Jesteś naszym absolwentem? Świetnie. To znaczy, że możesz stać się posiadaczem Karty Absolwenta UŁ i skorzystać ze zniżek naszych Partnerów.  Kartę możesz bezpłatnie zamówić, jeżeli posiadasz dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych lub MBA Uniwersytetu Łódzkiego. O wydanie Karty mogą ubiegać się również absolwenci UŁ, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na studiach II czy III stopnia. 

PRZYWILEJE I KORZYŚCI

Karta Absolwenta oferuje szereg przywilejów i korzyści. Zaczynając od rabatów na usługi i produkty wielu Partnerów projektu, wśród których znaleźć można propozycje z branży turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej, gastronomicznej czy edukacyjnej, a kończąc na szerokiej ofercie przygotowanej przez Uniwersytet Łódzki, w tym m.in.: studia podyplomowe (10% zniżki na wybrane kierunki), dostęp do zasobów Biblioteki UŁ (bez kaucji) czy możliwość korzystania z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Pamiętaj, że korzystając ze zniżek możesz zostać poproszony o pokazanie dowodu tożsamości.

DWIE WERSJE KARTY

Karta obowiązuje bezterminowo i jest wydawana bezpłatnie w dwóch wersjach:

  • elektronicznej jako wirtualna karta generowana w aplikacji Absolwent UŁ, dostępnej w Google Play oraz App Store 

 § 1. Słowniczek

1. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Absolwent) – osoba, która obroniła dyplom studiów licencjackich, studiów magisterskich, studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.

2. Zbiór Użytkowników – gromadzona w formie elektronicznej baza Absolwentów będących posiadaczami Karty, podlegająca przetwarzaniu i ochronie zgodnie z unormowaniami  Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do niej.

3. Formularz Rejestracyjny (Formularz) – zamieszczony pod adresem www.absolwent.uni.lodz.pl elektroniczny formularz zamówienia Karty plastikowej.

4. Aplikacja ABSOLWENT UŁ (Aplikacja) - aplikacja mobilna dostępna w AppStore i GogglePlay, pozwalająca na dołączenie do Klubu Absolwenta, zamówienie oraz korzystanie z Karty Absolwenta UŁ, przegląd aktualnych ofert i promocji Partnerów honorujących Kartę, a także odświeżenie znajomości i kontaktów z czasów studiów.

5. Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego (Karta) – wydawana przez Uniwersytet Łódzki bezpłatnie i obowiązująca bezterminowo karta imienna z nadanym numerem pełniąca funkcje identyfikacyjne w Projekcie. W użyciu jest również karta elektroniczna, dostępna w Aplikacji, posiadająca inny numer, niż karta plastikowa.

6. Organizator Projektu (Uniwersytet) – Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68 w Łodzi, 90-136 Łódź, REGON 000001287, NIP  724-000-32-43.

7. Partner Projektu (Partner) – podmiot prawa współpracujący z Uniwersytetem Łódzkim na zasadach określonych w Porozumieniu, na mocy którego gwarantuje Użytkownikowi Karty udzielanie określonych Przywilejów.

8. Użytkownik Karty (Użytkownik) – Absolwent, który za pośrednictwem Formularza lub Aplikacji przystąpił do Projektu i odebrał Kartę Absolwenta.

9. Projekt Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego (Projekt) – skierowane do Absolwentów działanie Uniwersytetu Łódzkiego realizowane wspólnie z Partnerami w oparciu o Kartę.

10. Przywileje – opublikowane na Stronie Internetowej specjalne warunki korzystania z oferty Organizatora oraz Partnerów, udzielane Użytkownikom Karty w postaci rabatów na usługi lub innych specjalnych warunków korzystania z ich oferty.

11. Regulamin – regulamin Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego.

12. Realizator Projektu (Realizator) – Centrum Współpracy z Otoczeniem, jednostka organizacyjna Uniwersytetu Łódzkiego odpowiedzialna za realizację Projektu Karta Absolwenta z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, II piętro, p. 211 i 212.

13. Strona Internetowa– strona www Projektu, będąca podstroną strony głównej Uniwersytetu, umieszczona pod adresem: absolwent.uni.lodz.pl.

14. Porozumienie o współpracy (Porozumienie) – porozumienie zawarte pomiędzy Uniwersytetem a Partnerem, definiujące Przywileje oraz czasowe i organizacyjne ramy współpracy.

§  2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy realizacji Projektu Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego i określa prawa i obowiązki Uniwersytetu, Partnerów oraz Użytkowników Karty.

2. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Projektu oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na Stronie Internetowej.

§ 3. Karta

1. Karta upoważnia do korzystania z Przywilejów u Partnerów, którzy zawarli z Uniwersytetem Porozumienie.

2. Prawo do otrzymania Karty jest weryfikowane w oparciu o dane archiwalne Uniwersytetu oraz dokumenty potwierdzające ukończenie studiów, dodawane jako załącznik podczas rejestracji w Formularzu lub przedkładane przez Absolwenta przy odbiorze Karty plastikowej, tj. oryginał dyplomu, jego odpis lub stosowne zaświadczenie z dziekanatu. Użytkownik Aplikacji i elektronicznej wersji Karty jest weryfikowany automatycznie za pośrednictwem systemu USOS. Jeśli dyplom nie znajduje się w bazie, Absolwent zostanie poproszony o załączenie skanu.

3. Prawo do posługiwania się Kartą oraz korzystania z Przywilejów ma wyłącznie Użytkownik Karty.

4. Karta jest ważna bezterminowo.

5. Karta jest ważna za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości. Okazanie dokumentu tożsamości konieczne jest jedynie w celu weryfikacji tożsamości.

6. W przypadku zmiany danych osobowych, zgubienia Karty, jej zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego korzystanie z Karty, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Realizatora.

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 6, Karta ulega unieważnieniu a Użytkownik może wystąpić o wydanie duplikatu Karty za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł.

8. W przypadku odnalezienia zagubionej Karty przed wydaniem duplikatu, Użytkownik może ubiegać się o przywrócenie ważności Karty bez dodatkowej opłaty.

9. Duplikat Karty wydawany jest najpóźniej w terminie 30 dni od przesłania zgłoszenia na adres: absolwent@uni.lodz.pl, po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 7.

10. Autentyczność Karty jest potwierdzana przez Realizatora każdorazowo na prośbę Partnera.

11. Karta plastikowa o wymiarach 85,60 mm × 53,98 mm oraz karta elektroniczna w Aplikacji składa się z dwóch stron:

a) awersu, który zawiera grafikę związaną z Projektem, nazwę Projektu: „Karta Absolwenta UŁ”, logotyp UŁ, adres strony internetowej: www.uni.lodz.pl oraz elementy stałe związane z wymogami technicznymi określonymi przez producenta Karty;
b) rewersu zawierającego kod kreskowy przypisany do Użytkownika Karty, adres strony internetowej: www.absolwent.uni.lodz.pl oraz elementy stałe związane z wymogami technicznymi określonymi przez producenta Karty.

12. Karta dostępna jest we wzorach graficznych określonych w załączniku  do Regulaminu.

14. Właścicielem Karty jest Uniwersytet.

§ 4. Użytkownik Karty

1. Użytkownikiem Karty może zostać każdy Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego niezależnie od roku ukończenia studiów.

2. W celu otrzymania Karty Absolwent przystępujący do Projektu zobowiązany jest do wypełnienia Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie absolwent.uni.lodz.pl lub rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

3. Absolwent przystępujący do Projektu zobowiązany jest do potwierdzenia prawdziwości danych podanych poprzez stosowne oświadczenie składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

4. Wypełnienie i przesłanie Organizatorowi Formularza lub rejestracja w Aplikacji są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do informowania Uniwersytetu w przypadku zmiany danych podanych podczas zgłoszenia.

6. Absolwentowi może zostać wydana tylko jedna Karta plastikowa i tylko jedna karta elektroniczna, z zastrzeżeniem §3 ust. 6 i 7.

7. Karta plastikowa wydawana jest najpóźniej w terminie 30 dni od poprawnego wypełnienia Formularza na Stronie Internetowej. Karta elektroniczna w Aplikacji weryfikowana jest automatycznie, w innym wypadku czas oczekiwania na autoryzację do 24 godzin.

8. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami technicznymi, o czym Absolwenci będą każdorazowo informowani drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

9. Absolwent może wybrać jeden spośród aktualnie dostępnych wzorów graficznych Karty stanowiących załącznik do Regulaminu.

10. Obiór Karty plastikowej następuje osobiście w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 (Informatorium na parterze), codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00, za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału dyplomu ukończenia studiów, jego odpisu lub stosownego zaświadczenia z dziekanatu.

11. Kartę plastikową należy odebrać w okresie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Karta zostanie zarchiwizowana.

12. W przypadku nieodebrania Karty w okresie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia ubieganie się o wydanie Karty możliwe będzie po wpłaceniu 25 zł na konto Realizatora Projektu.

