Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

Opis zadań

Opis działalności naukowo-badawczej

Kierunki badań Katedry

Badania dotyczą dziejów oświaty, edukacji, opieki, szkolnictwa, nauczycielstwa, rodziny, dzieciństwa, organizacji oświatowo-kulturalnych i naukowych, a także biografii uczonych, nauczycieli i działaczy społeczno-oświatowych XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XIX i pierwszych lat XX wieku oraz okresu międzywojennego.

Najważniejsze publikacje

 • Bołdyrew A., Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 370.
 • Bołdyrew A., Warunki i strategie działalności naukowej polskich akademiczek na niwie pedagogiki i psychologii w latach 1918-1939, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2018, nr 4, s. 140-151.
 • Bołdyrew A., Dorastanie w okowach higieny i eugeniki w świetle piśmiennictwa Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego na początku XX wieku, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2020, t. 11, nr 2, s. 20-33.
 • Cybulska K., O niepodległość i prawa kobiet. Zofia Moraczewska (1873-1958) – życie i działalność, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2021, ss. 368.
 • Cybulska K., Radomskie Towarzystwo Kursów Technicznych (1927–1939), „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” (2020) 2(11), s. 264-274.
 • Cybulska K. Laura Guérin (1817-1883) – zapomniane tradycje oświaty dla kobiet, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2021, t. 22, z. 3, s. 43-62.
 • Krakowiak M., Warunki życia warszawskich rodzin robotniczych w II Rzeczypospolitej jako determinanty socjalizacji i wychowania młodego pokolenia, „Wychowanie w Rodzinie” 2018, T. 18, nr 2, s. 137-154.
 • Krakowiak M., Edukacja akademicka kobiet w przekazie prasy społeczno-kulturalnej i pedagogicznej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania” 2020, t. 42, s. 61-74.
 • Krakowiak M., Wychowanie w rodzinie włościańskiej w świetle listów czytelników „Zorzy” (1905-1918), „Wychowanie w Rodzinie” 2021, nr 1, s. 13-24.
 • Michalski G., Kierunki zaangażowania Jana Korneckiego w prace zjednoczeniowe polskich towarzystw oświatowych w latach 1923-1935, „Studia Edukacyjne” 2018, nr 48, s. 151-168.
 • Michalski G., W trosce o szkołę z opieką lekarską. Wskazania higieniczno-pedagogiczne Adolfa Klęska w przekazie „Przyjaciela Szkoły” (1922-1936), „Forum Pedagogiczne” 2019, nr 1, s. 45-56.
 • Michalski G., O potrzebie kształcenia technicznego w odbudowie niepodległej Polski w przekazie „Przeglądu Technicznego” z lat 1914-1918, „Studia Edukacyjne” 2019, nr 53, s. 41-57.
 • Sosnowska J., Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 498.
 • Sosnowska J., Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 282.
 • Sosnowska J., Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 400.

Najważniejsze projekty badawcze

Realizacja projektu badawczego pt. „Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918” w ramach programu „Szlakami Polski niepodległej” finansowanego w latach 2018-2023 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik: dr hab. A. Bołdyrew, prof. UŁ.

Współpraca z ośrodkami akademickimi z Polski i z zagranicy

W ramach projektu badawczego „Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918” współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, a także z Instytutem Historii Litwy
w Wilnie.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie monografii J. Sosnowskiej pt. „Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939)” w konkursie nagrody naukowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej (2021).

Dane kontaktowe

Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

Skład osobowy

Lista jednostek