Rekrutacja do Szkoły doktorskiej to kilkuetapowy proces, który dla ułatwienia rozpisaliśmy na konkretne kroki. Zapoznaj się z nimi, żeby wypełnić wszystkie związane z nim formalności. 

Pod kierunkiem potencjalnego promotora przygotuj konspekt pracy doktorskiej, który jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

Wybór Promotora (pracowników Uniwersytetu Łódzkiego) na tym etapie procesu rekrutacji ma charakter opcjonalny i nie jest obowiązkowy. Kandydat może przystąpić do rekrutacji bez wskazania potencjalnego Promotora, wymagane jest jednak złożenie samodzielnie przygotowanego konspektu pracy doktorskiej. 

 

Jeżeli kandydat uzyskał od promotora (pracownika naukowego UŁ) zgodę na objęcie go opieką promotorską, składa oświadczenie potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się promotorstwa (wzór dostępny w kroku 4).

Jeżeli kandydat nie uzyskał takiej zgody, wówczas składa wniosek o wyznaczenie wybranej osoby, posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji promotora, na promotora swojej pracy doktorskiej (wzór dostępny w kroku 4).

 

Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematami badań) dostępne są na stronie

http://ncn.gov.pl.

 

 

Pliki do pobrania

Rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacji (IRK) – elektroniczna rejestracja do szkoły doktorskiej jest możliwa w terminie 17.06.2024 r. - 27.06.2024 r.

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji (IRK)!

 

Pliki do pobrania

Przygotuj czytelne skany w formacie PDF całej dokumentacji papierowej (oraz zdjęcie, które zostało zamieszczone w systemie IRK), którą składasz w ramach rekrutacji, a następnie wgraj  je do systemu IRK w czasie przewidzianym w Terminarzu rekrutacji na rejestrację elektroniczną.

Każdy plik ze skanem powinien w nazwie zawierać nazwisko i imię kandydata oraz oznaczenie tego, jaki dokument został zeskanowany, według schematu: Nazwisko_Imię_nazwa zeskanowanego dokumentu.

 

Przygotowaną dokumentację (oryginał podania o przyjęcie do szkoły doktorskiej, kopie odpisów dyplomów - oryginały do wglądu SDNŚiP, konspekt rozprawy, oświadczenie o znajomości języka angielskiego, kopie publikacji i zaświadczeń) wyślij pocztą na adres:

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Szkół Doktorskich
ul. Jana Matejki 21/23
90-237 Łódź
I piętro, pok. 113

Za termin doręczenia dokumentów uznaje się termin ich wpływu do szkoły doktorskiej.

 

Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, konspekt pracy, kwestionariusz.

Dokumenty załączone przez kandydata w systemie IRK winny być zgodne z dokumentami składanymi w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ.

 

Pliki do pobrania

W trakcie rozmowy oceniana jest: 

 • koncepcja pracy doktorskiej, w tym:

- wykazanie oryginalności problemu naukowego,

- przedstawienie wkładu badawczego w rozwój wybranej dyscypliny lub dyscypliny wiodącej i dodatkowej lub praktycznej użyteczności rozwiązań (w przypadku programu Doktorat wdrożeniowy),

- przejrzystość przedstawienia koncepcji,

- umiejętność uzasadnienia wybranej metodyki.

 • znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej dyscypliny; 
 • znajomość literatury w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań podejmowanych przez kandydata.
 • znajomość terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji.

Nie dopuszcza się przedstawienia koncepcji pracy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej.

Rozmowa kwalifikacyjna (w tym dla kandydatów, których stypendium doktoranckie w całości lub w części finansowane będzie z funduszy zewnętrznych) odbędzie się w terminie: 

od 10.07.2024 r.  do 15.07.2024 r.

Szczegółowe informacje na temat terminu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przekazane kandydatom zarejestrowanym w systemie IRK poprzez wiadomość systemową.

Informacja o przyjęciu do szkoły doktorskiej jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu do szkoły doktorskiej wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Uniwersytet Łódzki zaprasza przedsiębiorstwa i przyszłych doktorantów do współpracy w ramach VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Głównym założeniem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach projektu, która pomoże funkcjonować i rozwiązywać problemy zaistniałe w danym przedsiębiorstwie lub innym podmiocie .

Warunkami przystąpienia do programu są:

 • przygotowanie przez UŁ projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej;
 • podjęcie współpracy z przedsiębiorcą, który będzie zainteresowany wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu;
 • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
 • wyznaczenie przez wnioskodawcę (którym jest Uczelnia)  opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Środki finansowe w programie przeznaczone są na:

 • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
  3450,00 zł– do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
 • zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego z przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z art.209 ust. 7 ustawy;
 • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 i 619)
 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu;

Warunkiem zakończenia udziału w programie jest złożenie przez doktoranta rozprawy doktorskiejbędącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach projektu.

Projekt jest realizowany przez jednego doktoranta.

Nabór wniosków w ramach programu zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy”  i naborze wniosków trwa od 9 maja 2022 r. do 01 czerwca 2022 r i odbywa się poprzez system OSF. 

