Jana Kotta, który otrzymał w Uniwersytecie Łódzkim stopień doktora, a którego dorobek naukowy związany z Szekspirem jest znany na całym świecie, m.in. jego monografia Szekspir Współczesny została przetłumaczona na 52 języki świata. Zaprezentowano obecność Szekspira w repertuarze łódzkich teatrów, zwłaszcza w kontekście polskich prapremier dzieł tego wielkiego dramatopisarza: w 1970 r. Henryka V w Teatrze Powszechnym, w 1978 r. Henryka VIII w Teatrze Nowym oraz w 1986 r. Tytusa Andronikusa w Teatrze im. Stefana Jaracza. Pokazano zdjęcia, programy, dekoracje, kostiumy, dyplomy, nagrody i rekwizyty z wybranych przedstawień szekspirowskich w łódzkich teatrach, a także osiągnięcia Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w promowaniu twórczości Szekspira (zdjęcia z przedstawień dyplomowych). Uwzględniono również obecność Szekspira w repertuarze Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina oraz w Teatrze Wielkim w Łodzi. Zaprezentowano kolekcję wybranych adaptacji filmowych inspirowanych twórczością Szekspira. Pokazano także kolekcję przedmiotów związanych z kultem Szekspira w (pop)kulturze, w tym np. gry planszowe, kubki, biżuterię czy materiały papiernicze. Kuratorami wystawy byli: Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich UŁ (Prof. Krystyna Kujawińska Courtney, dr Magdalena Cieślak, dr Agnieszka Rasmus, dr Monika Sosnowska) oraz Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (dr Irena Łabiszewska, dr Marzena Kowalska).

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel.
 

W 400. ROCZNICĘ ŚMIERCI SZEKSPIRA: ROMEO I JULIA W TWÓRCZOŚCI E. M. ANDRIOLLEGO”

W związku z międzynarodowymi obchodami 400. rocznicy śmierci Szekspira, przy współpracy ośrodków akademickich i kulturalnych powstała w Łodzi dwujęzyczna wystawa nieznanych dotychczas w Polsce prac (1886) Elwiro Michała Andriollego (1836-1893) do Romea i Julii – ich historia i okoliczności powstania. Jest to kolejna wystawa organizowana w Łodzi. Pierwsza miała miejsce z okazji 450. rocznicy urodzin Szekspira i powstała w ramach współpracy Biblioteki UŁ oraz Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich UŁ.

Wystawa była prezentowana w dniach 15 marca–15 kwietnia 2016 w wyniku współpracy:

 • Fundacji im. Elwiro Michała Andriollego z siedzibą w Józefowie,
 • Biblioteki UŁ;
 • Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich UŁ.

Dzięki współpracy z Biograficznym Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie ekspozycja objęła oryginały pierwodruków ilustracji (Paryż 1886) oraz kolejnych wydań książkowych (Boston 1887 i 1890, Nowy Jork – Boston 1900, Paryż 1973), a także jako grafiki prasowe z XIX w (m.in. „Le Monde Illustre”, 1887; „L’Univers Illustre”, 1888; „Le Voleur Illustre”, 1888).

Kuratorem wystawy był Robert Lewandowski – prezes Fundacji im. Elwiro Michała Andriollego, twórca biograficznego Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie.

Prace zostały zaprezentowane w budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38.

OBEJRZYJ NASZE WYKŁADYMCBS DLA SZKÓŁ

Przeczytaj więcej o naszych dotychczasowych inicjatywach edukacyjnych

Konkurs był adresowany do uczniów liceów z województwa łódzkiego. Organizatorem konkursu było Międzynarodowe Centrum Badań Szekspiorwskich (MCBS), międzywydziałowa jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu Łódzkiego.

Szekspir inspiruje nieustannie, zarówno miłośników literatury, jak i profesjonalistów zajmujących się teatrem, filmem i szeroko rozumianą sztuką. Dramaty, czyli komedie i tragedie Szekspira szczególnie upodobała sobie sztuka filmowa i kultura wizualna. Jego dramaty to najczęściej wykorzystywane w kinie „scenariusze” filmowe, a bohaterowie tacy jak Hamlet, Romeo czy Makbet, m.in. dzięki sztuce filmowej, stają się popularnymi bohaterami współczesnej wyobraźni zbiorowej. Szekspir inspiruje także młodzież. Na całym świecie, niezależnie od kultury, powstają krótkie amatorskie filmy (dostępne np. na YouTube) inspirowane jego dramatami.

Drogi Licealisto, czy jesteś tu, czy jesteś tam, w zasadzie gdziekolwiek jesteś, zaczytaj się w sztuce Szekspira i zaskocz tym innych: przechodniów, uczestników łódzkiego życia publicznego i nakręć krótki film, uwieczniający to zdarzenie. Wciel się w jedną z postaci Szekspirowskich i wypowiedz słowa tragiczne lub komiczne, zadziwiając tym innych ludzi: łodzian, przyjezdnych lub turystów. Jeśli masz oryginalny pomysł na nowatorską interpretację fragmentów dramatu Szekspira, recytację lub czytanie sztuki, weź udział w naszym konkursie „Szekspir – kamera – akcja”.

Temat: zadaniem uczniowiów biorący udział w konkursie było przygotowanie krótkiego film, będącego rejestracją odczytania/recytacji fragmentów sztuki/sztuk Szekspira (w polskim tłumaczeniu) w zaskakującym, wybranym przez autorów filmu miejscu. Wybór dramatu/ów leżał w gestii uczniów i nauczyciela zgłaszającego grupę do konkursu.

Do przygotowania filmu, niezbędne były:

 1. wyobraźnia niezbędna do przeniesienia fabuły dramatu w czasy współczesne; reinterpretacja czasu, miejsca i akcji, dzięki czytaniu wybranych fragmentów dramatu Szekspira w niekonwencjonalnym miejscu w łódzkiej przestrzeni publicznej;
 2. fragmenty/cytaty pochodzące z dowolnej sztuki Szekspira lub wybrana scena ze sztuki Szekspirowskiej np. dialog Romea i Julii, lament Ofelii, zaklęcia czarownic, etc;
 • opanowanie sztuki czytania Szekspira lub mówienia Szekspirem;
 • nietypowe miejsce w Łodzi, umożliwiające czytanie Szekspira np. centrum handlowe, park, basen;
 • zespół, czyli reżyser, aktorzy oraz operator/ka kamery;
 • publiczność w postaci przypadkowych nieznajomych na ulicy, w budynku użyteczności publicznej, itp.;\nośnik rejestrujący scenki Szekspirowskie z życia wzięte;
 • ciekawy pomysł na zaktualizowanie Szekspira: w znanych lub mniej znanych, nowych i niespodziewanych miejscach publicznych!

W skład Jury weszły:

 • Przewodnicząca – prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney, Kierownik MCBS
 • członkinie MCBS: dr Magdalena Cieślak, dr Agnieszka Rasmus oraz dr Monika Sosnowska
 • nauczycielka języka angielskiego z XXXII Liceum Ogólnokształcącego – mgr Hanna Kaźmierczak.

Nagrody, które wręczono w konkursie:

 1. Laureaci konkursu – zwycięski zespół – otrzymał nagrodę pieniężną w wys. 500 PLN.
 2. Dla wyróżnionych zespołów przewidziano nagrody w postaci albumów.
 3. Nagrodzone prace oraz informacje o laureatach zostały upublicznione w ramach XVII-ej edycji Łódzkiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, w internecie, a także w formie publikacji w Kronice Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs był adresowany do uczniów liceów z województwa łódzkiego. Organizatorem konkursu było Międzynarodowe Centrum Badań Szekspiorwskich (MCBS), międzywydziałowa jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu Łódzkiego.