13. Użytkownik Karty może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie, pod warunkiem zwrotu Karty i złożenia pisemnego oświadczenia.

14. Użytkownik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia prawa do korzystania z Karty każdorazowo na prośbę Partnera.

15. Okazanie dokumentu tożsamości konieczne jest jedynie w celu weryfikacji tożsamości a Partner nie ma prawa do spisywania żadnych informacji czy to z Karty czy z dokumentu tożsamości, a wszelkie próby takiego działania należy zgłaszać Realizatorowi.

16. Użytkownik Karty zobowiązany jest do upewnienia się przed skorzystaniem z usługi Partnera, że Karta i Przywileje do których upoważnia, są honorowane.

§ 5. Uniwersytet

1. Jednostką odpowiedzialną za realizację Projektu Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego jest Centrum Współpracy z Otoczeniem.

2. Do obowiązków Uniwersytetu należy w szczególności:

a) wdrażanie, zarządzanie i monitoring Projektu;
b) pozyskiwanie Partnerów;
c) koordynacja działań promocyjnych dot. Projektu;
d) udostępnianie aktualnych informacji o Projekcie, Partnerach i Przywilejach;
e) realizacja postanowień Regulaminu oraz zawartych Umów Partnerskich;
f) obsługa Karty Absolwenta, w szczególności jej zamawianie i dystrybucja.

3. Uniwersytet zobowiązuje się do realizacji wszystkich ustaleń zawartych w Porozumieniach, zwłaszcza do promocji oferty Partnerów.

§ 6. Partner

1. Obowiązkiem Partnera jest udzielanie Przywilejów Użytkownikom Karty, na zasadach i przez okres wskazany na stronie Przywilejów i korzyści.

2. Minimalny okres współpracy z Partnerem w ramach Projektu wynosi 6 miesięcy.

3. Wyboru Partnerów dokonuje Realizator Projektu.

4. Użytkownicy Karty mogą dodatkowo zgłaszać swoje propozycje współpracy oraz pomysły na adres e-mail: absolwent@uni.lodz.pl.

5. Warunki współpracy między Uniwersytetem a Partnerem określa Porozumienie.

6. Partner ma obowiązek umieszczenia w widocznym dla klientów miejscach oznaczeń dot. honorowania Karty.

7. Partner ma prawo wycofać się z Projektu na zasadach określonych w Porozumieniu.

8. W przypadku wycofania się Partnera z Projektu, Realizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkowników Karty o utracie bądź zmianie Przywilejów oferowanych przez danego Partnera poprzez umieszczenie takiej informacji na Stronie Internetowej.

9. W przypadku rażącego naruszenia zasad Regulaminu Projektu, Partner może zostać usunięty z Projektu a jego oferta usunięta ze Strony Internetowej.

§ 7. Przywileje

1. Warunkiem przystąpienia Partnera do Projektu jest udzielanie Użytkownikom Karty specjalnych Przywilejów.

2. Zakres Przywilejów jest ustalany indywidualnie z każdym Partnerem i opisany szczegółowo w Porozumieniu.

3. Partner ma prawo do zmiany oferowanych Przywilejów wyłącznie za zgodą Uniwersytetu.

4. Zmiana Przywilejów musi być potwierdzona przez Uniwersytet w formie aneksu do Porozumienia lub zawarcia nowego Porozumienia.

5. Każda zmiana Przywilejów danego Partnera może nastąpić najwcześniej po upływie 30-dniowego okresu, liczonego od dnia podpisania aneksu, podczas którego Uniwersytet zobowiązany jest do poinformowania Użytkowników o zmianie Przywilejów.

6. Uniwersytet nie ponosi ewentualnych prawnych lub finansowych konsekwencji zmiany Przywilejów, na które mogą zostać narażeni Użytkownicy Karty.

7. Wszelkie sytuacje sporne między Partnerem a Użytkownikiem Karty, zwłaszcza dotyczące korzystania z Przywilejów, rozstrzygane będą polubownie.

8. Lista aktualnych Przywilejów oraz wszelkie informacje o zmianie Przywilejów będą każdorazowo publikowane na Stronie Internetowej (absolwent.uni.lodz.pl).

§ 8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą w Łodzi przy
Narutowicza 68. Więcej danych kontaktowych na stronie Kontakt.

2. Inspektor Ochrony Danych na Uniwersytecie Łódzkim jest Pan Piotr Topolski, e-mail: iod@uni.lodz.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której udzielasz zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Karty Absolwenta, tj. dane personalne (nazwisko i imię, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu) i informacje o ukończonych studiach, a także adres poczty elektronicznej oraz nazwa wydziału, kierunek i rok ukończenia studiów, będą przetwarzane za Twoją zgodą w celu uczestnictwa w inicjatywach Programu Klubu Absolwenta i wydania Karty Absolwenta.

5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w inicjatywach Klubu Absolwenta, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację celów określonych w punkcie 4.

6. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Karty Absolwenta będą również przetwarzane za Twoją zgodą w celu przesyłania newslettera Klubu Absolwenta w zakresie: informacji zamieszczanych na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl lub w aplikacji Absolwent UŁ.

7. Przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne do przekazywania Ci newslettera, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację tego celu określonego w punkcie 6.

8. Dane osobowe określone w pkt. 4 zawarte na koncie użytkownika będą przetwarzane do czasu usunięcia konta w portalu www.absolwent.uni.lodz.pl. Usunięcia konta można dokonać wysyłając e-mail o treści „Usunięcie konta”, na adres absolwent@uni.lodz.pl.

9. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przypisanego do newslettera Klubu Absolwenta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera. Cofnięcia zgody można dokonać wysyłając e-mail o treści „Newsletter – Cofnięcie zgody”, na adres absolwent@uni.lodz.pl, bądź korzystając z linku o anulowaniu subskrypcji w treści newslettera.

10. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych od tego momentu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Masz również prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Strona Internetowa

1. Do obowiązków Uniwersytetu należy informowanie o Projekcie za pośrednictwem Strony Internetowej absolwent.uni.lodz.pl.

2. Administratorem Strony Internetowej jest Realizator Projektu.

3. Stronę Internetową uznaje się za podstawowe źródło aktualnych informacji o Projekcie, takich jak: lista aktualnych Partnerów, opis i zakres Przywilejów, informacje o wycofaniu się Partnerów z Projektu, informacje o zmianie Przywilejów, zmianach dotyczących Projektu, w tym jego Regulaminu oraz warunków korzystania z Karty.

4. Informacje na temat Projektu będą udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem newslettera, profilu Facebook Karty Absolwenta UŁ (facebook.com/Absolwenci UniwersytetuLodzkiego) oraz w Aplikacji mobilnej.

5. Wszelkie informacje dotyczące Projektu będą także udzielane w siedzibie Realizatora oraz za pośrednictwem innych mediów elektronicznych i wydawanych przez Uniwersytet materiałów promocyjnych (w tym m.in. ulotki, plakaty, biuletyny).

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Projekt Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest bezterminowo, jednakże może zostać zakończony w dowolnym momencie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu uprzedzenia, podczas którego informacja o zakończeniu Projektu zostanie udostępniona Użytkownikom Karty za pośrednictwem newslettera oraz Strony Internetowej.

2. W przypadku zakończenia Projektu wszelkie ustalenia zawarte między Partnerem a Uniwersytetem ulegają unieważnieniu. Informacja o zakończeniu Projektu jest dostarczana Partnerom w formie pisemnej, ze wskazaniem daty zakończenia Projektu.

3. Po zakończeniu Projektu Partner ma prawo do dalszego udzielania Przywilejów Użytkownikom Karty wedle własnego uznania.

4. W przypadku zakończenia Projektu wszystkie wydane Karty zostają unieważnione.

 

Załączniki:

  1. Wzór Porozumienia o współpracy z Partnerem.
  2. Wzory graficzne Kart Absolwenta UŁ.

Do pobrania (pdf)

Regulamin Karty Absolwenta UŁ 

Po odbiór Kart Absolwenta zapraszamy do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38. 

Biblioteka czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00 (W okresie obostrzeń związanych z pandemią - godziny pracy biblioteki mogą ulec zmianie).

Centrum Współpracy z Otoczeniem 
Uniwersytet Łódzki 

ul. Narutowicza 68 
90-136 Łódź 
tel.  42-635-41-76 
e-mail: absolwent@uni.lodz.pl 

ZOSTAŃ PARTNEREM

Projekt Karta Absolwenta pomoże Ci dotrzeć do nowej grupy odbiorców Twojego produktu lub usługi. UŁ oferuje wsparcie marketingowe i promocyjne za pomocą aplikacji Absolwent UŁ. Za pomocą tego kanału komunikacji potencjalni klienci dowiedzą się o Twoich:

  • ofertach specjalnych
  • rabatach na pojedyncze usługi i wydarzenia
  • aktualnościach
  • wydarzeniach, które są umieszczane we wbudowanych w aplikacje kalendarzu

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności