Celem kształcenia jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy doktorantów w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym umożliwiającym umiejscowienie kompetencji związanych z daną dyscypliną naukową w szerszym kontekście. Wiedza i umiejętności nabywane podczas kształcenia przygotują Cię jako doktoranta do samodzielnego planowania, projektowania i prowadzenia badań naukowych w ramach indywidulanego planu badawczego - IPB.  

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej będziesz przygotowany do krytycznej oceny wyników badań naukowych, stanowiących podstawę publikacji naukowych, a także prezentowania uzyskanych wyników na forum międzynarodowego środowiska naukowego. Zdobyta wiedza i umiejętność jej przekazywania umożliwi Ci również realizowanie pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej. 

Dzięki procesowi kształcenia uzyskasz kompetencje umożliwiające angażowanie się w indywidualne i zespołowe badania naukowe, zwłaszcza interdyscyplinarne, prowadzone w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych. Zdobyta wiedza i wyniki badań będą stanowić Twój wkład w rozwój innowacyjnej gospodarki i pracy na rzecz społeczeństwa.  

Studia W Szkole Doktorskiej trwają osiem semestrów, są prowadzone są w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i są nieodpłatne. 

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST

Pliki do pobrania

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Od dnia 12.12.2022 rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na praktyki Erasmus+ w roku 2022/2023. 

 

Informacja o zasadach rekrutacji oraz wymaganych dokumentach zamieszczona jest w Multiportalu UŁ, pod adresem: https://www.uni.lodz.pl/wyjazdy-zagraniczne/erasmus-praktyki/erasmus-praktyki-2022-2023.

 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 12.12.2022 r., do wyczerpania funduszy przyznanych UŁ na podstawie umowy KA131-2021. Na dzień ogłaszania naboru UŁ posiada około 35 miejsc na praktyki zagraniczne.

 

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji będą przyjmowane w formie papierowej (BWZ, pokój nr 6) lub elektronicznej z adresu uniwersyteckiego studenta w domenie @edu.uni.lodz.pl na adresy pracowników BWZ: mgr Beata Kamińska lub mgr Dorota Jachimek

Wyjazdy na praktykę można realizować w okresie od dnia 11.02.2023 do dnia 15.10.2023.

Drodzy Doktoranci SD BioMedChem,

mamy możliwość wytypować z naszej SD 2-3 doktorantów, którzy chcieliby wziąć udział w 3-dniowym sympozjum Humboldtczyków z kraju i zagranicy, w czerwcu 2023 r., ok. 120 osób.

Tematem głównym, referatowym są pandemie. W ramach sympozjum zaplanowano sesję młodych, którzy powinni przygotować poster i 3 minutowy speech na temat swojej pracy (angielski lub niemiecki). Temat nie musi być związany z pandemiami! Dla młodych udział jest całkowicie bezpłatny. Zjazd odbywa się w Łodzi, przy współudziale Fundacji A. von Humboldta w Bonn. Organizatorem jest Oddział Łódzki zrzeszający byłych stypendystów. W Sympozjum Biorą udział byli Humbodtczycy z Polski i świata oraz młodzi, przyszli kandydaci na stypendystów.

Serdecznie polecam zgłosić swoją kandydaturę do Pani Sekretarz. W przypadku dużej liczby chętnych decyzje podejmie Rada Szkoły na podstawie zgłoszonego tematu i uzasadnienia chęci udziału w Sympozjum.

Reprezentować SD BioMedChem będą najlepsi.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 15 grudnia 2022 roku.

prof. UŁ, dr hab. Katarzyna Dzitko

Dyrektor SD BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi

Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, iż jednostki naukowe mogą od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2022 r.  składać wnioski o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.   

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy: 

 • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  poz. 574 z późn. zm.) 
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki  

Obsługa Strumieni Finansowania https://osf.opi.org.pl/app/  Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1 grudnia 2022 r.  

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej: 

 www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-konkurs-smn18--faq

We wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca wpisujemy  

w części A- dane wnioskodawcy - dane Uniwersytetu Łódzkiego - Rektora,  

siedziba ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź   

Doktoranci, którzy planują złożyć wniosek, proszeni są o przesłanie do dnia 8 grudnia br. na adres mailowy: sekretarz.biomedchem@uni.lodz.pl następujących informacji:

DANE i INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODEGO NAUKOWCA: 

--Status (doktorant/nauczyciel akademicki) 

--Imiona i nazwisko 

--Jednostka/Adres do korespondencji 

--Tytuł zawodowy/stopień naukowy doktora

--Dziedzina nauki i dyscypliny naukowe, w których młody naukowiec prowadzi działalność naukową 

--Tematyka badań naukowych (1 zdanie)

 

 

W imieniu Komisji Europejskiej, zachęcamy do zapoznania się z nowym przewodnikiem po programie Erasmus+ na rok 2023 oraz zaproszeniem do składania wniosku na rok 2023.

Terminy naborów w 2023 r. :

 • Akcje i sieci „Jean Monnet”

Termin składania wniosków: 14 lutego 2023, godz. 17:00

Informacje o akcji

Akcja Kluczowa 2

 • Akcja Erasmus Mundus

Termin składania wniosków: 16 lutego 2023, godz. 17:00

Informacje o akcji

 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym

Termin składania wniosków: 16 lutego 2023, godz. 17:00

Informacje o akcji

 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym

Termin składania wniosków: 28 lutego 2023, godz. 17:00

Informacje o akcji

 • Projekty Przyszłościowe

Termin składania wniosków: 15 marca 2023, godz. 17:00

Informacje o akcji

 • Partnerstwa współpracy, Partnerstwa na małą skalę, Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Termin składania wniosków: 22 marca 2023, godz. 17:00

 

Drogie Doktorantki,

Drodzy Doktoranci!

 Zapraszam wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora dla doktorantów UŁ do złożenia wniosku on-line wraz z wymaganymi załącznikami oraz informacją do celów podatkowych (wpisane osiągnięcia nieposiadające potwierdzeń w postaci załączników nie zostaną uznane, a brak informacji do celów podatkowych uniemożliwi wypłatę nagrody) na adres e-mail: doktoranci@uni.lodz.plW niniejszym naborze liczone są aktywności wykazane w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Nagroda Rektora dla doktorantów UŁ nie jest przyznawana za osiągnięcia naukowe.

Informuję, że termin zakończenia naboru wniosków upływa 4 grudnia 2022 r. 

W związku z delegacją służbową w dniach 2-4.12.2022 r., wszystkie osoby, które potrzebują zaświadczenia od Przewodniczącej URSD UŁ, proszeni są o wysłanie do mnie e-maila ze stosowną informacją maksymalnie do dnia 1 grudnia br., do godz. 21:00.

 Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o nagrodę Rektora dla doktorantów UŁ, na podstawie Zarządzenia nr 34 Rektora UŁ z dnia 08.12.2021 r.: 

Regulamin wraz z wnioskiem i wzorem informacji do celów podatkowych znajdują się pod linkiem (logowanie anonimowe): https://baw.uni.lodz.pl/d/53621/5/.

Katarzyna Kurpet

Przewodnicząca URSD UŁ

 

 

Szanowni Państwo,

od 19 do 30 września uruchomiony zostanie nabór wniosków drugiego konkursu na finansowanie zadań badawczych w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB).

Najlepsze Zespoły Badawcze realizujące działalność naukową i badania o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym mają szansę uzyskać 100% finansowania na zaplanowaną agendę badawczą. Pula środków przeznaczonych na 2. edycję konkursu w Ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) wynosi ponad 380 mln złotych.

Podmiotem Zarządzającym Programem WIB – na mocy komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 r. – jest Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

Złożone wnioski o finansowanie poddane zostaną ocenie merytorycznej dokonywanej przez międzynarodową grupę autorytetów naukowych i ekspertów ze świata biznesu. Rolą ekspertów będzie nie tylko wybór najlepszych zespołów badawczych, ale także okresowa ewaluacja zadań celem zapewnienia optymalnych warunków do osiągnięcia zamierzonych rezultatów badawczych, tj. wygenerowania technologii o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym.