W zeszłorocznej V edycji konkursu szekspirowskiego pzaproponowano nawiązanie kontaktu z twórczością Szekspira, a może z samym Szekspirem, za sprawą performatywnego czytania fragmentów jego dramatów. Czytanie performatywne to niezwyczajna i spontaniczna interpretacja tesktu dramatycznego, ale także poetyckiego czy utworu prozatorskiego pozwalająca na swobodne ich od-czytanie. Artykulacja, tembr głosu, mowa ciała, dodatkowe elementy sceniczne (np. plakat, tło) sprawiają, że tekst staje się czystym i wyrazistym przekazem: komunikatem-wezwaniem do walki, mową oskarżycielską, lamentem, głośnym śmiechem krytyki, gościnnym zaproszeniem do wspólnej biesiady, przyjacielską poradą,  pouczeniem rodzica, sekretnym wyznaniem, lub deklaracją tożsamości. To tylko kilka przykładów. Jednak wszystko zależy od wykonania – interpretacji wybranego fragmentu z mocną intencją zakomunikowania czegoś innym/odbiorcom w naszych pandemicznych czasach.

W poprzedniej edycji konkursu stałą pozostała inspiracja do stworzenia pracy konkursowej, czyli dowolnie wybrany fragment dramatu Szekspira. Proponowaliśmy stworzenie zespołu np. na platformie Teams lub Zoom, który z podziałem na role podjął się interpretacji tekstu metodą czytania performatywnego. Takie spotkanie było zarejestrowane i przesłane jako praca konkursowa przez WeTransfer. 

Temat: uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie przygotować nagranie wideo zespołowej interpretacji fragmentu dramatu Szekspira.

Nagranie należało stworzyć w parach lub zespołowo.

W skład Jury weszły: 

 • Przewodnicząca – prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney, Kierownik MCBS
 • Sara Celler-Jezierska, aktorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy
 • członkinie MCBS: dr hab. Magdalena Cieślak, dr Anna Kowalcze-Pawlik, dr Agnieszka Rasmus i dr Monika Sosnowska.

Nagrody, które wręczono w konkursie:

 1. Laureaci konkursu otrzymali nagrodę pienieżną w wys. 500 PLN.
 2. Dla wyróżnionych zespołów przewidziano nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodzone prace oraz informacje o laureatach zostaną upublicznione na stronie MCBS.

 

PARTNERZY MCBS

wfLOGO
UWLOGO
UKLOGO
UAMLOGO
UKSWLOGO
UJLOGO
ITLOGO
ESRALOGO
SBTLOGO
UGLOGO
KYORINLOGO
UOLOGO
LMUMLOGO
UDVDTLOGO
MSULOGO
WSMIPLOGO

WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI

Uniwersytet Łódzki reprezentowany jest przez Wydziały:

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Wydział Filologiczny.

Spoza naszego Uniwersytetu z MCBS współpracują jednostki  z:

 • Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach;
 • Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Uniwersytetu Gdańskiego (Theatrum Gedanense)

oraz

 • pracownicy Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, specjalizujący się w różnych dziedzinach nauki: literaturoznawstwo, polonistyka, kulturoznawstwo, językoznawstwo, teatrologia i historia sztuki.

MCBS współpracuje z innymi ośrodkami, zajmującymi się studiami nad Szekspirem. Do takich ośrodków należą:

 • European Shakespeare Research Association;
 • Shakespeare Birthplace Trust (Wielka Brytania);
 • University of Ghent (Belgia);
 • Kyorin University (Japonia);
 • University of Ottawa (Kanada);
 • University of Birmingham (Wielka Brytania);
 • University of Munich (Niemcy);
 • West University of Timisoara (Rumunia);
 • Moscow State University (Rosja).

RADA NAUKOWA MCBS

W skład Rady Naukowej MCBS wchodzą:

 • Profesor Marta Gibińska, Uniwersytet Jagielloński, Polska;
 • Profesor Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski, Polska;
 • Profesor Marta Wiszniowska-Majchrzyk; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska;
 • Profesor Dmytro Drozdovsky, Kiev National University, Ukraina;
 • Profesor James Harner, Texas A & M University, USA;
 • Profesor Werner Habicht, University of Wurzburg, Niemcy;
 • Profesor Grace Ioppolo, University of Reading, Wielka Brytania;
 • Profesor Yoshiko Kawachi, Kyorin University, Japonia;
 • Profesor Irene R. Makaryk, University of Ottawa, Kanada;
 • Profesor Irina Prikhodko, Russian Academy of Sciences, Moscow, Rosja;
 • Profesor William White, University of Western Australia, Australia;
 • Profesor William B. Worthern, Columbia University, New York, USA.

