Zakład Italianistyki

Opis zadań

Zakład Italianistyki UŁ został powołany w 2010 r. Wyłonił się ze specjalizacji włoskiej w obszarze studiów języka, literatury i kultury języków romańskich w Katedrze Filologii Romańskiej (obecnie Instytut Romanistyki) - specjalizacja prowadzona nieprzerwanie od 1971 r.

Zakład prowadzi studia I i II stopnia na kierunku filologia włoska ze specjalnością translatorską i nauczycielską. Powstanie kierunku filologia włoska związane jest z realizacją projektu PO KL EFS pt. „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ" (2010-2015).


Personel naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny na kierunku filologia włoska I i II stopnia UŁ

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski (językoznawstwo włoskie i romańskie) - Kierownik Zakładu Italianistyki

prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska (literaturoznawstwo klasyczne i włoskie)

prof. UŁ dr hab. Tomasz Kaczmarek (literaturoznawstwo włoskie i romańskie)

prof. UŁ dr hab. Agnieszka Woch (językoznawstwo włoskie i romańskie)

dr Tamara Roszak (językoznawstwo włoskie i klasyczne)

dr Joanna Ciesielka (językoznawstwo włoskie i romańskie)

dr Joanna Ozimska (językoznawstwo włoskie)

dr Łukasz Jan Berezowski (językoznawstwo włoskie i angielskie)

dr Anna Miller-Klejsa (n. o kulturze i religii)

dr Stefano Cavallo (literaturoznawstwo włoskie)

dr Justyna Groblińska (językoznawstwo włoskie i polskie)

dr Katarzyna Kowalik (literaturoznawstwo włoskie i romańskie)

mgr Ilario Cola (językoznawstwo włoskie)

mgr Dorota Kaszak (j. włoski)

mgr Marta Sterna (literaturoznawstwo włoskie; doktorantka)

dr Dominika Kobylska (literaturoznawstwo włoskie; doktorantka)

mgr Piotr Kowalski (językoznawstwo włoskie; doktorant)

mgr Agnieszka Michalska-Rajch (j. włoski; tłumaczenia)

mgr Anna Ignatowicz-Ottaviano (j. włoski; j. angielski)

mgr Aleksandra Sowińska (j. włoski)

dr Olga Łabendowicz (j. angielski)

mgr Fátima Casero Rodríguez (j. hiszpański)

mgr Marina Medina Sánchez (j. hiszpański)

mgr Monika Orczyk (j. portugalski)

oraz inni pracownicy Instytutu Romanistyki UŁ i Wydziału Filologicznego UŁ


Główne kierunki badawcze

Zakład prowadzi badania w dyscyplinach językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii.

W zakresie językoznawstwa pracownicy zakładu zajmują się szeroko pojętym językoznawstwem włoskim i romańskim, specjalizacje obejmują zaś badania nazw własnych (onomastyka i chrematonomastyka), terminologii specjalistycznych, przekładu pisemnego, ustnego oraz specjalistycznego, analizy dyskursu (medialnego, prasowego), nauczania języka włoskiego jako obcego (glottodydaktyki włoskiej).

W zakresie literaturoznawstwa podejmowane są tematy związane z literaturą włoską XX i XXI wieku oraz starożytną.

W zakresie nauk o kulturze i religii rozwijana jest problematyka recepcji włoskiej kinematografii oraz innych zagadnień związanych z włoską kulturą artystyczną.


Projekty naukowe pracowników Zakładu Italianistyki z ostatnich lat

dr Łukasz Jan Berezowski, dr Joanna Ciesielka, „Słownik kulturemów włoskich, pseudoitalianizmów, zapożyczeń pozornych, fałszywych konotatów, nieustabilizowanych/niezasymilowanych leksemów włoskich, form hybrydowych i innych derywatów z języka włoskiego w polszczyźnie”, fundusz rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego UŁ I edycji (2019–2020).

dr Łukasz Jan Berezowski, „Słownik kulturemów brytyjskich i angloamerykańskich oraz innych niezasymilowanych jednostek leksykalnych z języka angielskiego w polszczyźnie XXI wieku”, fundusz rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego UŁ II edycji (2020–2021).

dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, "Włoska terminologia onomastyczna (WTO). Konceptualizacja systemowa i relacyjna baza danych", Projekt IDUB UŁ (2022-2023).

dr Anna Miller-Klejsa, "Działalność włoskich filmowców w Polsce Ludowej w latach 1948-1956"; fundusz rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego UŁ (2022-2023).

dr Anna Miller-Klejsa, „"Recepcja włoskiego neorealizmu w polskim czasopiśmiennictwie filmowym lat 1946-1956" fundusz rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego UŁ, (2020-2021).

prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska, dr Katarzyna Chiżyńska, dr Małgorzata Budzowska, Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2013-2017).


