PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

Ważna daty związane z podziałem roku akademickiego znajdziesz w zakładce KALENDARZ AKADEMICKI.

 

Poniżej dodatkowe dokumenty związane z podziałem roku akademickiego.

 

 

Pliki do pobrania

PROGRAMY STUDIÓW

Poniżej znajdziesz plan kształcenia, program studiów oraz informację o organizacji praktyk:

 

Pliki do pobrania

Poniżej znajdziesz plan kształcenia (siatka programowa), program studiów oraz informację o organizacji praktyk:

Pliki do pobrania

Poniżej znajdziesz plan kształcenia (siatka programowa), program studiów oraz informację o organizacji praktyk:

Pliki do pobrania

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

OCENA ŚRÓDOKRESOWA:

Realizacja IPB (Indywidualnego Planu Badawczego) doktoranta podlega ocenie śródokresowej.

TERMIN

Ocena śródokresowa odbywa się najpóźniej do ostatniego dnia okresu stanowiącego połowę okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. W roku przystąpienia przez doktoranta do oceny śródokresowej termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji upływa 10 września. W tym przypadku Dyrektor dokonuje zaliczenia roku do 20 września.

W przypadku osób, które podjęły kształcenie w terminie, który uniemożliwia doktorantowi realizację programu kształcenia zgodnie z kalendarzem akademickim, określonym w odrębnych przepisach, oraz rozpoczęciem przez doktoranta realizacji programu kształcenia od semestru letniego, termin uzyskania przez doktoranta wszystkich zaliczeń i ocen oraz złożenia dokumentacji w roku  przystąpienia przez doktoranta do oceny śródokresowej, upływa 21 dni przed rozpoczęciem semestru letniego (po dwóch latach od momentu rozpoczęcia realizacji programu kształcenia).

KOMISJA EWALUACYJNA

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję ewaluacyjną, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Komisje ewaluacyjne są powoływane przez Dyrektora indywidualnie dla każdego doktoranta, spośród kandydatów zaproponowanych przez Radę Szkoły, po zaopiniowaniu przez właściwą komisję ds. stopni naukowych w dyscyplinie odpowiadającej dyscyplinie rozprawy doktorskiej doktoranta, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem oceny śródokresowej doktoranta.

Na wniosek doktoranta, złożony najpóźniej na 7 dni przed terminem oceny śródokresowej, w obradach komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów. Przedstawiciel doktorantów wskazywany jest na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność Samorządu Doktorantów.

PRZEBIEG OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Komisje ewaluacyjne dokonują oceny śródokresowej doktoranta oraz ewaluacji opieki naukowej doktoranta.

Komisja ewaluacyjna dokonuje oceny doktoranta na podstawie:

1)            efektów realizacji IPB – podsumowanie jest dokonywane na podstawie corocznych sprawozdań doktoranta, zaopiniowanych przez promotora lub promotorów, z 2 lat kształcenia poprzedzających ocenę śródokresową;

2)            rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem z zakresu realizacji IPB.

Komisja ewaluacyjna ma możliwość zapoznania się z arkuszami oceny doktoranta wraz z dokumentacją, z 2 lat kształcenia poprzedzających ocenę śródokresową.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. Zasady przeprowadzenia rozmowy w ww. trybie określają odrębne przepisy obowiązujące w UŁ. W wyjątkowych sytuacjach członek komisji ewaluacyjnej może uczestniczyć w pracach komisji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.

Praca komisji obejmuje:

a) zapoznanie się z dokumentacją doktoranta,

b)przeprowadzenie rozmowy egzaminacyjnej z doktorantem,

c)przygotowanie oceny doktoranta wraz z uzasadnieniem (protokół)

d)ewaluację opieki naukowej doktoranta,

e)przygotowanie wyniku oceny opieki naukowej doktoranta (protokół).