Nabór do VII edycji doktoratu wdrożeniowego rozpocznie się 31 kwietnia 2023 r.

Uwaga!

Wnioskodawcą wciąż pozostaje Uczelnia, natomiast promotor lub doktorant mogą być redaktorami pomocniczymi wniosku składanego w systemie OSF.

W celu aplikacji prosimy o kontakt z p. Agnieszką Wojnarowską:

e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-43-85; 889-052-646

 

Zasady naboru wniosków zostały określone w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków pod poniższymi linkami:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI edycji - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

FAQ pytania i odpowiedzi z V edycji doktoratu wdrożeniowego:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-v-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy

 

Pliki do pobrania

Uniwersytet Łódzki ogłasza nabór na stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dla doktorantów z Ukrainy.

To efekt pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”.

 Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie przeznaczone jest na prowadzenie prac nad rozprawą doktorską i może być przyznane na okres od czerwca do września 2022 (w sumie 6000 zł). Doktoranci mogą utrzymać status doktoranta uczelni ukraińskiej, a współpraca nie wiąże się z procesem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

 „Solidarni z Ukrainą” to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany do doktorantów, będących obywatelami Ukrainy i przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Oferujemy:

1. Pomoc w przygotowaniu rozprawy doktorskiej

2. Opiekę wykwalifikowanej kadry akademickiej

3. 4-miesięczne stypendium o wartości 6000 zł (1500 zł/miesiąc)

4. Darmową pomoc psychologiczną i prawną

 

Zasady rekrutacji do programu:

Kandydat wypełnia Formularz rekrutacyjny do Programu i przesyła go na adres email: julita.szulc@uni.lodz.pl.

O przyjęciu do Programu decyduje spełnienie wymogów formalnych przez kandydata oraz możliwość zapewnienia przez Uniwersytet Łódzki opieki naukowej w danym obszarze badawczym, o czym kandydat zostanie poinformowany drogą mailową. Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.  Uczestnik po wstępnym zakwalifikowaniu do Programu składa Podanie wraz z wymaganymi dokumentami oraz podpisuje umowę z UŁ określającą warunki udziału w Programie.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o możliwość prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej w Uniwersytecie Łódzkim, wraz z wymaganymi oświadczeniami; Podanie
 • kopia dokumentu tożsamości stwierdzająca narodowość ukraińską;
 • kopia dokumentu poświadczającego przekroczenie granicy Ukrainy z RP nie wcześniej niż 24.02.2022;
 • kopia legitymacji doktoranta z fotografią;
 • CV - w języku polskim lub angielskim;
 • opis realizowanego problemu badawczego w ramach rozprawy doktorskiej - w języku polskim lub angielskim.

 

 Zachęcamy do aplikowania!

 

 W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Panią Julitą Szulc: julita.szulc@uni.lodz.pl

 Więcej informacji dostępnych na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/w-poczuciu-solidarnosci


The University of Lodz announces recruitment for National Agency for Academic Exchange (NAWA) scholarships for PhD students from Ukraine.

This is the result of a positively assessed application by the university in the "Solidarity with Ukraine" program.

 The scholarship in the amount of PLN 1,500 per month is intended for conducting work on the doctoral dissertation and may be granted for the period from June to September 2022 (a total of PLN 6,000). Doctoral students can maintain the status of a doctoral student at a Ukrainian university, and the cooperation is not related to the recruitment process to the Doctoral School.

 "Solidarity with Ukraine" is a program of the NAWA addressed to PhD students who are citizens of Ukraine and who came to Poland from 24 of February 2022.

 We offer:

1. Opportunity to conduct work related to your research and dissertation

2. Assistance of qualified academic staff

3. 4-month scholarship worth PLN 6000

4. Free psychological and legal assistance

 Requirements:

 • filling the application form
 • copy of Ukrainian Identity confirmation.
 • copy of  the document confirming crossing the Polish border not earlier than 24th February 2022
 • copy of  your PhD identity card
 • CV in Polish or English
 • description of your Research problem - in Polish or English

 

1. Status of the PhD student (aspirant) in the academic year 2021/2022;

2.Crossing of the Polish border not earlier than 24th February 2022 (CONFIRMED);

3. Communicative level of Polish or English language.

 

We encourage you to apply through the available form.

 If you have any questions, please contact Ms Julita Szulc by e-mail: julita.szulc@uni.lodz.pl

 More information available on the NAWA website:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/w-poczuciu-solidarnosci

 

Pliki do pobrania

KONTAKT

Adres przyjmowania dokumentów w ramach REKRUTACJI

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Szkół Doktorskich
ul. Jana Matejki 21/23
90-237 Łódź
I piętro, pok. 113
 
T. 42 635 55 93
E. office.sdnsip@uni.lodz.pl
 
Dyżury
wtorek – godz. 11.00 – 14.30
czwartek – godz. 9.00 – 13.00

Prosimy wcześniej potwierdzić przybycie drogą email.

 

Przyjmowanie dokumentów (w formie papierowej) na rok akademicki 2024/2025 w terminie od 26.06.2024 r. do 01.07.2024 r. w godzinach 9.00-12.00.