KATEDRA ANDRAGOGIKI I GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

Godło Polski
KATEDRA ANDRAGOGIKI I GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

AKTUALNOŚCI

 • X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU STARZENIE SIĘ I PÓŹNA DOROSŁOŚĆ W DYSKURSIE MIĘDZYPOKOLENIOWYM 

  23 -24 listopada 2023 roku w Olsztynie odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Temat przewodni - późna dorosłość i jej różnorodność - perspektywa pedagogiczna. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie  Komunikat nr 1

 • XIII ŁÓDZKA KONFERENCJA BIOGRAFICZNA 

  W dniach 20-21 lutego 2024 roku w Łodzi odbędzie się XIII Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu Biografia i badanie biografii „Sytuacje trudne w biografii. Wątki edukacyjne”. Szczegółowe informacje znajdują się komunikacie oraz na stronie konferencji https://www.uni.lodz.pl/konferencja-biograficzna

 • SEMINARIUM PT. ŚLADAMI NASZEJ OBECNOŚCI

  Z okazji obchodów trzydziestolecia Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego (ATA) Zarząd Towarzystwa zaprasza na bezpłatne seminarium pt. Śladami naszej obecności, które odbędzie się 22. stycznia 2024 roku w godz. 11:00-16:00 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Mokotowska 16/20, sala 413). Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie.

 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO
  Zapraszamy studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do skorzystania z nowej oferty Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, indywidualnych konsultacji w zakresie rozwoju osobistego. Konsultacje są bezpłatne. Prześlij swoje zgłoszenie. 

   

BADANIA NAUKOWE

Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej posiada potencjał instytucjonalny i kadrowy niezbędny do prawidłowej realizacji działalności B+R. Główne kierunki badań mieszczą się w obszarze andragogiki, gerontologii społecznej i geragogiki (gerontologii edukacyjnej).


ANDRAGOGIKA

1. Zakres prac badawczych: Podniesienie jakości nauczania, w odniesieniu do aspektów:

 • Zastosowania nowych metod pracy edukacyjnej z dorosłymi, a w szczególności coachingu w procesie kształcenia studentów.

2. Uczenie się przez całe życie, w odniesieniu do aspektów:

 • przygotowania do dorosłości, w odniesieniu do oddziaływań instytucji edukacji dzieci i młodzieży (szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, wyższe uczelnie), przygotowanie do ról związanych z dorosłością, rozbudzanie świadomości dynamicznego i całożyciowego charakteru procesu dojrzewania do dorosłości.

3. Systemy stymulujące zmianę jakości życia w społeczeństwie informacyjnym w odniesieniu do aspektów:

 • edukacji i rozwoju człowieka w dorosłości, w tym także w wieku starszym: egzystencjalne, uczenie się, w tym uczenie się w sytuacji samotności i osamotnienia, badania biografii, edukacyjnych, wielowymiarowość edukacji dorosłych, nieformalne uczenie się (w tym w sytuacji przyjaźni, zabawy), międzypokoleniowe uczenie się, uczenie się w kontekście życiowych zmian, uczenie się dorosłości i starości, biograficzne uczenie się.

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I GERAGOGIKA

1. Uczenie się przez całe życie, w odniesieniu do aspektów:

 • przygotowania do starości, by starość była pomyślnym etapem życia niezależnie od obniżenia się poziomu sprawności fizycznej. Specyfika uczenia się człowieka dorosłego i starszego, procesy jego rozwoju i edukacji, czas wolny. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne działania związane z przygotowaniem do pomyślnej starości. Znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • wsparcia dla nieformalnych opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności chorych na Zespół Alzheimera, poprzez przygotowanie i udostepnienie szkolenia na platformie elektronicznej oraz w kontaktach bezpośrednich. Oferta ma sprzyjać profesjonalizacji w roli opiekuna, z możliwością podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie. Działanie w ramach projektu ELMI TOI

2. Badania w zakresie dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa, w odniesieniu do aspektów:

 • analizy rozwoju polskiej pedagogicznej refleksji gerontologicznej w aspekcie badań nad człowiekiem starszym, jego rolami społecznymi, aktywnością oraz edukacja, z uwzględnieniem poszukiwania kontekstów teoretycznych.

3. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób starszych, w odniesieniu do aspektów:

 • wyrównywania szans na rynku pracy dla osób 50+,
 • specyfiki uczenia się człowieka dorosłego 50+,
 • uwarunkowań i potrzeb rozwoju i edukacji w tym okresie dorosłości,
 • metodyki pracy edukacyjnej z kategorią wiekowa 50+ z uwzględnieniem celu aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • coaching, mentoring, międzypokoleniowy przekaz wiedzy zawodowej i inne.

4. Kształtowanie nowej struktury potrzeb i dostępu do dóbr i usług cyfrowych pokolenia 50+, w odniesieniu do aspektów:

 • nowe warunki życia osób 50+ i starszych: obecność nowych mediów w życiu osób 50+, telepraca, modyfikacja stylów życia, w tym roli rodziny w życiu człowieka starszego,
 • znaczenie instytucji wsparcia społecznego osób starszych oraz instytucji edukacyjnych,
 • badania egzystencjalnych problemów życia i rozwoju człowieka 50+ i osób starszych (śmierć, choroba, samotność, cierpienie, sens życia, wartości, duchowość) z zastosowaniem podejścia biograficznego.

Projekty indywidualne realizowane w Katedrze Andragogiki i Gerontologii Społecznej

 • Czas w badaniach biograficznych - prof. Elżbieta Dubas
 • Mikroświaty dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - dr Anna Gutowska
 • Uczenie się starości – analiza doświadczania własnej starości - dr Marcin Muszyński
 • Uczenie się dorosłych w zabawie - dr Wojciech Świtalski
 • Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego - dr hab. Arkadiusz Wąsiński
 • Transformatywne uczenie się w coachingu - dr Monika Chmielecka

 

Projekty zrealizowane w Katedrze Andragogiki i Gerontologii Społecznej

1. Elmii -- enhancing labour market integration of elderly family carers through skills improving

Opis projektu

2. Miejsca w przestrzeni miasta i ich funkcje w świetle biograficznych narracji

Opis projektu

3. Lives in changing - a multicultural approach of initial expectations (the before), learning process (the during) and the final outcomes (the after)

Opis projektu

4. Qualification of seniors coming from restructuring sectors for the intergenerational knowledge transfer

Opis projektu

5. Adults mentoring

Opis projektu

1        1        1        1     

 

1        1        1        1        

 

1        1        1        1 

 

1        1        1        1   

 

 1         1         1           1    

EXLIBRIS BIBLIOTEKA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych, zarówno prac oryginalnych, przeglądowych, teoretycznych, do publikacji w czasopiśmie „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”, z zakresu szeroko rozumianej starości jak i starzenia się. Prace publikowane są w języku polskim i angielskim. Podstawą do przyjęcia artykułów zgłoszonych do publikacji są recenzje wykonywane w systemie tzw. ślepej recenzji, w ramach której zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Artykuły należy zgłaszać poprzez system OJS. Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej (EBGS) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w EBGS Autorzy otrzymują 40 punktów.

1

Konferencje naukowe dotychczas zorganizowane przez Katedrę:
Andragogiczne:

Gerontologiczne:

 • Współpraca naukowa zagraniczna realizowana aktualnie:
  • Justus– Liebig – Universitat Giessen (Niemcy.)

Zebrania Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ w roku ad. 2023/2024 , ul. Pomorska 46/48, budynek B, p. 113, godz. 16.00 – 20.00

28.09.2023 Zebranie robocze przed nowym rokiem akademickim

 • bieżące informacje o pracach nad publikacjami naukowymi i udziałem w konferencjach naukowych
 • aktualizacja sylabusów przedmiotowych w wersji papierowej i elektronicznej
 • aktualizacja obciążeń dydaktycznych  i  inne bieżące sprawy dydaktyczne
 • indywidualne programy pracy naukowej na bieżący rok akademicki 
 • plan współpracy z pracodawcami  na rok akad. 2023/2024 (WŚ) – dyskusja

29.09.2023 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2023/24, godz. 09:00

19.10.2023 referat naukowy – dr Anna Gutowska

 • sprawozdanie z jakości kształcenia (materiały, dyskusja)

16.11.2023 referat naukowy – dr Marcin Muszyński

 • sprawozdanie ze współpracy z pracodawcami za rok 2023 (początek grudnia - WŚ)

11.12.2023 30-lecie ATA "Śladami naszej obecności", Uniwerystet Warszawski, godz. 11:00-16:00 

14.12.2023 zebranie świąteczne, podsumowanie roku 2023

 • w przygotowaniu sprawozdania indywidualne za rok 2023, aktualizacja CV i inne

18.01.2024 referat naukowy – dr Wojciech Świtalski 

 • wnioski o Nagrodę MEN, wnioski o odznaczenia państwowe i inne

20-21.02.2024 XIII Łódzka Konferencja Biograficzna, z cyklu: Biografia i badanie biografii "Sytuacje trudne w biografii. Wątki edukacyjne".  

21.03.2024 referat naukowy – dr Justyna Sztobryn-Bochomulska

 • Zebranie dydaktyczne po semestrze zimowym (protokół JSB)

18.04.2024 referat naukowy – dr hab. Arkadiusz Wąsiński

 • plany urlopów wypoczynkowych 2024

16.05.2024 referat naukowy – prof. dr hab. Elżbieta Dubas

 • wnioski o nagrody Rektora UŁ za publikacje
 • zgłoszenia konferencji własnych
 • plan egzaminów dyplomowych

27.06.2024 Zebranie robocze na koniec roku akademickiego

 • wnioski o Medale za Chlubne Studia (do 31 października)
 • plan obciążeń dydaktycznych na kolejny rok akademicki
 • zebranie dydaktyczne po semestrze letnim - dyskusja nad zrealizowanymi programami kształcenia i przygotowania do sesji egzaminacyjnej. Praktyki pedagogiczne (AG). Egzaminy dyplomowe – podział zadań i terminy, protokół z zebrania dydaktycznego (JSB).

Katedra zajmująca się badaniami procesów edukacji człowieka w wieku dorosłym, istnieje w Uniwersytecie Łódzkim od 1.10.1980 roku - do 1.10.2005 roku pod nazwą Zakładu Oświaty Dorosłych. W ciągu tych ponad dwudziestu lat umiejscowiony był on wpierw w strukturze Wydziału Filozoficzno–Historycznego w ramach Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Po przekształceniu Instytutu w katedry, afiliowany został odpowiednio najpierw przy Katedrze Historii i Teorii Wychowania, a później przy Katedrze Teorii Wychowania, przy czym od 1991 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Następnie, decyzją Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2005 roku, jako Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, stał się samodzielną jednostką organizacyjną w tej Uczelni. Korzenie Katedry sięgają początków łódzkiej szkoły andragogicznej, której twórczynią była Helena Radlińska (1879 – 1954). W latach 1946 – 1952 kierowała ona Zakładem Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. W swych pracach naukowych, także z okresu międzywojennego, stworzyła podwaliny dla polskiej myśli andragogicznej, odnosząc się do historii pracy społecznej i oświatowej, czytelnictwa i samokształcenia, teorii oświaty dorosłych i teorii pracy społecznej. Andragogiczną refleksję następnie kontynuował Aleksander Kamiński (1903 -1978) wraz ze swymi współpracownikami, od 1961 roku w ramach powołanej w Uniwersytecie Łódzkim Katedry Pedagogiki Społecznej. Nie do przecenienia jest wkład Kamińskiego w rozwój polskiej pedagogicznej refleksji gerontologicznej, która rozwinęła andragogikę jako dyscyplinę pedagogiczną o refleksję i badania nad człowiekiem starszym, jego rolami społecznymi oraz jego edukacją. Dojrzała andragogiczna perspektywa badawcza pozwoliła w 1980 roku na utworzenie w Uniwersytecie Łódzkim Zakładu Oświaty Dorosłych, wywodząc go z Katedry Pedagogiki Społecznej, wówczas kierowanej przez prof. dr hab. Irenę Lepalczyk. Pierwszym i długoletnim kierownikiem tego Zakładu była prof. dr hab. Olga Czerniawska. Olga Czerniawska, wraz z zespołem, rozwinęła łódzką szkołę andragogiczną, kontynuując pogłębione badania nad szeroko pojętą edukacją człowieka dorosłego oraz człowieka w wieku starszym. Wprowadziła andragogikę łódzką w międzynarodową dyskusję specjalistów, scalała polskie środowisko andragogiczne. W badaniach edukacji człowieka dorosłego uwypukliła wymiar biograficzny. Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej był w pełni spadkobiercą i kontynuatorem takiego uprawiania andragogiki. 1.10.2019 roku Zakład przekształcił się w Katedrę Andragogiki i Gerontologii Społecznej.

Dotychczasowi kierownicy Zakładu/Katedry:

 

 • 1980 – 2000 – prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska, aktualnie emerytowany profesor UŁ
 • 2000 – 2002 – p.o. kierownika dr Barbara Juraś – Krawczyk
 • 2002 – nadal – prof. zw. dr hab. Elżbieta Kowalska - Dubas

LISTA CZASOPISM PUNKTOWANYCH - STAN Z 17 LIPCA 2023 ROKU

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

STREFA STUDENTA

Katedra sprawuje opiekę merytoryczną nad kształceniem na kierunku pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem:

SYLWETKA ABSOLWENTA UŁ NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚCI: EDUKACJA DOROSŁYCH Z COACHINGIEM

Studia pierwszego stopnia

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wspierania człowieka dorosłego w procesie jego rozwoju i edukacji (zarówno w instytucjach, jak i poza nimi) oraz w procesie samokształcenia. Jest gotowy do planowania, kierowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej na rzecz osób dorosłych. Posiada wiedzę pedagogiczną, andragogiczną i gerontologiczną, sprzyjającą pełniejszemu rozumieniu dorosłości i może efektywnie wspierać człowieka dorosłego w jego rozwoju i aktywności edukacyjnej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania, projektowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej dorosłych, posługiwania się warsztatem pracy coacha, komunikacji społecznej, technik pracy umysłowej, e-learningu, działań twórczych, edukacji gerontologicznej, działalności instytucji wspierających i edukacyjnych dla dorosłych. Zna podstawowe metody, techniki i zasady kształcenia dorosłych oraz specyfikę nauczania i uczenia się dorosłych i różnorodne uwarunkowania tych procesów. Posiada kompetencje do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 

Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Pedagoga” (235921), „Andragoga” (235101), „Wykładowcy na kursach (edukator, trener)” (235915), „Trenera osobistego (coach, mentor, tutor)” (235920), „Pozostałych specjalistów nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowanych” (235990). Może być zatrudniony w instytucjach edukacji dorosłych, w instytucjach wsparcia społecznego, w instytucjach działalności na rzecz pomocy osobom starszym, w zakładach pracy zatrudniających andragoga, w instytucjach szkoleniowych, doradczych i kulturalnych w sektorze publicznym i niepublicznym. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania andragogiczne i coachingowe. 

ZAWÓD ANDRAGOG

ZAWÓD COACH

Studia drugiego stopnia

Absolwent tej specjalności studiów dysponuje pogłębioną wiedzą o procesach edukacji dorosłych. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych (w tym badań jakościowych – biograficznych), a także samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działalności edukacyjnej na rzecz osób dorosłych. Dysponuje interdyscyplinarną, uporządkowaną wiedzą dotyczącą procesów rozwoju dorosłych. Ma teoretyczne przygotowanie o charakterze andragogicznym i gerontologicznym zorientowane na działalność wspierającą rozwój człowieka dorosłego w różnych obszarach jego funkcjonowania. Ma zaawansowaną i uporządkowana wiedzę z zakresu coachingu. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu gerontologii społecznej i poradnictwa dla dorosłych. Potrafi w twórczy sposób wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce i jest przygotowany między innymi do: diagnozowania środowiska życia człowieka dorosłego, planowania i realizacji projektów edukacyjnych, kreowania różnorodnych środowisk edukacyjnych, prowadzenia szkoleń i treningów dla dorosłych, wspierania dorosłego w rozwoju w obszarze życia codziennego, rodzinnego, zawodowego, edukacyjnego, społecznego, głównie poprzez działania z zakresu coachingu. Potrafi pracować w zespole o charakterze interdyscyplinarnym, przyjmować i wyznaczać zadania. Ma pogłębioną świadomość własnego rozwoju i dysponuje kompetencjami w zakresie tworzenia własnego warsztatu zawodowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.  

Ukończenie specjalności daje kwalifikacje do pracy w instytucjach, organizacjach i placówkach działających na rzecz różnorodnych środowisk społecznych w zakresie rozwoju i edukacji człowieka dorosłego (zarówno sektora publicznego, jak i niepublicznego), zakotwiczone w zawodach: „Pedagoga” (235921), „Andragoga” (235101), „Wykładowcy na kursach (edukator, trener)” (235915), „Trenera osobistego (coach, mentor, tutor)” (235920), a także „Specjalisty do spraw szkoleń” (242403), „Pozostałych specjalistów do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr” (242490) „Pozostałych specjalistów nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowanych” (235990).

Absolwent może być zatrudniony w instytucjach edukacji dorosłych, w instytucjach wsparcia społecznego, w instytucjach działalności na rzecz pomocy osobom starszym, w zakładach pracy zatrudniających andragoga, w instytucjach szkoleniowych, doradczych i kulturalnych w sektorze publicznym i niepublicznym. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania andragogiczne i coachingowe. Po spełnieniu dodatkowych wymagań będzie gotów do wykonywania zadań kierowniczych w zakresie „Kierownika działu szkoleń” (121202). Dodatkowo w przypadku posiadania przygotowania pedagogicznego oraz uprawnień z zakresu zarządzania placówkami, może także wykonywać zadania „Pozostałych kierowników w instytucjach edukacyjnych” (134590).

ZAWÓD ANDRAGOG

ZAWÓD COACH

 

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Praktyki pedagogiczne śródroczne, techniki pracy umysłowej, dydaktyka dorosłych, wprowadzenie do coachingu, warsztat pracy coacha, diagnostyka andragogiczna, andragogika pracy z coachingiem zawodowym, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, warsztaty kompetencyjne, edukacja gerontologiczna, warsztaty przyszłości, komunikacja społeczna i coaching relacji, instytucje wsparcia społeczno-edukacyjnego, andragogika czasu wolnego, działania twórcze w edukacji dorosłych, warsztaty biograficzne, andragogika rodziny i life coaching, e-learning w edukacji dorosłych.

 

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Teoretyczne podstawy coachingu, auksologia andragogiczna i coaching rozwojowy, gerontologia społeczna, poradnictwo andragogiczne, biograficzność w andragogice, edukacja dorosłych na odległość, metodyka coachingu, wykład monograficzny

ROK AKADEMICKI 2023/2024
 

3-LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM

DRUGI ROK

TRZECI ROK

POROZUMIENIE I SKIEROWANIE

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDZENIE

OBWIESZCZENIE MINISTRA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ – CIĄGŁEJ

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ – ŚRÓDROCZNEJ

Studenci kierunku pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (I stopień) odbywają obecnie praktykę śródroczną w Uniwersytecie Trzeciego Wieku jak i w Domach Pomocy Społecznej:

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
strona www.3wiek.uni.lodz.pl


Dom Pomocy Społecznej
ul. Dojazdowa 5/7 Kontakt 42 659 87 99

Kalendarz akademicki 2023/2024

Zarządzenie Rektora UŁ nr 107 z dnia 27.04.2023 w sprawie: podziału roku akademickiego 2023/2024

1) I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2023 r. do 25 lutego 2024 r.

 • uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 2 października 2023 r.;
 • wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się do dnia 2 października 2023 r.;
 • zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2023 r. i trwają do 28 stycznia 2024 r.;
 • wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  • 31 października 2023 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),
  • 2 listopada 2023 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),
  • od 22 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r. – zimowa przerwa świąteczna,
  • od 12 do 18 lutego 2024 r. – przerwa międzysemestralna;
 • Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:
  • od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
  • od 19 do 25 lutego 2024 r. – zimowa sesja poprawkowa.
 • Dziekani mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD. 

2).  II semestr (letni) trwa od 26 lutego do 30 września 2024 r.:

 • zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 26 lutego i trwają do 16 czerwca 2024 r.;
 • wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  • od 27 marca do 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna,
  • 2 maja 2024 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),
  • jeden piątkek majowy - dzień rektorski z okazji Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • 24 maja 2024 r. – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne),
  • 31 maja 2024 r. – dzień rektorski (studia niestacjonarne),
 • wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze letnim:
  • od 17 czerwca do 7 lipca 2024 r. – letnia sesja egzaminacyjna,
  • od 3 lipca do 30 września 2024 r. – przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.,
 • terminy zaliczeń kończących przedmiot i egzaminów w jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na wrzesień ustala dziekan.

Dziekan może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 23 czerwca 2024 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

Pliki do pobrania

GALERIA

rrr
rrr
rrr
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
ttt
tttt
ttt

PRACOWNICY

KONTAKT

                                                                                            

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
(budynek B, pokój nr 114, 112)
Tel.42 665 50 83

Akademickie Centrum Wsparcia
ul. Pomorska 152
91-404 Łódź
tel. 42 655 51 65
e-mail: 
acw@uni.lodz.pl
www.acw.uni.lodz.pl
Indywidualne konsultacje w zakresie rozwoju osobistego