Celem kształcenia jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy doktorantów w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym umożliwiającym umiejscowienie kompetencji związanych z daną dyscypliną naukową w szerszym kontekście. Wiedza i umiejętności nabywane podczas kształcenia przygotują doktoranta do samodzielnego planowania, projektowania i prowadzenia badań naukowych w ramach indywidulanego planu badawczego - IPB.

Doktoranci, którzy ukończyli kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowani będą do krytycznej oceny wyników badań naukowych, stanowiących podstawę publikacji naukowych, a także prezentowania uzyskanych wyników na forum międzynarodowego środowiska naukowego. Celem kształcenia jest przygotowanie doktoranta do prowadzenia pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej, w której potrafi łączyć zdobytą wiedzę naukową z wykorzystaniem najnowszych metod przekazu. 

Absolwent Szkoły Doktorskiej uzyska kompetencje umożliwiające angażowanie się w indywidualne i zespołowe badania naukowe, zwłaszcza interdyscyplinarne, prowadzone w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, wynikiem których będzie odpowiedzialna aplikacja zdobytej wiedzy i wyników badań w innowacyjnej gospodarce i na rzecz społeczeństwa. 

Kształcenie trwa osiem semestrów, jest prowadzone w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i jest nieodpłatne. 

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

Ważna daty związane z podziałem roku akademickiego znajdziesz w zakładce KALENDARZ AKADEMICKI.

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

Realizacja IPB (Indywidualnego Planu Badawczego) doktoranta podlega ocenie śródokresowej.

TERMIN

Ocena śródokresowa odbywa się najpóźniej do ostatniego dnia okresu stanowiącego połowę okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. W roku przystąpienia przez doktoranta do oceny śródokresowej termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji upływa 10 września. W tym przypadku Dyrektor dokonuje zaliczenia roku do 20 września.

W przypadku osób, które podjęły kształcenie w terminie, który uniemożliwia doktorantowi realizację programu kształcenia zgodnie z kalendarzem akademickim, określonym w odrębnych przepisach, oraz rozpoczęciem przez doktoranta realizacji programu kształcenia od semestru letniego, termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji w roku  przystąpienia przez doktoranta do oceny śródokresowej, upływa 21 dni przed rozpoczęciem semestru letniego (po dwóch latach od momentu rozpoczęcia realizacji programu kształcenia).

KOMISJA EWALUACYJNA

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję ewaluacyjną, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Komisje ewaluacyjne są powoływane przez Dyrektora indywidualnie dla każdego doktoranta, spośród kandydatów zaproponowanych przez Radę Szkoły, po zaopiniowaniu przez właściwą komisję ds. stopni naukowych w dyscyplinie odpowiadającej dyscyplinie rozprawy doktorskiej doktoranta, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem oceny śródokresowej doktoranta.

Na wniosek doktoranta, złożony najpóźniej na 7 dni przed terminem oceny śródokresowej, w obradach komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów. Przedstawiciel doktorantów wskazywany jest na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność Samorządu Doktorantów.

PRZEBIEG OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Komisje ewaluacyjne dokonują oceny śródokresowej doktoranta oraz ewaluacji opieki naukowej doktoranta.

Komisja ewaluacyjna dokonuje oceny doktoranta na podstawie:

1)           efektów realizacji IPB – podsumowanie jest dokonywane na podstawie corocznych sprawozdań doktoranta, zaopiniowanych przez promotora lub promotorów, z 2 lat kształcenia poprzedzających ocenę śródokresową;

2)           rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem z zakresu realizacji IPB.

Komisja ewaluacyjna ma możliwość zapoznania się z arkuszami oceny doktoranta wraz z dokumentacją, z 2 lat kształcenia poprzedzających ocenę śródokresową.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. Zasady przeprowadzenia rozmowy w ww. trybie określają odrębne przepisy obowiązujące w UŁ. W wyjątkowych sytuacjach członek komisji ewaluacyjnej może uczestniczyć w pracach komisji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.

Praca komisji obejmuje:

a) zapoznanie się z dokumentacją doktoranta,

b) przeprowadzenie rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem,

c) przygotowanie oceny doktoranta wraz z uzasadnieniem (protokół)

d) ewaluację opieki naukowej doktoranta,

e) przygotowanie wyniku oceny opieki naukowej doktoranta (protokół).

Ocena doktoranta odbywa się z uwzględnieniem ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej, we współpracy z Radą Szkoły,  przyjętych na podstawie odrębnych przepisów. Ewaluacja opieki naukowej odbywa się z uwzględnieniem ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej, we współpracy z Radą Szkoły, przyjętych na podstawie odrębnych przepisów.

WYNIK OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Ocena śródokresowa doktoranta kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Komisja ewaluacyjna przygotowuje pisemne uzasadnienie oceny śródokresowej dla każdego doktoranta. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej doktoranta skreśla się z listy doktorantów szkoły doktorskiej.

Ocena komisji w zakresie opieki naukowej przedstawiana jest w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły doktorskiej oraz promotorowi lub promotorom albo promotorowi i promotorowi pomocniczemu.

 

WAŻNY KOMUNIKAT I OŚWIADCZENIE - OBOWIĄZUJĘCE OD 01.2023

STYPENDIA, NAGRODY I DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DOKTORANTÓW

Formularz kosztorysu wraz z wnioskiem (indywidualnym podaniem doktoranta do Dyrektora Szkoły Doktorskiej) umożliwi dofinansowanie działalności naukowej doktorantów SDNSiP UŁ z budżetu szkoły doktorskiej.

Kosztorys powinien być zaopiniowany przez promotora.

 

Nazwa pliku z kosztorysem: Nazwisko_Kosztorys_dyscyplina, np. Kowalski_Kosztorys_chemia.

Nazwa pliku z wnioskiem: Nazwisko_Wniosek_dyscyplina, np. Kowalski_Wniosek_chemia

 

Pliki do pobrania

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca i wykazała się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna jego wysokość nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy: 

 1. art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, z późn. zm.) oraz 
 2. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j.Dz.U. 2022 poz. 428). 

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie.

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie MEiN;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów MEiN;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych

Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada danego roku.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej MEiN (wraz z informacją o aktualnym naborze wniosków): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

 

Pliki do pobrania

Nagrody Rektora mają na celu:
1) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni;
2) aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego;
3) nagradzanie doktorantów za pracę na rzecz rozwoju i promocji środowiska doktoranckiego Uniwersytetu Łódzkiego;
4) nagradzanie doktorantów za wybitne osiągnięcia, m.in. artystyczne i sportowe, które promują Uczelnię.

 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora występuje zainteresowany doktorant UŁ, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora wraz z informacją do celów podatkowych należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Sprawy Bytowe Studentów. 

 

Pliki do pobrania

UBEZPIECZENIA

Zapraszamy na stronę ubezpieczeń w Strefie Doktoranta.

 

Ubezpieczenia społeczne

Doktoranci, którzy pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Okres ubezpieczeń społecznych

Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne są współfinansowane przez doktoranta (ubezpieczony) i Uniwersytet Łódzki.

Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości, z własnych środków, sam ubezpieczony – doktorant.

Zbiegi tytułów

Doktorant, który jest dodatkowo:

- pracownikiem,

- członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

- członkiem rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu,

- pobiera świadczenie szkoleniowe, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tych tytułów, bez względu na wysokość stypendium.

W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie jest jednocześnie rencistą podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

 

Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Do ukończenia 26 roku życia doktorant powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego u swoich rodziców.

Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia, tj. doktorant:

- wykonuje umowę o pracę,

- jest zleceniobiorcą,

- prowadzi pozarolniczą działalność.

Od tych wyjątków składkę zdrowotną płaci pracodawca/zleceniodawca.

Doktoranci u których nie zachodzą powyższe wyjątki i nie mają możliwości zgłoszenia u rodziców (rodzice niepracujący), są zgłaszani przez UŁ do ubezpieczenia - składkę w całości płaci UŁ.

Po ukończeniu 26 roku życia ubezpieczenie u rodziców wygasa. Doktorant powinien zgłosić się do COSiD SD w celu złożenia deklaracji do ubezpieczenia zdrowotnego.

Okres ubezpieczenia zdrowotnego

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej  jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy doktorantów.

Finansowanie składki zdrowotnej

Składkę na to ubezpieczenie opłaca płatnik – Uniwersytet Łódzki.

Zmiany danych - WAŻNE

Wszelkie zmiany w danych osobowych: zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, nadanie PESEL, podjęcie pracy zarobkowej na etacie, czy innej umowie, powinien niezwłocznie zgłosić do COSiD SD celem aktualizacji w systemach.

 

www.zus.pl/-/ubezpieczenia-spoleczne-i-zdrowotne-doktorantow

Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl wraz z opłaceniem składki (decyduje wpływ składki na konto).

INNE

Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematyką badań) znajdują się na stronie NCN.

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW