Doktoranci Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi otrzymują stypendium:

- na pierwszym i drugim roku kształcenia w wysokości 3010,00 zł brutto miesięcznie

- na trzecim i czwartym roku kształcenia w wysokości 4109,70 zł brutto miesięcznie

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej to kilkuetapowy proces, który dla ułatwienia rozpisaliśmy na konkretne kroki. Zapoznaj się z nimi, żeby wypełnić wszystkie związane z nim formalności.

Pod kierunkiem potencjalnego Promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Wybór Promotora na tym etapie procesu rekrutacji ma charakter opcjonalny i nie jest obowiązkowy. Kandydat może przystąpić do rekrutacji bez wskazania potencjalnego Promotora, wymagane jest jednak złożenie samodzielnie przygotowanej koncepcji pracy doktorskiej. 

Jeżeli kandydat uzyskał od promotora zgodę na objęcie go opieką promotorską, składa oświadczenie potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się promotorstwa (wzór dostępny w kroku 4).

Jeżeli kandydat nie uzyskał takiej zgody, wówczas składa wniosek o wyznaczenie wybranej osoby, posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji promotora, na promotora swojej pracy doktorskiej (wzór dostępny w kroku 4).

 

Pliki do pobrania

Zapisz się na studia/rejestracja – elektroniczna rejestracja na studia jest możliwa od 19.06.2023 r. do 30.06.2023 r. (krok 1, terminarz rekrutacji). 

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji! 

Przygotuj czytelne skany w formacie PDF całej dokumentacji papierowej (oraz zdjęcie, które zostało zamieszczone w systemie IRK), którą składasz w ramach rekrutacji, a następnie wgraj  je do systemu IRK w czasie przewidzianym w TERMINARZU REKRUTACJI na rejestrację elektroniczną. Każdy plik ze skanem powinien w nazwie zawierać imię i nazwisko kandydata oraz oznaczenie tego, jaki dokument został zeskanowany, według schematu:

Imię_Nazwisko_nazwa zeskanowanego dokumentu.

W terminie: 28.06.2023 r. - 03.07.2023 r. dostarcz dokumentację (oryginał podania o przyjęcie na studia, odpisy dyplomów, kopie publikacji i zaświadczeń) osobiście lub wyślij pocztą na adres:

Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi,

Centrum Szkół Doktorskich

ul. Matejki 21/23

90-237 Łódź

I piętro, pokój 115

Za termin doręczenia dokumentów uznaje się termin ich wpływu do szkoły doktorskiej.

Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, kwestionariusz, CV.

 

Pliki do pobrania

Test z języka obcego odbędzie się 05.07.2023 r.

Osoby zainteresowane przykładowymi testami językowymi mogą napisać prośbę o ich udostępnienie w trybie udostepnienia informacji publicznej na adres mailowy: dpo@uni.lodz.pl

 

 

 

Pliki do pobrania

 W czasie rozmowy oceniane są:

a) Prezentacja koncepcji pracy doktorskiej, w tym:                                                                                    0–12 pkt

     1) wykazanie oryginalności przedstawionego w koncepcji problemu naukowego

     2) przedstawienie wkładu badawczego w rozwój dyscypliny lub dyscypliny wiodącej i dodatkowej,

          w przypadku programu Doktorat wdrożeniowy praktycznej użyteczności rozwiązań

      3) przejrzystość prezentacji koncepcji

      4) umiejętność uzasadnienia wybranej metodyki

                                                                                               

b) znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej dyscypliny            0–4 pkt

c) znajomość literatury w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań podejmowanych przez kandydata

                                                                                                                                                                                 0–4 pkt

d) znajomość terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji                                                                                                                                                                   0–4 pkt

                                                                                                                                                                 Łącznie: 0-24 pkt

Każdy członek komisji rekrutacyjnej ocenia niezależnie, dysponując 24 pkt. Końcowa liczba punktów, jaką uzyskuje kandydat, jest średnią arytmetyczną punktacji członków komisji.

Nie dopuszcza się przedstawienia koncepcji w formie prezentacji multimedialnej.

 

Termin: 10.07.2023 r. – 15.07.2023 r. w zależności od liczby kandydatów. Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy drogą elektroniczną (w systemie IRK). 

Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

KONTAKT

Adres przyjmowania dokumentów w ramach REKRUTACJI

Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi,

Centrum Szkół Doktorskich

ul. Matejki 21/23

90-237 Łódź

I piętro, pok. 115

T. 42 635 55 85

E. sekretarz.biomedchem@uni.lodz.pl

Przyjmowanie dokumentów w formie papierowej na rok akademicki 2023/2024 w terminie od 28.06. - 03.07.2023 r. w godzinach 9.00 - 14.00.