Wewnętrzne granty IDUB #UniLodz 2021 - 5,5 mln złotych na dobrą naukę

Wewnętrzne konkursy grantowe IDUB #UniLodz wspierają uprawianie „dobrej nauki” na Uniwersytecie Łódzkim. Wpisują się w dążenie do doskonałości badawczej, która, zgodnie ze Strategią uczelni na lata 2021-2030, obok umiędzynarodowienia, jest jednym z priorytetów UŁ. Uczelnia konsekwentnie działa, aby wzmacniać swoją pozycję w międzynarodowym środowisku akademickim, a organizacja wewnętrznych konkursów grantowych jest jednym z narzędzi realizacji tego celu. W 2021 roku na wszystkie działania wspierające pomysły badawcze oraz na nagrody dla wybitnych naukowców w ramach IDUB #UniLodz zostało przekazane ponad 5,5 miliona zł.

Uniwersytet Łódzki konsekwentnie stawia na projekty praktyczne, służące ludziom i jednocześnie budujące doskonałość badawczą. Docenia także dobrą, naukową robotę wykonywaną przez swoich pracowników. Na wsparcie realizacji najlepszych pomysłów badawczych oraz nagrody dla naukowców osiągających najlepsze efekty w 2021 roku uczelnia przeznaczyła imponującą kwotę 5 657 286,75 zł. Od 2020 roku, czyli od początku wewnętrznych konkursów grantowych IDUB #UniLodz do naukowców zatrudnionych na UŁ trafiło już ponad 11 milionów zł.  Są to środki ze zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które w 2019 roku przystąpiły do ministerialnego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

wykres

Ponad 3 miliony na realizację najlepszych pomysłów pracowników i doktorantów

Podobnie jak w roku 2020, środki pozyskane przez Uniwersytet Łódzki w ramach ministerialnego programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w znakomitej większości zostały przeznaczone na wsparcie badań naukowych, ale także na premie dla wyróżniających się naukowców. Bogatsi o doświadczenie z pierwszej edycji postanowiliśmy kontynuować konkursy cieszące się największym zainteresowaniem, czyli „Granty dla młodych i doświadczonych badaczy”, na które przeznaczyliśmy ponad 2,47 miliona złotych. Niezwykle cenną inicjatywą było uruchomienie pierwszej edycji „Doktoranckich grantów badawczych”, w których kwota dofinansowania wyniosła ponad 730 tysięcy złotych.

Podsumowuje prof. Rafał Głowacki, pełnomocnik Rektora UŁ ds. konkursu IDUB.

Więcej o konkursach „Granty dla młodych i doświadczonych badaczy” oraz „Doktoranckie Granty Badawcze”.

Najnowsze projekty, o których pisaliśmy:

IDUB #UniLodz. Czy bakuchiol na pewno nie szkodzi?
IDUB #UniLodz. Wirtualne pole walki i prawo humanitarne w grach komputerowych – nowatorski projekt naukowy na UŁ
IDUB #UniLodz. Depresja i zaburzenia lękowe: jak cukrzyca wpływa na życie dzieci i ich rodzin?
IDUB #UniLodz – badania sztuki japońskiej

UŁ docenia najlepszych za dobrą naukową robotę

Znaczna część środków - niemal 3,5 miliona złotych - została przeznaczona na premie za najwyżej punktowane publikacje i patenty (1 538 307 zł), za pozyskane granty zewnętrzne (189 000 zł) oraz na pięć równoważnych Nagród Rektora w konkursie dla wybitnych naukowców (50 000 zł). 

W ramach konkursu „Premie za publikacje i patenty” nagrodzono pracowników Uniwersytetu Łódzkiego prowadzących działalność badawczą i osiągających w tej sferze najlepsze rezultaty, niezależnie od dyscypliny.

„Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych” trafiły do zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. 

Rok 2021 to także „Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca”- pięcioro badaczy UŁ otrzymało nagrody finansowe w tym konkursie.

Nowe „Granty na zwiększenie potencjału aplikacyjnego”

W 2021 roku został uruchomiony nowy konkurs – „Granty na zwiększenie potencjału aplikacyjnego”. Aplikować o wewnętrzne granty mogli badacze posiadający znaczący dorobek naukowy, którzy w ciągu ostatnich czterech latach aplikowali o środki zewnętrzne, jednak nie otrzymali finansowania. W konkursie rozdysponowano 677 334,62 zł. Środki te naukowcy mogą wykorzystać na przeprowadzenie badań wstępnych/pilotażowych, których wyniki pozwolą im skuteczniej ubiegać się o finansowanie zewnętrzne. Wszystkie osoby, które złożyły aplikacje w konkursie, otrzymały granty.

grafikagrafikaPlany na 2022 rok

O planach na rok 2022 mówi prof. Rafał Głowacki:

Wczesną wiosną zamierzamy uruchomić trzy konkursy, w tym znane już „Doktoranckie granty badawcze” oraz „Granty dla młodych badaczy”. Dodatkowo dla wszystkich naukowców uruchamiamy nowy konkurs „Interdyscyplinarne granty badawcze”, w ramach którego sfinansujemy dziesięć projektów obejmujących badania interdyscyplinarne. Nowością będzie także skierowany do osób reprezentujących dziedzinę nauk humanistycznych konkurs wspierający tłumaczenie na język obcy najbardziej wartościowych monografii.

I dodaje:

Podsumowując rok 2021, gros środków przeznaczyliśmy na wsparcie badań naukowych i premiowanie osób wyróżniających się w tym obszarze. Zamierzamy kontynuować ten kierunek w następnych latach, a kolejne konkursy będziemy starali się dostosowywać do potrzeb naszych badaczy. 

Z budżetu IDUB #UniLodz zostanie także sfinansowany konkurs, w ramach którego najlepsi badacze z ogarniętej wojną Ukrainy będą mogli uzyskać stypendium umożliwiające pracę na UŁ. Na ten cel przeznaczony zostanie milion złotych.

Największy zagraniczny „transfer” w historii UŁ – nowi naukowcy z IDUB
I edycja konkursu IDUB UŁ – podsumowanie

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UŁ (IDUB #UniLodz) to wewnętrzne konkursy grantowe, w ramach których Uniwersytet Łódzki finansuje pomysły badawcze swoich naukowców i doktorantów. Poprzez wspieranie ich w uprawianiu dobrej nauki uczelnia realizuje strategię dążenia do doskonałości badawczej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach. Konkursy służą także umiędzynarodowieniu - rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy uniwersytetu z badaczami z zagranicy. W ramach grantów skierowanych do naukowców spoza uczelni do zespołu UŁ dołączają doświadczeni i młodzi badacze. Sprzyja to fuzji doświadczeń i podnoszeniu potencjału naukowego uniwersytetu, wspiera nawiązywanie kontaktów i mobilność pracowników. 

Granty są finansowane w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które w 2019 roku przystąpiły do ministerialnego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Uniwersytet Łódzki będzie otrzymywał dodatkowe środki na badania naukowe do 2026 roku. Wewnętrzne konkursy grantowe są realizowane od 2020 roku.

Więcej o nauce i badaniach i o realizowanych konkursach IDUB #UniLodz można przeczytać na stronie uczelni.

Materiał: Centrum Nauki UŁ
Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielińska, Centrum Promocji UŁ