Wybrane publikacje zwarte pracowników i współpracowników Zakładu Italianistyki z ostatnich lat

Łukasz Jan Berezowski (red.), Translatoryka i Translacje. Przekład w XXI wieku: wyzwania, możliwości, trendy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2020.

Łukasz Jan Berezowski (red.), Traduttologia e Traduzioni vol. III. Interdisciplinarietà della traduzione, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2021.

Łukasz Jan Berezowski (red.), Ze świata idei Benedetta Crocego: o kulturze, religii i przekładzie, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2022.

Łukasz Jan Berezowki, Joanna Ciesielka, Italiano vero? Włoska leksyka w polszczyźnie XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2023 (w druku).

Łukasz Jan Berezowki, Mikołaj Deckert, PolEnglish Revisited. Angielska leksyka w polszczyźnie XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2023 (w druku).

Stefano Cavallo, Analisi di enunciati ironici nella lingua italiana della cultura e dei media tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2019.

Joanna Ciesielka, Agnieszka Woch (2015), Parole d’arte. Introduzione al linguaggio artistico, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2015.

Joanna Ciesielka (red.), Traduttologia e Traduzioni vol. II. Identitàlinguistica, linguistica culturale, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2021.

Jadwiga Czerwińska (red.), Ancient Myths In the Making of Culture, J. Czerwińska, M. Budzowska (eds.), Peter Lang, Frankfurt am Mein, 2015.

Jadwiga Czerwińska (red.), The Metamorphoses of Ancient Myths, J. Czerwińska, M. Budzowska, B. Idem Dinçel, K. Chiżyńska, Peter Lang (eds.), Peter Lang, Frankfurt am Mein, 2017.

Jadwiga Czerwińska (red.), Metateksty i prateksty teatru i dramatu. Od antyku do współczesności, pod red. J. Czerwińskiej, K. Chiżyńskiej, M. Budzowskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017.

Jadwiga Czerwińska [współ. K. Chiżyńska, M. Budzowska] Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. Leksykon, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2020.

Jadwiga Czerwińska (red.), „Collectanea Philologica” XVII, pod red. J. Czerwińskiej, M. Budzowskiej, K. Chiżyńskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2014.

Jadwiga Czerwińska (red.), „Collectanea Philologica” XVIII, pod red. J. Czerwińskiej, M. Budzowskiej, K. Chiżyńskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2015.

Jadwiga Czerwińska (red.), „Collectanea Philologica” XIX, pod red. J. Czerwińskiej, M. Budzowskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2016.

Jadwiga Czerwińska (red.), „Collectanea Philologica” XX, pod red. J. Czerwińskiej, M. Budzowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017.

Jadwiga Czerwińska (red.), „Collectanea Philologica” XXI, pod red. J. Czerwińskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2018.

Jadwiga Czerwińska (red.) „Collectanea Philologica” XXII, pod red. J. Czerwińskiej, A. Grzelak-Krzymianowskiej. Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2019.

Jadwiga Czerwińska [red.] „Collectanea Philologica” XXIII, pod red. J. Czerwińskiej, A. Grzelak-Krzymianowskiej. Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2020

Jadwiga Czerwińska (red.), „Collectanea Philologica UŁ” XXIV: Ad fontes. Tradycja antyczna i jej recepcja, pod red. J. Czerwińskiej, A. Grzelak-Krzymianowskiej, A. Tylak, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2021.

Jadwiga Czerwińska (red.), „Collectanea Philologica UŁ” XXV: Romanorum hiberumque conexio per saecula firmissima, pod red. J. Czerwińskiej, A. Grzelak-Krzymianowskiej, M.J. Woźniak, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2022.

Artur Gałkowski (red.), Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland. A Book Dedicated to Professor Umberto Eco, Doctor Honoris Causa of the University of Łódź, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2015.

Artur Gałkowski, Krystyna Pietrych (red.), Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2017 [seria wyd. SIVO. Signum – Idea – Verbum – Opus].

Artur Gałkowski, Tamara Roszak (a cura di), Semiotica generale – semiotica specifica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2018 [seria wyd. SIVO. Signum – Idea – Verbum – Opus].

[Artur Gałkowski, Monika Kopytowska, Łukasz Jan Berezowski (red.)], Umberto Eco, Przyszłość semiotyki – The Future of Semiotics – Il futuro della semiotica, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017 [seria wyd. SIVO. Signum – Idea – Verbum – Opus].

Artur Gałkowski (red.), „Tygiel Kultury”, 7-12 (223-228): Temat na pierwszą stronę. Umberto Eco, Tygiel Kultury, Dom Literatury w Łodzi, Łódź, 2015.

Artur Gałkowski (red.), „Zagadnienia Rodzajów Literackich. The Problems of Literary Genres. Les problèmes des genres littéraires », LVIII, 2 (116), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2015 (numer poświęcony Umbertowi Eco).

Artur Gałkowski, Sylwia Romecka-Dymek (red.), Interpretacje artystyczno - humanistyczne pojęć piękna i brzydoty w projekcie modowym, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź, 2017.

Sylwia Romecka-Dymek, Artur Gałkowski, Adrianna Grudzińska-Pham (red.), Piękno i brzydota w ujęciu artystycznym i humanistycznym, Wydawnictwo ASP w Łodzi, Łódź, 2016.

Artur Gałkowski, Monika Kopytowska (eds.), Current Perspectives in Semiotics. Signs, Signification, and Communication, Peter Lang, Berlin - New York, 2018 [Lodz Studies in Language nr 55].

Monika Kopytowska, Artur Gałkowski (eds.), Current Perspectives in Semiotics. Text, Genres, and Representations, Peter Lang, Berlin - New York, 2018 [Lodz Studies in Language nr 56].

Monika Kopytowska, Artur Gałkowski, Leone Massimo (eds.), Thought-Sign-Symbol. Cross-Cultural Representations of Religion, Berlin - New York, 2022 [Lodz Studies in Language nr 71].

Artur Gałkowski, La competenza onomastica nell’insegnamento e nell’uso dell’italiano L2. Il contesto polacco, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2023.

Artur Gałkowski, Stefano Cavallo, Katarzyna Kowalik (eds.), Et in Arcadia ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee / Et in Arcadia ego. Rome as a memorial place in European cultures, Peter Lang, Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien, 2021.

Artur Gałkowski, Magdalena Szeflińska-Baran, Joanna Ciesielka (red.), „Neofilolog” 60/1: Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Tom dedykowany Panu Profesorowi Mieczysławowi Gajosowi, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne - Collegium Novum UAM, Poznań, 2023 (w druku).

Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2014.

Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2015.

Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Geographical names in physical space, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2016.<s></s>

Justyna Groblińska, Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2020.

Justyna Groblińska, Nomi delle organizzazioni non profit in Italia nella prospettiva crematonomastica, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2022.

Tomasz Kaczmarek, Anna Jarosz, Dizionario italiano-polacco della terminologia teatrale, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2015.

Anna Jarosz, Tomasz Kaczmarek, Il linguaggio dello spettacolo / Język widowisk artystycznych. Lessico italiano-polacco del teatro. del cinema della radio e della television / Włosko-polski leksykon teatru. kina. radia i telewizji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2022.

Joanna Ozimska, Artur Gałkowski, Ilario Cola (a cura di), Sperimentare ed esprimere l'italianità: aspetti linguistici e glottodidattici = Doświadczanie i wyrażanie włoskości: aspekty językoznawcze i glottodydaktyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2021.

Dominika Kobylska, Katarzyna Kowalik, Stefano Cavallo, Tomasz Kaczmarek (a cura di), Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali = Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2021.

Katarzyna Kowalik, La realtà dell’Italia post-unitaria nelle opere di Alfredo Oriani. L’analisi storicoletteraria del caso della ricezione di un autore preteso dal regime politico, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2022.

Katarzyna Kowalik, Justyna Groblińska, Agnieszka Woch, Utile e traducibile. Esercizi di lessico settoriale e quotidiano, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2021.

Mirosława Magajewska, Linguaggio delle belle arti, del teatro e del cinema. Livello medio e avanzato, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2015.

Agnieszka Woch, Katarzyna Kowalik, Justyna Groblińska, Utile e traducibile 2. Esercizi di lessico settoriale e quotidiano, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2023 (w druku).

Anna Miller-Klejsa, Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym, Łódź, 2016.

Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska (red.), Kino włoskie po 1980 roku, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2018.

Anna Miller-Klejsa, Monika Woźniak (red.), Polsko-włoskie kontakty filmowe recepcja, koprodukcje, topika, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2014.

Magajewska Mirosława, Gałkowski Artur, Cola Ilario, Nozioni di grammatica descrittiva della lingua italiana. Fonetica e fonologia, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020.

Joanna Ozimska, Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiane della narrativa contemporanea polacca, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 2018.

Tamara Roszak (red.), "Translatorica & Translata" 1/2018, 2/2021, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2018, 2021.


Pracownicy i współpracownicy Zakładu Italianistyki uczestniczą w pracach redakcyjnych kilku czasopism naukowych wydawanych w Instytucie Romanistyki oraz innych jednostkach wydziałowych, m.in.

"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica" link

"Collectanea Philologica" link

"e-Scripta Romanica" link

"Translatorica & Translata" link

oraz "ItaliAMO" (czasopismo pop.-nauk.) link


Realizowane projekty strukturalne

W Zakładzie Italianistyki realizowane są kolejne projekty strukturalne ze środków UE/EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym projekty POWER

- „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w UŁ” (POWR.03.01.00-00-KN55/18-00; więcej informacji: kliknij tutaj) oraz

- "Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych - (j. włoski)" (POWR.02.10.00-00-9014/20; we współpracy z PŁ; więcej informacji: kliknij tutaj lub tutaj).


Współpraca międzynarodowa

Współpraca z zagranicą Zakładu Italianistyki w ramach umów bezpośrednich i/lub programu Erasmus+ dotyczy następujących ośrodków akademickich:

Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie - Sapienza Università di Roma

Uniwersytet Rzym III - Università degli Studi Roma Tre

Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore” w Mediolanie - Università Cattolica del Sacro Cuore

Uniwersytet Państwowy w Mediolanie - Università degli Studi di Milano

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie - Università per Stranieri di Siena

Uniwersytet w Messynie - Università degli Studi di Messina

Uniwersytet w Palermo - Università degli Studi di Palermohttps://www.unipa.it/

Uniwersytet w Weronie - Università degli studi di Verona

Uniwersytet w Sassari - Università degli Studi di Sassari

Uniwersytet LUMSA w Rzymie - Università di Roma LUMSA

Uniwersytet w Turynie - Università di Torino

Uniwersytet w Salerno - Università degli Studi di Salerno

Uniwersytet w Genui - Università di Genova

Uniwersytet w Bari - Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici w Padwie - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

Uniwersytet w Molise, Campobasso - Università degli Studi del Molise

IULM w Mediolanie - IULM University

Uniwersytet w Oviedo - Universidad de Oviedo

Uniwersytet w Bukareszcie - UniBuc - București

Uniwersytet Łotewski w Rydze - Latvijas Universitāte

Sieć uczelni UNIC - link


Koordynator Erasmus+ i innych programów mobilnościowych italianistyki UŁ: dr Katarzyna Kowalik (kontakt)


Dodatkowe informacje

Dostęp do opisów aktualnych programów i planów studiów filologii włoskiej I i II stopnia UŁ: kliknij tutaj.

Opis sylabusów przedmiotów filologii włoskiej I i II stopnia UŁ: kliknij tutaj.

Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Italianistów "ItaliAMO" (informacje bieżące na stronie FB: kliknij tutaj) oraz Studenckie Koło Translatoryczne GIROL'AMO.

Rekrutacja na studia fil. włoskiej I i II stopnia UŁ: kliknij tutaj. Opis kierunku: I stopień kliknij tutaj; II stopień kliknij tutaj.

Dane kontaktowe

Zakład Italianistyki

Skład osobowy