Kapituła konkursu składa się z wybitnych osobowości polskiej humanistyki,
a już sama procedura wyłaniania kandydata jest bardzo wnikliwa.

prof. Jan Strelau - laureat I edycji nagrody

KAPITUŁĘ NAGRODY IM. PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO ZA WYBITNĄ PRACĘ NAUKOWĄ Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH TWORZĄ

prof. Krzysztof Jasiecki - twarz

Prof. Krzysztof Jasiecki - politolog i socjolog. Zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (1987-2017). Główne zainteresowania badawcze: socjologia ekonomiczna, instytucje kapitalizmu, elity władzy, grupy nacisku, członkostwo Polski w UE, globalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Autor ponad 100 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, a także autor lub współautor 9 książek. Wybrane publikacje: "Central and Eastern Europe. 30 Years of Capitalism" (2020), "Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej" (2013), "Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście" (2011), "Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu" (2002). Hobby: muzyka i film.

 

Prof. Ryszard Kleszcz - twarz

Prof. Ryszard Kleszcz - pracownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Przedmiotem zainteresowań badawczych prof. R. Kleszcza są różnorodne problemy filozoficzne, w szczególności zagadnienia w obszarze: epistemologii i metodologii ogólnej, filozofii analitycznej, filozofii polskiej XX wieku, filozofii religii i metafilozofii. Jest autorem ponad 160 artykułów oraz autorem lub redaktorem 9 książek. Zasiada w Radach Naukowych wielu czasopism, w tym: Ruchu Filozoficznego, Etyki; Studiów z Filozofii Polskiej; Polish Journal of Philosophy; „Humanitarian Vision”. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

prof. Anna Legeżyńska - twarz

Prof. Anna Legeżyńska - badaczka literatury XX i XXI wieku, zatrudniona w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej, w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autorka lub współautorka 10 książek, a także współautorka kilku podręczników szkolnych i akademickich. Opublikowała ponad 100 studiów i artykułów naukowych w monografiach zbiorowych lub czasopismach oraz ok. 150 tekstów krytycznoliterackich. W latach 2002-2005 przewodniczyła Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej. Od 2007 weszła na trzy kolejne kadencje w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w roku 2019 została wybrana do Rady Doskonałości Naukowej. Odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2013) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

prof. Włodzimierz Nykiel - twarz

Prof. Włodzimierz Nykiel – profesor nauk prawnych, w latach 1996 – 2002 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2008-2016, a także kierownik Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest założycielem (1997) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Autor czterech książek i współautor bądź redaktor piętnastu innych. Napisał ponad sto trzydzieści artykułów, glos i innych opracowań. Był między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), Przewodniczącym Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007), członkiem Rady Legislacyjnej (2006-2010). Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015 - 2019. Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (2012).

Prof. Tadeusz Sławek - twarz

Prof. Tadeusz Sławek - polonista i anglista związany z Uniwersytetem Śląskim od 1971 roku, rektor Uniwersytetu w latach 1996-2002. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas. Zajmuje się historią literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami życia publicznego. Ważniejsze publikacje: "Maszyna do pisania. O teorii literatury Jacquesa Derridy" (wspólnie z Tadeuszem Rachwałem) (1992), "Calling of Jonah. Problems of Literary Voice" (wspólnie z Donaldem Weslingiem) (1995), "U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a" (2001), "Antygona w świecie korporacji" (2002), "Revelations of Gloucester" (2003), "Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata" (2009), "NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira" (2012), "U-chodzić"(2015), "Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności" (2018), "Kafka. Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć" (2019), "Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie" (2020), "Umysł rozstrojony. Próby o trylogii księżycowej Jerzego Żuławskiego" (2020).

Prof. Rafał Stobiecki - twarz

Prof. Rafał Stobiecki - historyk historiografii. Kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania badawcze: historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r. Ostatnio opublikował: „Mam na Pana nowy zamach…” Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, wybór oprac. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki przy współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz-Gralewskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, t. 1-3; Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020.

Prof. Andrzej Szostek - twarz

Ks. Prof. Andrzej Szostek MIC - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 1998-2004, obecnie pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Autor 6 książek, ostatnia (w rozmowie z Ignacym Dudkiewiczem) "Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie", Warszawa 2018, a także ok. 250 artykułów. Główne zainteresowania badawcze: podstawy etyki, personalizm, problematyka sumienia, niektóre zagadnienia z zakresu etyki życia i miłości, etyka w nauce, etyka a polityka, myśl etyczna i antropologiczna K. Wojtyły/Jana Pawła II. Hobby: muzyka poważna, literatura, historia, szachy.

prof Elżbieta Żądzińska - twarz

Prof. Elżbieta Żądzińska – przewodnicząca Kapituły Konkursu, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024, profesor nauk biologicznych. Prof. E. Żądzińska jest przewodniczącą Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). W latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału, w kadencji 2016-2020 była Prorektorem ds. nauki UŁ. Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia.

 

W JURY KONKURSU ZASIADALI

 

prof. Anna Lewicka - twarz

Prof. Anna Lewicka-Strzałecka – filozof w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu prac naukowych z zakresu filozofii społecznej, prakseologii, etyki życia gospodarczego, w tym monografii: „Etyczne standardy firm i pracowników”, „Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym”, „Nędza korupcji”. Wieloletnia redaktor naczelna czasopisma “Prakseologia”. Jej aktualne zainteresowania, badania i publikacje koncentrują się wokół zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, etycznymi standardami uczestników życia gospodarczego w szczególności dotyczącymi zobowiązań finansowych. Jest członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu (EBEN Polska).

Prof. Antoni Różalski - twarz

Prof. Antoni Różalski– mikrobiolog, profesor nauk biologicznych, rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2016-2020 (przewodniczący Kapituły Konkursu w tych latach). Zatrudniony w Katedrze Biologii Bakterii, Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem lub współautorem 150 oryginalnych prac doświadczalnych, 38 artykułów przeglądowych, 103 komunikatów na konferencjach i sympozjach naukowych międzynarodowych, 146 komunikatów na konferencjach krajowych i wykładów naukowych i oraz 38 innych opracowań; patenty – 3 polskie, 1 UE i 1 USA. Ponadto w latach 1991-1993 Prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ; 1996-2001 Dziekan tego Wydziału; 2001-2008 Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ; 2008-2016 Prorektor UŁ ds. nauki; 2014-2016 Prorektor ds. studenckich i toku studiów UŁ; 1997-2019 kierownik Zakładu Biologii Bakterii, od 2019 kierownik Katedry Biologii Bakterii UŁ.

prof. Grzegorz Gazda - twarz

Prof. Grzegorz Gazda – zm. 28 sierpnia 2020 r., historyk i teoretyk literatury, komparatysta. Autor książek i artykułów poświęconych porównawczym badaniom literatur europejskich XX wieku, zwłaszcza jej nurtów awangardowych oraz polskiej literaturze międzywojennej i gatunkom literackim, wykładowca Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1987 był członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zasiadał również w Polskim Towarzystwie Kulturoznawczym i Komisji Kultury i Sztuki przy łódzkim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Był senatorem Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2002-2012. Prof G. Gazda od początku zasiadał w Kapitule Konkursu im. prof. Tadeusz Kotarbińskiego. Wspólnie z ogólnopolskim jury Nagrody wypromował pięciu laureatów najlepszych prac humanistycznych w kraju w latach 2015-2019.