 

Celem Programu WIB jest zagwarantowanie jednostkom naukowym i członkom zespołów badawczych optymalnych warunków finansowania badań o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym w kluczowym społecznie obszarze biotechnologii medycznej – onkologii.

Zadania badawcze realizowane będą przez okres 5 lat
(z możliwością przedłużenia ich o kolejne maks. 5 lat). Za proces komercjalizacji i jego finansowanie odpowiadać będzie Podmiot Zarządzający, zapewniając twórcom i jednostkom naukowym udział w wygenerowanych zyskach na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu, dokumentacją i zasadami składania wniosków o finansowanie. Wszelkie informacje i szczegóły dostępne są na stronie internetowej WIB.
 
   
Zapraszamy do kontaktu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
wib@port.lukasiewicz.gov.pl
 
 

 

ZAPRASZAMY na Konferencję HYBRYDOWĄ dla Młodych Naukowców.

W sali konferencyjnej i/lub za pośrednictwem Internetu.

Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki - Edycja XI
Warszawa 4.09.2022
Gdańsk 5.09.2022
Katowice 8.09.2022
oraz
za pośrednictwem Internetu

https://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2022-xi-edycja
Rekrutacja do 30.06.2022

Jedna konferencja - możliwość zgłoszenia 3 wystąpień.

Szkoła Letniej Innowacji odbędzie się w terminie 5-6.09.2022 r.

Szczegółowe informacje o programie, warunkach uczestnictwa znajdziecie Państwo w załączonym pliku, a także na stronie internetowej  https://www.sooipp.org.pl/szkola-letnia-innowacji-2022

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

REGULAMIN

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

Realizacja IPB (Indywidualnego Planu Badawczego) doktoranta podlega ocenie śródokresowej.

TERMIN

Ocena śródokresowa odbywa się najpóźniej do ostatniego dnia okresu stanowiącego połowę okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. W roku przystąpienia przez doktoranta do oceny śródokresowej termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji upływa 10 września. W tym przypadku Dyrektor dokonuje zaliczenia roku do 20 września.

W przypadku osób, które podjęły kształcenie w terminie, który uniemożliwia doktorantowi realizację programu kształcenia zgodnie z kalendarzem akademickim, określonym w odrębnych przepisach, oraz rozpoczęciem przez doktoranta realizacji programu kształcenia od semestru letniego, termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji w roku  przystąpienia przez doktoranta do oceny śródokresowej, upływa 21 dni przed rozpoczęciem semestru letniego (po dwóch latach od momentu rozpoczęcia realizacji programu kształcenia).

KOMISJA EWALUACYJNA

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję ewaluacyjną, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Komisje ewaluacyjne są powoływane przez Dyrektora indywidualnie dla każdego doktoranta, spośród kandydatów zaproponowanych przez Radę Szkoły, po zaopiniowaniu przez właściwą komisję ds. stopni naukowych w dyscyplinie odpowiadającej dyscyplinie rozprawy doktorskiej doktoranta, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem oceny śródokresowej doktoranta.

Na wniosek doktoranta, złożony najpóźniej na 7 dni przed terminem oceny śródokresowej, w obradach komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów. Przedstawiciel doktorantów wskazywany jest na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność Samorządu Doktorantów.

PRZEBIEG OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Komisje ewaluacyjne dokonują oceny śródokresowej doktoranta oraz ewaluacji opieki naukowej doktoranta.

Komisja ewaluacyjna dokonuje oceny doktoranta na podstawie:

1) efektów realizacji IPB – podsumowanie jest dokonywane na podstawie corocznych sprawozdań doktoranta, zaopiniowanych przez promotora lub promotorów, z 2 lat kształcenia poprzedzających ocenę śródokresową;

2) rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem z zakresu realizacji IPB.

Komisja ewaluacyjna ma możliwość zapoznania się z arkuszami oceny doktoranta wraz z dokumentacją, z 2 lat kształcenia poprzedzających ocenę śródokresową.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. Zasady przeprowadzenia rozmowy w ww. trybie określają odrębne przepisy obowiązujące w UŁ. W wyjątkowych sytuacjach członek komisji ewaluacyjnej może uczestniczyć w pracach komisji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.