Ocena doktoranta odbywa się z uwzględnieniem ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej, we współpracy z Radą Szkoły,  przyjętych na podstawie odrębnych przepisów. Ewaluacja opieki naukowej odbywa się z uwzględnieniem ramowych kryteriów oceny, określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej, we współpracy z Radą Szkoły, przyjętych na podstawie odrębnych przepisów.

 

WYNIK OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

 

Ocena śródokresowa doktoranta kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Komisja ewaluacyjna przygotowuje pisemne uzasadnienie oceny śródokresowej dla każdego doktoranta. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej doktoranta skreśla się z listy doktorantów szkoły doktorskiej.

Ocena komisji w zakresie opieki naukowej przedstawiana jest w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły doktorskiej oraz promotorowi lub promotorom albo promotorowi i promotorowi pomocniczemu.

STYPENDIA

INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca i wykazała się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna jego wysokość nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

a) art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz

b) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j.Dz.U. 2022 poz. 428).

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie.

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie MEiN;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów MEiN;

3) kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;

4) zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;

5) odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;

6) otrzymane stypendium zagraniczne;

7) autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;

8) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych

Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada danego roku.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej MEiN (wraz z informacją o aktualnym naborze wniosków):

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

 

 

Pliki do pobrania

PUBLIKACJE

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / hybrydowo

Termin: 2 marca 2023 roku

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej 

______________________________

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej mają wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt.

 Zrównoważony rozwój sektora energetycznego i transportu w Polsce. 

Gospodarka – Społeczeństwo – Polityka. 

 Konferencja naukowa wraz z dyskusjami panelowymi odbędzie się już 2 marca 2023 roku (czwartek) Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w formie hybrydowej i będzie częścią większego wydarzenia jakim jest Forum Green Region. Tematem przewodnim konferencji naukowej jest zrównoważony rozwój sektora energetycznego i transportu w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań regionalnych i globalnych w wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym. Naszym wspólnym celem jest zawiązanie interdyscyplinarnej dyskusji, prezentacja aktualnych wyników badań oraz integracja środowisk biznesowych, samorządowych, rządowych oraz naukowych.

 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji naukowej, jak i innych wydarzeń przygotowywanych w ramach Forum Green Region, na dedykowanej stronie internetowej: 

 >>  www.green-region.ue.wroc.pl  <<

Streszczenia wystąpień naukowych można zgłaszać do 30 stycznia 2023 roku poprzez poniższy formularz rejestracyjny (dostępny także na stronie wydarzenia w zakładce Rejestracja):

 FORMULARZ REJESTRACYJNY

 Osoba do kontaktu:

Paweł Brusiło

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Forum Green Region

Asystent badawczo-dydaktyczny | Doktorant Szkoły Doktorskiej UEW

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Centrum Zrównoważonego Rozwoju - Green Team

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

pawel.brusilo@ue.wroc.pl

 

 

Pliki do pobrania

Miejsce: MS Teams

Termin: 17 marca 2023 roku

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Pliki do pobrania

Miejsce: Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89.

Termin: 20 - 21 kwietnia 2023 roku

Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Naukowe Studentów i Doktorantów

 

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej:

https://wsb.edu.pl/ogolnopolski-kongres-edukacyjny-doktorantow-i-studentow-pt-innymi-oczami-mlode-badaczki-i-badacze-o-sobie-swiecie-spolecznym-i-swoich-relacjach-ze-swiatem/informacje-o-kongresie

Pliki do pobrania

Miejsce: Bol na wyspie Brač w Chorwacji

Termin: 17-19.05.2023

Organizator: Challenges of Europe Organizing Committee

 

 

Pliki do pobrania

Miejsce: University of Pécs, Hungary

Termin: 9 - 22 lipiec 2023 roku

Organizator: University of Pécs

 

 

Pliki do pobrania

Miejsce: Zakopane, Hotel „Logos”

Termin: 14 - 16 września 2023 roku

Organizator: KATEDRA METOD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Pliki do pobrania

PROJEKTY I GRANTY

Pliki do pobrania

Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematyką badań) znajdują się na stronie NCN.