REGULAMIN
NAGRODY IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
PROFESORA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego (zwana dalej „Nagrodą”) przyznawana jest za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.
2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem Nagrody jest Uniwersytet Łódzki.
3. Nagroda przyznawana jest corocznie.
4. Wysokość Nagrody wynosi 50000 zł.
5. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.
6. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody.

KAPITUŁA NAGRODY

§ 2

1. Przewodniczącym Kapituły jest Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powołuje do składu Kapituły od sześciu do dziesięciu członków, w tym trzech z Uniwersytetu Łódzkiego, spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora i reprezentujących obszar nauk humanistycznych lub społecznych.
3. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powołuje sekretarza Kapituły, do którego obowiązków należy:
a) przygotowanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;
b) protokołowanie obrad Kapituły;
c) powiadamianie członków Kapituły o terminach obrad, ich porządku oraz podejmowanie wszelkich czynności związanych z obsługą prac Kapituły oraz jej decyzjami.
Sekretarzowi nie przysługuje prawo głosu.
4. Kapituła podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech członków Kapituły i Przewodniczącego. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Na żądanie jednego z członków Kapituły przeprowadza się głosowanie tajne.
6. W głosowaniach istotnych dla rozstrzygnięcia konkursu członek Kapituły nie może wstrzymać się od głosu.
7. Członkowie Kapituły oraz Sekretarz zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu posiedzeń Kapituły.


KONKURS

§ 3

1. Terminarz poszczególnych czynności i etapów konkursu ustala Kapituła.
2. Ogłoszenie konkursu wraz z terminarzem, wysokością Nagrody w danym roku oraz innymi informacjami związanymi z przebiegiem konkursu następuje do 15 marca każdego roku. Przewodniczący Kapituły moze ustalić inny termin zgłaszania prac.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów.
4. Pierwszy etap obejmuje zgłaszanie prac oraz wyłonienie prac nominowanych do nagrody.
5. Pracę do konkursu może zgłosić mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, instytut naukowy, wydawnictwo naukowe i inne instytucje naukowe.
6. Każda z wymienionych w pkt 5 jednostek może zgłosić tylko jedną pracę.
7. Zgłoszenie wymaga merytorycznego uzasadnienia oraz rekomendacji osoby zgłaszającej.
8. Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
a) została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
b) została opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;
c) jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.
9. Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.
10. Pracę zgłasza się na adres oraz w terminie i w sposób podany w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.
11. Spośród prac zgłoszonych do konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć prac.
12. W drugim etapie Kapituła po przeprowadzeniu rozmów z autorami prac nominowanych przyznaje Nagrodę albo odstępuje od jej przyznania.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności