STAŻ NAUKOWY, NAUKOWO - BADAWCZY, SZKOLENIOWY

STAŻ – to krajowy lub zagraniczny udział doktoranta w stażu naukowym, naukowo-badawczym bądź szkoleniowym, odbywany w celu prowadzenia badań naukowych lub uzyskania wiedzy oraz umiejętności dotyczących prowadzenia badań naukowych w jednostkach naukowych i naukowo-badawczych, związany z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

PROGRAM MOST

Studiowanie to poszerzanie horyzontów: naukowych i... geograficznych.  Czy wiesz, że będąc częścią Uniwersytetu Łódzkiego możesz wziąć udział nie tylko w wymianach międzynarodowych, ale także krajowych? Odkryj studencką Polskę z programem MOST!

Co da Ci udział w programie MOST?

  • nawiążesz kontakty naukowe ze środowiskiem naukowym innej uczelni
  • możesz rozpocząć współpracę z uznanymi specjalistami w Twojej dziedzinie i wykładowcami uniwersyteckimi o znaczącym dorobku naukowym
  • poznasz techniki dydaktyczne wykorzystywane przez pracowników naukowych w innych uczelniach
  • weźmiesz udział w unikatowych w skali kraju zajęciach dydaktycznych, dostępnych jedynie poza macierzystą uczelnią 
  • zrealizujesz swój program studiów w nowym środowisku
  • skorzystasz z unikatowych zasobów bibliotek innych uczelni
  • otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w programie

WSZYSTKO O PROGRAMIE

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który od ponad 20 lat umożliwia studiowanie (przez semestr albo cały rok) na jednym z blisko 30 polskich uniwersytetów.

Tak, udział w programie jest bezpłatny. 

Przede wszystkim załóż konto na portalu programu, wypełnij i wydrukuj wniosek o udział w programie, zbierz odpowiednie podpisy i skontaktuj się z koordynatorem lub koordynatorką wydziałową. Dokładne informacje i instrukcję znajdziesz na stronie programu

W programie możesz wziąć udział, jeżeli ukończyłeś drugi semestr jednolitych studiów magisterskich, drugi semestr studiów I stopnia, pierwszy semestr studiów II stopnia albo jesteś doktorantem po pierwszym roku studiów lub po pierwszym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Tak. Jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich jesteś zobowiązany do uzgodnienia przez wyjazdem zasad realizacji seminarium licencjackiego/magisterskiego i innych zajęć przygotowujących do egzaminu dyplomowego na swojej macierzystej uczelni.

Rekrutacja w ramach programu wymiany MOST jest przeprowadzana dwa razy w roku:

  • od kwietnia do maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od października do listopada (rekrutacja na semestr letni)

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się pod tym linkiem. Na tej stronie możesz śledzić aktualne informacje i założyć konto. 

Jeśli chcesz wziąć udział w programie wymiany MOST, załóż konto na stronie IRK-MOST i wybierz kierunek lub kierunki, którymi jesteś zainteresowany oraz uczelnię, na której chciałbyś realizować program.

Po wydrukowaniu wniosku oznacz w nim numerami wybrane przez siebie kierunki (w kolejności od najbardziej - oznaczonego cyfrą 1 - do najmniej preferowanego).

Wniosek dostarcz niezwłocznie do swojego dziekanatu. Pracownik dziekanatu przedstawi Twój wniosek Dziekanowi (lub innej upoważnionej osobie) do akceptacji.

Pamiętaj, żeby nie czekać z przekazaniem wniosku do ostatniej chwili.

Twój wniosek powinien trafić do dziekanatu na tyle wcześnie, aby po przekazaniu go do koordynatora wydziałowego, a następnie uczelnianego uzyskał ostateczne akceptacje i został wgrany do systemu przed zakończeniem rekrutacji.

Do wniosku możesz załączyć list motywacyjny z uzasadnieniem, czemu wybrałeś akurat taki kierunek (np. powiązanie z dotychczasową aktywnością badawczą lub naukową) lub czemu chciałbyś otrzymać skierowania właśnie na wybraną uczelnię (unikatowość przedmiotu oferowanego przez konkretny ośrodek akademicki, dorobek naukowy wykładowcy, chęć uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę o wyjątkowym dorobku naukowym, zasoby uczelnianej biblioteki itp.)

Decyzje o kwalifikacji podejmuje Uniwersytecka Komisja Kształcenia. Decyzje będą dostępne na Twoim indywidualnym koncie w IRK MOST.

Jeśli nie zakwalifikowałeś się do udziału w wymianie, pozostajesz na liście rezerwowej. Dzięki temu, jeśli zwolni się miejsce, będziesz mógł z niego skorzystać.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, ale jeszcze przed wyjazdem na wymianę, powinieneś uzgodnić treść Porozumienia o programie zajęć. Będzie ono podstawą realizacji wymiany.

Gdy będzie konieczna zmiana w treści porozumienia, skorzystaj z druku Aneks do porozumienia.

Rozliczenia realizacji przez Ciebie Porozumienia o programie zajęć dokona dziekan Twojej macierzystej uczelni na podstawie Karty okresowych osiągnięć studenta.

Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem.

Dokumenty znajdziesz pod tym linkiem.

Decyzja zostanie zamieszczona na Twoim indywidualnym koncie w IRK-MOST.

Tak! Działa to także w drugą stronę: po wyjeździe zagranicznym w ramach programu Erasmus możesz także ubiegać się o miejsce w programie MOST.  
 
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę programu.

 

Nie, nie tracisz prawa do pobierania stypendium przyznanego i wypłacanego przez macierzystą uczelnię.

Jeśli z jakiegoś powodu Twój wyjazd nie może dojść do skutku (zdarzenie losowe), to powinieneś zgłosić tę informację do swojego wydziałowego koordynatora ds. MOSTU.

Jeśli będziesz musiał zrezygnować z udziału w programie, dokładne instrukcje na temat tego, co zrobić, znajdziesz pod tym linkiem.

Tutaj!

Koordynator uczelniany dla studentów: 
mgr Anna Majka tel. 42 635-40-80;
anna.majka@uni.lodz.pl
 
Koordynator uczelniany dla doktorantów:
dr Magdalena Ferlińska tel. 42 665-54-28  
magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl
   
Wydział Filologiczny
mgr Katarzyna Pawłowska tel. 42 665-52-16
katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
 
Wydział Filozoficzno-Historyczny
mgr Beata Buchalska tel. 42 665-56-90
beata.buchalska@uni.lodz.pl
 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Aleksandra Szymczyk tel. 42 635-47-33
aleksandra.szymczyk@biol.uni.lodz.pl
 
Wydział Prawa i Administracji
mgr Beata Barańska tel. 42 635-46-44
bbaranska@wpia.uni.lodz.pl
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
mgr Małgorzata Bocianowska tel. 42 635-51-13
malgorzata.bocianowska@uni.lodz.pl
 
Wydział Nauk o Wychowaniu
mgr Agnieszka Śliwerska tel. 42 665-57-20
asliwerska@gmail.com
 
Wydział Zarządzania
Agnieszka Filip tel. 42 635-62-18
agnieszka.filip@uni.lodz.pl
 
Wydział Matematyki i Informatyki
mgr Agnieszka Górecka-Janowska tel. 42 635-59-45
agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Maja Dobkowska, tel. 42 635-43-78
maja.dobkowska@wsmip.uni.lodz.pl
 
Wydział Nauk Geograficznych
Leonarda Spertusiak tel. 42 665-59-10
leonadra.spertusiak@geo.uni.lodz.pl
 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
mgr Monika Filipkowska tel. 42 635-57-42
dziekanat@wfis.uni.lodz.pl
 
Wydział Chemii
mgr Magdalena Pietruszka tel. 42 635-57-43
magdalena.pietruszka@chemia.uni.lodz.pl

 

Aktualna lista uczelni znajduje się pod tym linkiem.

Spragniony dalszych wyjazdów - zobacz co oferuje dla Ciebie program ERASMUS+

Kod Erasmus+ UŁ: PL LODZ01

PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+ to europejski program mobilności doktorantów, który umożliwia: naukę bądź kształcenie na partnerskich uczelniach w ponad 30 krajach, udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Do jakich krajów można wyjechać?
Można wyjechać do jednego z 26 państw UE (nie licząc Polski), a także Liechtensteinu, Islandii, Norwegii, Republiki Macedonii Północnej, Turcji lub Wielkiej Brytanii. Spis uczelni partnerskich UŁ dostępny jest w systemie USOSweb, w zakładce: wymiana studencka.

Kto może wziąć udział w programie ERASMUS+?
O wyjazdy mogą ubiegać się polscy i zagraniczni doktoranci szkół doktorskich UŁ z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn oraz doktorantów niepełnosprawnych.
 

Rekrutacja doktorantów do programu ERASMUS+ 
Rekrutacja odbywa się raz w roku (zazwyczaj zimą) i dotyczy wyjazdów na kolejny rok lub semestr. Proces ten składa się z kilku etapów: 
1.    zgłoś się do pracownika Centrum Szkół Doktorskich (CSD) UŁ i poinformuj o chęci skorzystania z oferty wyjazdowej w ramach programu ERASMUS+;
Osoba do kontaktu w CSD: dr Magdalena Ferlińska (e-mail: magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl);
2.    złóż wniosek o przyjęcie do programu ERASMUS+ przez USOSweb; 
3.    skontaktuj się z pracownikiem Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) – mgr Gabrielą Szkup, koordynującą wyjazdy doktorantów w ramach programu Erasmus+;
4.    poinformuj koordynatora odpowiedniego wydziału o chęci skorzystania z oferty mobilnościowej w ramach programu ERASMUS+;
wykaz koordynatorów wydziałowych znajduje się pod linkiem: www.uni.lodz.pl/wyjazdy-zagraniczne/koordynatorzy-wydzialowi;
5.    rozmowa z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną; 
Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji:
- zaświadczenie o statusie doktoranta wydane przez Sekretarza Szkoły Doktorskiej;
- karta okresowych osiągnięć (zaliczenia przedmiotów) doktoranta wydana przez Biuro Szkoły Doktorskiej;
- Indywidualny Plan Badawczy (IPB).
Po rekrutacji do programu ERASMUS+ należy zawsze poinformować o tym fakcie swoją szkołę doktorską (dyrektora właściwej SD).
 

Rekrutacja doktorantów do programu ERASMUS+ w ramach stażu/praktyk
O wyjazd na staż lub praktyki (trwające od 60 dni do 12 miesięcy) doktoranci szkół doktorskich mogą ubiegać się w każdym momencie realizacji kształcenia w szkole doktorskiej podczas trwania roku akademickiego. 
Ze względu na możliwy konflikt interesów (np. podwójne finansowanie), staże i praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach lub organach UE: european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies_pl
oraz w organizacjach zarządzających programami UE takich jak Agencje Narodowe. 
Korzystając z poniższej wyszukiwarki: 
erasmusintern.org/traineeships
doktorant aplikuje do wybranej przez siebie firmy/organizacji, w której chciałby realizować staż bądź praktyki.
Szczegółowe informacje dotyczące staży/praktyk dostępne są na stronach:
www.uni.lodz.pl/en/international-mobility/erasmus-traineeships/translate-to-english-erasmus-praktyki-2023-2024  
www.uni.lodz.pl/wyjazdy-zagraniczne/erasmus-praktyki/erasmus-praktyki-2023-2024 
Rekrutację do programu ERASMUS+ na staż/praktyki prowadzi Biuro Współpracy z Zagranicą. 
Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji, które należy złożyć do BWZ UŁ:
1.    formularz zgłoszeniowy Erasmus+,
2.    list motywacyjny,
3.    oświadczenie o wcześniejszych wyjazdach Erasmus+,
4.    uzgodnione i podpisane przez trzy strony porozumienie o programie praktyk, czyli Learning Agreement for Traineeships(LAT), Before the Mobility, (akceptowalny jest skan dokumentu),
5.    certyfikat lub inny dokument poświadczający znajomość języka obcego, w którym będą realizowane praktyki (w indywidualnych przypadkach mogą być przeprowadzone rozmowy weryfikujące poziom znajomości języka),
6.    zgoda promotora na wyjazd (dotyczy doktorantów ubiegających się o wyjazd w trakcie 8 semestru kształcenia),
7.    oświadczenie RODO.
8.    karta okresowych osiągnięć doktoranta (zaliczenie roku/semestru).
Powyższa dokumentacja podlega ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, która podejmuje decyzję o przyznaniu wyjazdu doktorantowi.
Osoba do kontaktu w CSD: dr Magdalena Ferlińska (magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl).

Dopełnienie formalności przez doktoranta zrekrutowanego się do programu ERASMUS+ na staż/praktyki
1.    Zaproszenie doktoranta (drogą mailową lub telefoniczną) na spotkanie informacyjne, podczas którego uzyska informacje dotyczące spraw formalnych i praktycznych związanych z wyjazdem. 
2.    Z każdym doktorantem UŁ wyjeżdżającym na wymianę Erasmus+ jest podpisywana w BWZ umowa na wyjazd (w okresie od 1 do 30 dni przed wyjazdem). 
W tym celu należy złożyć:
- dokumenty potwierdzające status doktoranta w okresie planowanego wyjazdu (wydane przez Biuro Szkoły Doktorskiej),
- porozumienie o programie stażu/praktyk zatwierdzone przez uczestnika - doktoranta, właściwego Koordynatora z UŁ i instytucję przyjmującą,
- aneks do proponowanego porozumienia o programie stażu/praktyk (nieobligatoryjnie)
- list/email akceptacyjny z instytucji/uczelni przyjmującej określający cel i planowane daty mobilności   
- wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu i podróży z/do instytucji przyjmującej (np. kopi karty EKUZ) oraz, w przypadku praktyk, dodatkowe ubezpieczanie medyczne, NNW i OC ważne w trakcie odbywanych praktyk, a także innymi dokumentami podanymi przez BWZ w wiadomości mailowej przesłanej do doktoranta. 
Przed wyjazdem:
- należy wykonać test językowy Erasmus+ OLS,
- podpisać umowę finansową (po weryfikacji językowej i sprawdzeniu dokumentów).
 

Wyjazd na staż/praktyki należy zawsze zgłosić do Biura Szkoły Doktorskiej UŁ przed planowanym terminem.

Realizując mobilności w ramach programu/ów ERASMUS+ doktoranci otrzymują stypendia doktoranckie przez cały czas ich pobytu poza granicami kraju.
 

W przypadku zainteresowania zajęciami realizowanymi w szkołach doktorskich, jak i innej aktywności w ramach programu ERASMUS+należy zgłosić się do: dr Magdalena Ferlińska (e-mail: magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl).

 

MIĘDZYNARODOWY DOKTORAT

Cotutelle to międzynarodowy doktorat, pisany na dwóch uniwersytetach, pod opieką dwóch promotorów. Podwójny dyplom podnosi rangę rozprawy, a fakt, że uczestniczyłeś w zajęciach na dwóch uniwersytetach – polskim i zagranicznym – daje Ci pole do rozwijania możliwości dalszej pracy naukowej i buduje kontakty w świecie badaczy.  

Obecnie doktorat cotutelle (oryginalnie pomysł francuski) jest popularny w kilku krajach europejskich: w Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Holandii czy właśnie we Francji.   

Aby odbyć kształcenie w trybie cotutelle konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i uczelnią zagraniczną. Umowa przygotowywana jest dla każdego doktoranta indywidualnie – wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i uczelnię zagraniczną w porozumieniu z doktorantem na podstawie zamieszczonych poniżej wzorców.

Jeżeli jesteś doktorantem lub kandydatem do Szkoły Doktorskiej i chcesz kształcić się w trybie cotutelle, skorzystaj z kontaktu poniżej:

Centrum Szkół Doktorskich UŁ:
Magdalena Ferlińskamagdalena.ferlinska@uni.lodz.pl