KONTAKT I REGULAMIN

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
ul. Narutowicza 59A
90-131 Łódź

REGULAMIN MCBS

Regulamin funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich (International Shakespeare Studies Centre)

§ 1

Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich, zwane dalej MCBS, jest multidyscyplinarną, międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Łódzkiego, powołaną na wniosek Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ i Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ oraz z wykorzystaniem dorobku Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Zgodnie z § 59 ust 1 i 3 statutu UŁ pozawydziałową jednostkę tworzy senat na wniosek rektora lub rady podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 2

Nadzór merytoryczny nad działalnością MCBS sprawuje Prorektor ds. Nauki UŁ.

§ 3

1. MCBS integruje działania jednostek naukowych prowadzących badania dotyczące twórczości Szekspira, traktowanej jako produkt kultury globalnej, a zarazem silny element tworzenia kultury lokalnej w Europie, w tym szczególnie polskiej, i na świecie.

2. Działalność MCBS obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie kwerend na temat obecności Szekspira w kulturze polskiej w ośrodkach naukowo-badawczych, bibliotekach, instytutach teatralnych w Polsce, oraz coroczne przygotowanie kwerendy – polskiego wkładu w World Shakespeare Bibliography (USA),
 • poszerzenie współpracy multidyscyplinarnej w wymiarze uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym,
 • organizowanie spotkań naukowych,  
 • poszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Integrację poszczególnych jednostek Uniwersytetu Łódzkiego, zaangażowanych w realizację zadań objętych działalnością MCBS,
 • upowszechnianie oraz popularyzację wyników badań MCBS w postaci publikacji, udziału w konferencjach polskich oraz zagranicznych.

§ 4

1. MCBS ma charakter otwarty. Osoby zainteresowane aktywnym i kreatywnym uczestnictwem w pracach Centrum mogą do niego dołączyć.

2. Przyjęcia w poczet członków Centrum dokonuje Kierownik Centrum na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

3. Warunki przyjęcia w poczet członków MCBS określa Kierownik Centrum.

§ 5

1. Działalnością MCBS kieruje Kierownik Centrum 2. Funkcję Kierownika Centrum może pełnić osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, zatrudniona w UŁ na etacie naukowym lub naukowo-dydaktycznym, dla której UŁ stanowi podstawowe miejsce pracy. 3. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje ze stanowiska Rektor UŁ.

§ 6

1. Do obowiązków Kierownika Centrum należy w szczególności:

 • reprezentowanie Centrum w kontaktach z osobami i podmiotami zewnętrznymi,
 • organizowanie prac w zakresie działalności Centrum
 • opieka nad księgozbiorem MCBS oraz prowadzenie działań zmierzających do jego powiększania w zakresie przewidzianym porozumieniem między Centrum a Biblioteką UŁ,
 • występowanie z wnioskami do Władz uczelni, w tym w zakresie zatrudnienia, awansów, urlopów i nagród dla pracowników Centrum,
 • zarządzanie mieniem Centrum i przyznanymi środkami finansowymi,
 • składanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum.

2. W razie tymczasowej niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Kierownika Centrum obowiązki te wykonuje w jego imieniu upoważniony przez niego członek Centrum.

§ 7

1. Organem doradczym MSBS jest Międzynarodowa Rada Naukowa.

2. Członków Międzynarodowej Rady Naukowej powołuje i odwołuje Prorektor ds. Nauki UŁ na wniosek Kierownika Centrum. Członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej są członkami Centrum.

3. Do kompetencji Międzynarodowej Rady Naukowej należy w szczególności:

 • określanie profilu działalności naukowej Centrum,
 • określanie priorytetów działalności wydawniczej oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • wybieranie spośród siebie członków czasowych lub stałych Komisji Rady.

§ 8

Działalność MCBS jest finansowana lub prefinansowana ze środków Uniwersytetu Łódzkiego, grantów, funduszy europejskich oraz innych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych