Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

Opis zadań

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bańbura

Tematyka badań

Biologia ewolucyjna: ekologiczne i ewolucyjne kształtowanie zmienności genetycznej, morfologicznej i funkcjonalnej w populacjach zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i owadów.

Genetyka i ekologia populacyjna ptaków w oparciu o długoterminowe badania dziuplaków wtórnych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.

Biologia rozrodu i fenologia ptaków- strategie życiowe.

Pasożyty ptaków.

Podstawy ekologiczne ochrony ptaków i owadów.

Relacje ekologiczne między ptakami owadożernymi i ich bazą pokarmową.

Wpływ antropogennych zanieczyszczeń środowiska na populacje ptaków i indywidualne wskaźniki fizjologiczne oraz konsekwencje genetyczne.

Faunistyka, ekologia i etologia owadów (Lepidoptera, Diptera).

Entomologia kryminalistyczna.

Realizowane projekty

Prewalencja zakażeń wybranymi patogenami przenoszonymi przez kleszcze (Ixodidae) oraz krwiopijne muchówki (Diptera) u sikor bogatek (Parus major) w gradiencie urbanizacyjnym

Niestabilność mikrosatelitarna jako marker w ocenie gonotoksycznego oddziaływania zróżnicowanych dawek ołowiu na pisklęta sikory bogatki Parus major

Wpływ zapasożycenia gniazd na kondycję fizjologiczną piskląt sikory bogatki

Wpływ czynników termicznych oraz typów zabudowy na skład gatunkowy i dynamikę sezonową nekrofagicznych plujkowatych (Diptera: Calliphoridae) Łodzi

Wpływ eksperymentalnej zmiany warunków rozwoju piskląt na kondycję fizjologiczną sikor bogatki (Parus major) i modrej (Cyanistes caeruleus)

Biologia populacyjna dziuplaków wtórnych w środowiskach leśnych i parkowych

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej współrealizują zajęcia dydaktycznena kierunkach:

  • Biologia,
  • Ochrona środowiska,
  • Ekomiasto,
  • Biomonitoring i biotechonogie ekologiczne
  • Biologia kryminalistyczna.Dane kontaktowe

Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

  • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-90 e-mail:

Skład osobowy