Praca komisji obejmuje:

a) zapoznanie się z dokumentacją doktoranta,

b) przeprowadzenie rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem,

c) przygotowanie oceny doktoranta wraz z uzasadnieniem (protokół)

d) ewaluację opieki naukowej doktoranta,

e) przygotowanie wyniku oceny opieki naukowej doktoranta (protokół).

Ocena doktoranta odbywa się z uwzględnieniem ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej, we współpracy z Radą Szkoły,  przyjętych na podstawie odrębnych przepisów. Ewaluacja opieki naukowej odbywa się z uwzględnieniem ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej, we współpracy z Radą Szkoły, przyjętych na podstawie odrębnych przepisów.

WYNIK OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Ocena śródokresowa doktoranta kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Komisja ewaluacyjna przygotowuje pisemne uzasadnienie oceny śródokresowej dla każdego doktoranta. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej doktoranta skreśla się z listy doktorantów szkoły doktorskiej.

Ocena komisji w zakresie opieki naukowej przedstawiana jest w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły doktorskiej oraz promotorowi lub promotorom albo promotorowi i promotorowi pomocniczemu.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

AFILIACJE/LOGOTYPY

Pliki do pobrania

STYPENDIA

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca i wykazała się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna jego wysokość nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy: 

 1. art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, z późn. zm.) oraz 
 2. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j.Dz.U. 2022 poz. 428). 

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie.

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie MEiN;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów MEiN;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych

Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada danego roku.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej MEiN (wraz z informacją o aktualnym naborze wniosków): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

 

 

Pliki do pobrania

Nagrody Rektora mają na celu:
1) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni;
2) aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego;
3) nagradzanie doktorantów za pracę na rzecz rozwoju i promocji środowiska doktoranckiego Uniwersytetu Łódzkiego;
4) nagradzanie doktorantów za wybitne osiągnięcia, m.in. artystyczne i sportowe, które promują Uczelnię.

 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora występuje zainteresowany doktorant UŁ, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora wraz z informacją do celów podatkowych należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Sprawy Bytowe Studentów. 

 

Pliki do pobrania

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenia społeczne

Doktoranci, którzy pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Okres ubezpieczeń społecznych

Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne są współfinansowane przez doktoranta (ubezpieczony) i Uniwersytet Łódzki.

Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości, z własnych środków, sam ubezpieczony – doktorant.

Zbiegi tytułów

Doktorant, który jest dodatkowo:

- pracownikiem,

- członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

- członkiem rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu,

- pobiera świadczenie szkoleniowe, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tych tytułów, bez względu na wysokość stypendium.

W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie jest jednocześnie rencistą podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

 

Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Do ukończenia 26 roku życia doktorant powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego u swoich rodziców.

Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia, tj. doktorant:

- wykonuje umowę o pracę,

- jest zleceniobiorcą,

- prowadzi pozarolniczą działalność.

Od tych wyjątków składkę zdrowotną płaci pracodawca/zleceniodawca.

Doktoranci u których nie zachodzą powyższe wyjątki i nie mają możliwości zgłoszenia u rodziców (rodzice niepracujący), są zgłaszani przez UŁ do ubezpieczenia - składkę w całości płaci UŁ.

Po ukończeniu 26 roku życia ubezpieczenie u rodziców wygasa. Doktorant powinien zgłosić się do COSiD SD w celu złożenia deklaracji do ubezpieczenia zdrowotnego.

Okres ubezpieczenia zdrowotnego

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej  jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy doktorantów.

Finansowanie składki zdrowotnej

Składkę na to ubezpieczenie opłaca płatnik – Uniwersytet Łódzki.

Zmiany danych - WAŻNE

Wszelkie zmiany w danych osobowych: zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, nadanie PESEL, podjęcie pracy zarobkowej na etacie, czy innej umowie, powinien niezwłocznie zgłosić do COSiD SD celem aktualizacji w systemach.

 

www.zus.pl/-/ubezpieczenia-spoleczne-i-zdrowotne-doktorantow

Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie składki (decyduje wpływ składki na konto).

WAŻNY KOMUNIKAT