Regulamin Konkursu o
Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Profesora Tadeusza Kotarbińskiego
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego (zwana dalej „Nagrodą”) przyznawana jest   za  wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem Nagrody jest Uniwersytet Łódzki.
 3. Nagroda przyznawana jest corocznie.
 4. Wysokość Nagrody, nie mniej niż 50 tys. zł, ustala każdego roku Kapituła Nagrody.
 5. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.
 6. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody.
   

KAPITUŁA NAGRODY
§ 2

 1. Przewodniczącym Kapituły jest Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powołuje do składu Kapituły od sześciu do dziesięciu członków, w tym trzech z Uniwersytetu Łódzkiego. Osoba wchodząca w skład Kapituły musi posiadać tytuł naukowy profesora i reprezentować obszar nauk humanistycznych lub społecznych.
 3. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powołuje sekretarza Kapituły, do którego obowiązków należy:
  a)    przygotowanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;
  b)    protokołowanie obrad Kapituły;
  c)    powiadamianie członków Kapituły o terminach obrad, ich porządku oraz podejmowanie wszelkich czynności związanych z obsługą prac Kapituły oraz jej decyzjami.
 4. Sekretarzowi nie przysługuje prawo głosu.
 5. Kapituła podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech członków Kapituły i Przewodniczącego. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Na żądanie jednego z członków Kapituły przeprowadza się głosowanie tajne.
 7. W głosowaniach istotnych dla rozstrzygnięcia konkursu członek Kapituły nie może wstrzymać się od głosu.
 8. W posiedzeniach Kapituły mogą brać udział jedynie jej członkowie oraz Sekretarz. Posiedzenia są tajne.
 9. Członkowie Kapituły oraz Sekretarz zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu posiedzeń Kapituły.
 10. Decyzją Przewodniczącego Kapituły posiedzenie może być prowadzone w formie zdalnej.

 

KONKURS
§ 3

 1. Terminarz poszczególnych czynności i etapów konkursu ustala Kapituła.
 2. Ogłoszenie konkursu wraz z terminarzem, wysokością Nagrody w danym roku oraz innymi informacjami związanymi z przebiegiem konkursu następuje do 15 marca każdego roku.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów: wyboru pięciu prac nominowanych do Nagrody spośród prac zgłoszonych oraz wyboru laureata.
 4. Pierwszy etap obejmuje zgłaszanie prac oraz wyłonienie prac nominowanych do Nagrody.
 5. Pracę do konkursu może zgłosić mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia, jednostka organizacyjna uczelni, instytut naukowy, wydawnictwo naukowe i inne instytucje naukowe.
 6. Każda z wymienionych w pkt 5 jednostek może zgłosić tylko jedną pracę.
 7. Zgłoszenie wymaga merytorycznego uzasadnienia podpisanego przez kierownika zgłaszającej jednostki.
 8. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę autora pracy na udział jego pracy w konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.
 9. Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
  a)    została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  b)    została opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;
  c)    jest pracą z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.
 10. Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe/wspólnie zamieszkująca z tymi osobami.
 11. Pracę zgłasza się na adres oraz w terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w ust. 1.
 12. Spośród prac zgłoszonych do konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć prac.
 13. W drugim etapie Kapituła, po przeprowadzeniu rozmów z autorami prac nominowanych, przyznaje Nagrodę albo odstępuje od jej przyznania.
 14. Głosowanie mające na celu wyłonienie laureata Nagrody odbywa się dzień przed uroczystą galą, podczas której zostaje wręczona Nagroda.
   

KOLEGIUM REFLEKSJI HUMANISTYCZNEJ
§ 4

 1. Członkowie Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego oraz osoby nominowane do nagrody w dotychczasowych edycjach tworzą Kolegium Refleksji Humanistycznej.
 2. Spotkania Kolegium odbywają się co najmniej raz w roku.
 3. Spotkania Kolegium mają charakter seminariów poświęconych ważnym zagadnieniom naukowym, kulturalnym i społecznym nurtującym współczesną humanistykę, świat akademicki i całe społeczeństwo.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 5

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;
 3. Dane osobowe obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, stanowisko, adres do korespondencji, będą przetwarzane w następujących celach: 
  a)   rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego (w tym transmisji bezpośredniej Gali Konkursu w szczególności na YouTube i Facebooku na koncie Uniwersytetu Łódzkiego); 
  b)    rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia Kolegium Refleksji Humanistycznej (w tym transmisji w szczególności na YouTube i Facebooku na koncie Uniwersytetu Łódzkiego); 
  c)    komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z konkursem, udokumentowania jej przebiegu, w tym m.in. sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń/certyfikatów uczestnictwa oraz dyplomów; 
  d)    otrzymywania na wskazany przez Pana/Panią adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu informacji o przyszłych konkursach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Uniwersytet Łódzki w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o przyszłych konkursach i wydarzeniach. Dane osobowe w postaci wizerunku i imienia i nazwiska będą wykorzystywane w celach: 
  e)    promocyjnych, edukacyjnych i popularyzujących naukę w portalach społecznościowych m.in.: Facebook i YouTube na koncie Uniwersytetu Łódzkiego, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
  a)    art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w związku z art. 2 i 11 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ponieważ jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych przez Uczelnie w interesie publicznym, które polegają na: prowadzeniu działalności naukowej, upowszechnianiu i pomnażaniu osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnienia zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych, działaniu na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych); 
  b)    art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO (w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w UŁ); 
  c)    art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku lub otrzymywanie informacji o przyszłych konferencjach i wydarzeniach).
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem Łódzkim. Pani/Pana dane osobowe (w postaci zarejestrowanego wizerunku) mogą być również przetwarzane przez dostawcę: usługi YouTube firmę Google LLC oraz usługi Facebook firmę Facebook w ich centrach przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 powyżej przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej Konkursu przez Uniwersytet Łódzki. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane osobowe mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe nominowanych do nagrody i laureatów Konkursu będą przetwarzane przez cały czas istnienia Uniwersytetu Łódzkiego dla celów naukowych lub historycznych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit b) RODO. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku lub otrzymywanie informacji dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a)    dostępu do treści swoich danych, 
  b)    do sprostowania swoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c)    do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, 
  d)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e)    do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.