MODELOWE KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

 • UNIWERSYTET ŁÓDZKI
 • MODELOWE KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM
Godło Polski
MODELOWE KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

INFORMACJA O PROJEKCIE

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita Polska Uniwersytet Łódzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Tytuł Projektu

Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim.

Okres realizacji Projektu

od 2019-01-02 do 2023-11-30

Wartość Projektu

 • Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu: 3 140 799,50 zł.
 • Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 647 065,82 zł
 • Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 399 507,68 zł
 • Wkład własny UŁ: 94 226,00 zł

Cel główny

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez opracowanie i realizację nowego programu ich kształcenia w naukach humanistycznych (historia, WOS, filologia polska, filologia angielska, filologia włoska).

Programy kształcenia zostaną stworzone w oparciu o „Propozycję nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli” i zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Zakres Projektu

 • opracowanie programów w zakresie modułów wspólnych dla specjalności nauczycielskiej na Wydziale Filologicznym
 • opracowanie programów dla specjalności nauczycielskiej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
 • realizacja programów kształcenia nauczycieli w zakresie modułów wspólnych na Wydziale Filologicznym i Wydziale Filozoficzno-Historycznym

Grupa docelowa

Grupa studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Filologicznego i Filozoficzno-Historycznego.

Planowane efekty

 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez opracowanie i realizację nowego programu ich kształcenia w naukach humanistycznych (historia, WOS, filologia polska, filologia angielska, filologia włoska);
 • współdziałanie uczelni ze szkołami i integrację treści modułów kształcenia przedmiotowego z praktyką w szkole; wprowadzenie praktyk śródrocznych;
 • nabycie praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich pozwalających na zwiększenie elastyczności oraz systematycznego aktualizowania posiadanej wiedzy;
 • rozwój kompetencji pedagogicznych i kompetencji społecznych studentów.

ZADANIA

Tytuł Zadania
Opracowanie programu w zakresie modułów wspólnych dla specjalności nauczycielskiej na Wydziale Filologicznym

Szczegółowy opis ZADANIA nr 1
Program przewiduje opracowanie i prowadzenie części zajęć (wyłącznie w j. polskim) wspólnie dla wszystkich studentów Wydziału Filologicznego, biorących udział w projekcie (Zadanie 1 i 2).

Nowy program będzie określać efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów, odpowiadające wyzwaniom obecnie stającym przed nauczycielem, a także potrzebom edukacyjnym współczesnych studentów. Będzie zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Stworzony program kształcenia przyczyni się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów. W stosunku do dotychczas realizowanego programu znacząco będzie zwiększona indywidualizacja nauczania, co zostanie osiągnięte przede wszystkim poprzez realizację zajęć w małych grupach, częściowo w formie e-learningu, oraz wprowadzenie do procesu kształcenia metody tutoringu i zwiększenie liczby godzin praktyk śródrocznych.

Zostaną także wprowadzone nowe kursy, dzięki czemu rozszerzone będą treści kształcenia w zakresie prawa oświatowego, podstaw pedagogiki specjalnej, diagnostyki edukacyjnej i kultury języka.

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna będzie realizowana w formie praktyki śródrocznej, co wpłynie na zwiększenie możliwości kontroli jej przebiegu i wzrost efektywności kształcenia.

Zespół realizujący ZADANIE nr 1
Kierownik merytoryczny projektu – dr Weronika Szubko-Sitarek

dr Anna Parr-Modrzejewska

dr Łukasz Salski

mgr Sylwia Błaszczyk (administracja)

Tytuł Zadania
Realizacja programu kształcenia nauczycieli w zakresie modułów wspólnych na Wydziale Filologicznym

Szczegółowy opis zadania
Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia określone w modelu „Propozycja nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli”

Czas trwania:
Filologia angielska:

 • październik 2019-wrzesień 2022 (edycja studiów I stopnia 2019-2022 oraz studiów 2 stopnia 2020/2022)

Filologia polska:

 • październik 2019-wrzesień 2022 (edycja studiów I stopnia 2019-2022 oraz studiów 2 stopnia 2020/2022)

Filologia włoska:

 • październik 2019-wrzesień 2021 (edycja studiów II stopnia)
   

1.Realizacja zajęć w ramach modułów wspólnych.

2.Realizacja kursów online do modułów wspólnych.

3.Wizyty wykładowców zagranicznych i realizacja warsztatów w ramach modułów wspólnych.

4 Realizacja praktyk psychologiczno-pedagogicznych.
 

Zaangażowana kadra:

pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ

Kierownik merytoryczny projektu – dr Weronika Szubko-Sitarek

Tytuł Zadania

Filologia angielska- opracowanie programu kształcenia nauczycieli w zakresie języka angielskiego.

Szczegółowy opis zadania

Program oparty na modelu „Propozycja nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli” wykorzystuje dotychczasowe rozwiązania oraz nowe formy kształcenia. Finansowane w projekcie będą wyłącznie ponadwymiarowe i nowe elementy kształcenia.

Czas trwania: styczeń 2019 – czerwiec 2023

 1. Opracowanie programu do modułów przedmiotowych.
 2. Opracowanie sylabusów do modułów przedmiotowych.
 3. Opracowanie kursów online.
 4. Opracowanie programu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu.
 5. Weryfikacja programu i sylabusów do zajęć modułów przedmiotowych ujętych w programie specjalności nauczycielskiej dla filologii angielskiej (po zakończonych edycjach).

Zespół realizujący ZADANIE nr 3
Zaangażowana kadra – pracownicy naukowo-dydaktyczna Wydziału Filologicznego UŁ

Kierownik merytoryczny projektu – dr Weronika Szubko-Sitarek

OPRACOWANIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI NA I I II STOPNIU STUDIÓW, kierunek HISTORIA na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Szczegółowy opis  
Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym opracowany zostanie nowy program specjalności nauczycielskiej. Studenci tej specjalności będą mieli do dyspozycji specjalnie przygotowaną pracownię, wyposażoną w odpowiedni sprzęt oraz nowoczesne i tradycyjne pomoce dydaktyczne. Program napisanie zostanie w oparciu o „Propozycję nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli”.

Efekty kształcenia nowego programu osiągnięte zostaną z zastosowaniem metod odpowiadających potrzebom edukacyjnym studentów oraz wyzwaniom, z którymi spotyka się współczesny nauczyciel. Treści programu będą istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie i w kraju. Nowy program przyczyni się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów, przyszłych nauczycieli. Realizacja zajęć w małych grupach oraz wprowadzenie do procesu kształcenia metody tutoringu, a także zwiększenie liczby godzin praktyk śródrocznych, doprowadzi do znacznego zindywidualizowania nauczania. Wprowadzenie nowych kursów, pozwoli na poszerzenie treści kształcenia o problematykę prawa oświatowego, podstaw pedagogiki specjalnej, diagnostyki edukacyjnej, a także kultury języka. Zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nauczycieli umożliwią zapoznanie studentów z technikami pracy nauczyciela w środowisku wirtualnym, w tym nauczania metodą blended-learning.

Czas trwania: styczeń 2019 – lipiec 2019; czerwiec 2020

 1. Opracowanie programu
 2. Opracowanie sylabusów
 3. Opracowanie programu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu
 4. Przygotowanie pracowni dydaktycznej dla studentów specjalności nauczycielskiej
 5. Ewaluacja i weryfikacja programów

Zespół realizujący zadanie

dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ (kierownik merytoryczny projektu)
dr hab. Aneta Bołdyrew, prof. UŁ
dr Marzena Iwańska
dr Andrzej Kompa
dr Krzysztof Mucha
mgr Krystyna Gawrońska (administracja)

REALIZACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI NA I I II STOPNIU STUDIÓW,

kierunek HISTORIA na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ  

Czas trwania: październik 2019 – wrzesień 2023

Historia (nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie)

 • październik 2019-wrzesień 2022 (I edycja studiów I stopnia)
 • październik 2019-wrzesień 2021 (I edycja studiów II stopnia)
 • październik 2020-wrzesień 2023 (II edycja studiów I stopnia)
 • październik 2020-wrzesień 2022 (II edycja studiów II stopnia)

Szczegółowy opis zadania

 1. Realizacja zajęć w Instytucie Historii, zgodnie z nowym programem nauczania napisanym w oparciu o „Propozycję nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli”.
 2. Realizacja praktyk śródrocznych i ciągłych (psychologiczno-pedagogicznych oraz z zakresu nauczania Historii i Wiedzy o społeczeństwie) w placówkach zewnętrznych
 3. Opieka tutorów nad studentami

Kadra realizująca zadanie

 • dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ (kierownik merytoryczny projektu)
 • Pracownicy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ; pracownicy szkół, opiekujący się studentami w czasie praktyk; specjaliści-praktycy zaangażowani jako osoby wspierające proces kształcenia w zakresie edukacji psychologicznej i pedagogicznej
 • mgr Krystyna Gawrońska, mgr Dorota Marciniak, mgr Beata Stopka (administracja)

BIURO PROJEKTU

Kierownik projektu: Prorektor ds. kształcenia, prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Koordynator zadań na Wydziale Filologicznym UŁ: dr Weronika Szubko-Sitarek

Koordynator zadań na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ: dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak

Barbara ŁUKOMSKA– koordynator działań finansowych  (E: barbara.lukomska@uni.lodz.pl; T: 635 4820)

Marlena KURYŁEK – opiekun projektu w Centrum Nauki (E: marlena.kurylek@uni.lodz.pl; T: 635 4757)

Agnieszka WOJNAROWSKA – koordynator ds. monitorowania  uczestników (E: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl, T: 635 49 49)

Monika GUT – GRZEJDZIAK – specjalista ds. monitorowania uczestników (E: monika.grzejdziak@uni.lodz.pl, T: 635 4281)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – HISTORIA

Plan zajęć – semestr letni 2021/2022

Nauczycielska trzeci rok pierwszy stopieńNauczycielska drugi rok pierwszy stopieńNauczycielska pierwszy rok drugi stopień

Nauczycielska drugi rok drugi stopień

pierwszy stopień drugi rokpierwszy stopień trzeci rokdrugi stopień pierwszy rokdrugi stopień drugi rok

nauczycielska drugi stopień drugi rok część bnauczycielska drugi rok część bnauczycielska drugi stopień pierwszy rok część bnauczycielska pierwszy rok część b

Rozkład zajęć dla kierunku historia (Pierwszy stopień)Rozkład zajęć dla kierunku historia (Drugi stopień)

KONTAKT

Biuro Projektu
Uniwersytet Łódzki
ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
Pokój 110
e-mail: nauczyciele.ph@uni.lodz.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ
ul. Rodzeństwa Fibaków 3
91-404 Łódź
tel. 42 235 01 71
e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl