Katedra Chemii Środowiska

Opis zadań

Badania. W Katedrze prowadzone są badania nad nowymi metodami wykrywania i oznaczania związków ważnych z biologicznego punktu widzenia, w złożonych matrycach, włączając próbki biologiczne. Poszukiwane są także związki mogące pełnić rolę biomarkerów chorób, głownie cywilizacyjnych. W tym celu wykorzystywane są nowoczesne techniki separacyjne takie jak wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa i kapilarna elektroforeza, sprzężone z różnymi typami detektorów, w tym detektorami mas (MS, MS/MS), spektrofotometrycznymi (UV-Vis, DAD), spektrofluorymetrycznymi (FLD) czy rozproszenia światła (ELSD). Opracowane metody znajdują zastosowanie w badaniach biomedycznych, dotyczących m.in. stresu oksydacyjnego i mechanizmów szkodliwego działania związków siarki na naczynia krwionośne człowieka. Szczególny obszar badań w tym zakresie stanowi tematyka związana z analityką tiolaktonu homocysteiny oraz jego związkiem z rozwojem chorób układu krążenia. Równolegle prowadzone są badania z zakresu rozwijania procedur przygotowania próbek do analizy. Część pracowników Katedry prowadzi badania z zakresu dydaktyki szkoły wyższej i dydaktyki chemii na poziomie szkolnym.

Ostatnio realizowane projekty badawcze.

- Grant Narodowego Centrum Nauki (2018-2023), "Stworzenie chromatograficznych narzędzi do badania tiazolidynowych pochodnych witaminy B6" (Opus, Nr: 2017/27/B/ST4/01476)

- Grant Narodowego Centrum Nauki (2017-2020), "Badanie zdolności antyoksydacyjnej liponylolizyny oraz wpływu przetwórstwa spożywczego na poziom kwasu liponowego i liponylolizyny w produktach żywnościowych" (Preludium, Nr: 2016/23/N/NZ9/00071)

- Grant Narodowego Centrum Nauki (2018-2019), "Badania trwałości tiolaktonu homocysteiny (HTL) w ślinie" (Miniatura, Nr: 2018/02/X/ST4/00779)

- Uniwersytet Łódzki, Granty dla młodych badaczy, Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2021-2023), "Stworzenie chromatograficznych narzędzi do badania tiazynowych pochodnych homocysteiny oraz jej tiolaktonu z formaldehydem - potencjalny związek z chorobą Alzheimera" (IDUB, Nr: 13/IDUB/MLOD/2021)

- Uniwersytet Łódzki, Granty na zwiększenie potencjału aplikacyjnego, Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2022-2023), "Zastosowanie ekstrakcji na nanocząsteczkach magnetycznych w elektroforetycznym oznaczeniu leków z grupy fluorochinolonów" (IDUB, Nr: 11/GNZPA/2022)

- Uniwersytet Łódzki, Granty dla doświadczonych badaczy, Iniciatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2022-2023), „Bakuchiol - nowy składnik kosmetyków. Badania chromatograficzne” (IDUB, Nr: 61/2021)

- Uniwersytet Łódzki, Doktoranckie granty badawcze, Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2021-2023), „Badania wpływu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz szczepienia przeciwko COVID-19 na układ sercowo-naczyniowy” (IDUB, Nr: 6/DGB/IDUB/2022)

Edukacja. Pracownicy Katedry prowadzą wykłady, zajęcia seminaryjne i laboratoryjne z zakresu chemii analitycznej, w szczególności zaś z obszaru technik separacyjnych, w tym, podstaw teoretycznych ich funkcjonowania, zastosowań praktycznych i rozwijania nowych metod. Komplementarnymi są zajęcia dotyczące problematyki przygotowania próbek do analizy w kontekście wykorzystania wspomnianych technik. Prowadzone są również zajęcia z zakresu szeroko rozumianej dydaktyki chemii. Wymienione powyżej aktywności dotyczą wszystkich poziomów studiów.

Dane kontaktowe

Katedra Chemii Środowiska

  • Pomorska 163/165 90-236 Łódź
tel: 42-635-58-32 www: http://www.chemia.uni.lodz.pl/katedra-chemii-srodowiska

Skład osobowy

Lista jednostek