Zwycięzcą IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych został prof. dr hab. Andrzej Friszke za książkę Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984. Uroczystość zorganizowano w Filharmonii Łódzkiej.

Rozprawa jest pracą historyczną opartą o gruntowną znajomość i analizę źródeł. Można ją uznać za monografię, która musi być uwzględniona przez wszystkich badaczy tego okresu. (…) Dzieło to wyróżnia się swymi walorami warsztatowymi, bogactwem treści i odniesieniem do szerokiego kontekstu krajowego i międzynarodowego. Ma też fundamentalne znaczenie dla wzbogacenia obrazu czasów już coraz bardziej oddalających się. (...) Osoby pamiętające osobiście ten czas i te wydarzenia znajdą w niej wzbogacenie i fundamentalne ugruntowanie wiedzy dotyczącej tej epoki. Dla czytelnika mniej zorientowanego jej lektura, mimo dobrego stylu, nie jest łatwa, tak jak nie jest łatwa lektura źródłowych, naukowych prac historycznych.

czytamy w uzasadnieniu Kapituły

Niezwykle cieszy, że z roku na rok ranga i rozpoznawalność konkursu rośnie, a gala wręczenia nagrody jest określana mianem święta polskiej humanistyki.

Znaczenie nagrody i potrzeby pogłębionej refleksji humanistycznej we współczesnym świecie podkreślił również Prezes Rady Ministrów, Pan Mateusz Morawiecki, w liście skierowanym do uczestników gali.

Jesteśmy świadkami i uczestnikami coraz szybszych przemian cywilizacyjnych i triumfu technologii. Coraz bardziej widzimy też potrzebę powrotu do głębokiej refleksji humanistycznej, do podstawowych pytań o wartości, którymi się kierujemy. (…) Uniwersytet Łódzki dzięki ustanowionej nagrodzie, daje nam wszystkim możliwość poznania zainteresowań badawczych polskich humanistów. (…) To daje szansę sięgnięcia w głąb, zatrzymania się i podjęcia namysłu nad kierunkiem naszego działania (…) Polska humanistyka może i powinna kształtować postawy intelektualne Polaków, uczyć ciekawości i otwartości na świat, angażowania w sprawy społeczne, doceniania kultury i jej wartości w codziennym życiu.

czytamy między innymi czytamy w liście

Konkurs jest bardzo ceniony w środowisku polskich humanistów i badaczy z zakresu spraw społecznych.

Zgłaszane prace, w tym te które wpłynęły na nasz konkurs w 2018 r., są dowodem bardzo dobrej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość i oryginalność. Ich wyniki zasługują na refleksję, nie tylko w gronie wąskich specjalistów, ale i na szerszy dyskurs społeczny.

podkreślił w swoim wystąpieniu profesor Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

W IV edycji konkursu zgłoszono ponad 70 prac opublikowanych w 2017 r., spośród których Kapituła konkursu nominowała do nagrody następujące prace:

  • Moniki Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, wydaną i zgłoszoną przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS;
  • Adama Dyrdy,Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Andrzeja Friszke, Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności, zgłoszoną przez Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk;
  • Piotra Madajczyka,Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką, wydaną i zgłoszoną przez Wydawnictwo NERITON oraz Instytut Studiów Politycznych PAN;
  • Nataszy Szutty,Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Academicon, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

GALA IV EDYCJI NAGRODY IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

PARTNERZY IV EDYCJI KONKURSU