PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Wiatr

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Badania historyczne poświęcone dziejom mniejszości żydowskiej w Łodzi i regionie łódzkim.

Badania nad dziejami getta w okupowanej Łodzi.

Opracowywanie materiałów źródłowych.

Popularyzacja nauki

BIOGRAM

Pracuję od 2006 r. w Centrum Badań Żydowskich UŁ, początkowo na stanowisku naukowo-technicznym, od 2018 r. jako adiunkt. Pracę doktorską poświęconą życiu codziennemu w getcie łódzkim napisałam pod kierunkiem prof. Jerzego Borejszy i obroniłam w Instytucie Historii PAN w Warszawie w 2018.

Publikacje z ostatnich 6 lat:

 • Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wydali K.Radziszewska, E. Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, M. Polit, Łódź 2014
 • Zdawanie Żydów. Udział policjantów granatowych w wysiedlaniu Żydów na przykładzie powiatu radomszczańskiego. „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, R. 10, 2014. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/v...
 • E. Wiatr, Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, R. 11, 2015 https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/v...
 • Dawid Sierakowiak, Dziennik, opr. Ewa Wiatr i Adam Sitarek, Warszawa 2015 (wyd. drugie: Warszawa 2016)
 • Encyclopedia of the Ghetto. The Unfinished Project of the Łódź Ghetto Archivists, ed. By Adam Sitarek and Ewa Wiatr, Łódź 2016. https://www.academia.edu/35070330/Encyclopedia_of_...
 • J. Zelkowicz, Notatki z getta łódzkiego 1941-1944, ed. Michał Trębacz, Ewa Wiatr, Monika Polit, Krystyna Radziszewska, Łódź 2016
 • Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego, ed. Krystyna Radziszewska i Ewa Wiatr, Łódź 2017
 • R. Lipszyc, Dziennik z getta łódzkiego, ed. Ewa Wiatr, Kraków-Budapeszt 2017
 • Sztetl, Szund, Bunt i Palestyna. Antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi 1905 – 1939, ed. Krystyna Radziszewska, Dariusz Dekiert, Ewa Wiatr, Łódź 2018
 • Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945-1949), ed. M. Ruta, współpraca Ewa Wiatr i Krystyna Radziszewska
 • H. Fogiel, Dziennik, opr. A. Sitarek, E. Wiatr, Warszawa 2019.
 • I. Hauser Dziennik z getta łódzkiego/Das Tagebuch aus dem Lodzer Getto, red. Naukowa E. Wiatr i K. Radziszewska, Łódź 2019.
 • Wokół jednego listu. Losy wiedeńskich chrześcijan w getcie łódzkim, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, nr 15, 2019, s. 305-319, https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/v...
 • Rok za drutem kolczastym. Na marginesie obwieszczeń Pana Prezesa Ch. Rumkowskiego, oprac. A. Sitarek, E. Wiatr, Warszawa 2019.
 • Ruch hachszarowy w getcie łódzkim 1940-1941 w świetle dokumentów, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, nr 16, 2020, s. 55-82. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/v...
 • „Wyprawa w świat”. Wywiady przeprowadzone w getcie łódzkim przez członków Ha-szomer Ha-Cair. „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, nr 16, 2020, s. 365-392. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/v...

ZAINTERESOWANIA

Do moich głównych zainteresowań badawczych należy historia getta łódzkiego, zwłaszcza w aspekcie życia codziennego i oporu cywilnego. Interesuję się również diasporą żydowską w Łodzi i regionie, ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury żydowskiej. Zajmuję się również naukową edycją źródeł.

OSIĄGNIECIA

 • Nagroda KLIO w kategorii Edycja w 2010 r. za: Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt-Getto 1941-1944, opr. J. Baranowski i inn. t. 1-5, Łódź 2009.
 • Zespołowa nagroda naukowa prezydenta miasta Łodzi w 2010 r. za wydawnictwo Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt-Getto 1941-1944.
 • Nagroda KLIO w kategorii Edycja w 2015 r. za:

Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. K. Radziszewska, E.Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, M. Polit, Łódź 2014

 • Nagroda im. Ks. Pudełko podczas Targów Książki Historycznej w Poznaniu w 2015 r. za:

Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. K. Radziszewska, E.Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, M. Polit, Łódź 2014

 • Nagroda Pen Clubu za edycję Archiwum Ringelbluma 2016 r. (nagroda zespołowa)
 • Nagroda Historyczna „Polityki“ w 2018 r. w kategorii pamiętników i wspomnień za opracowanie Dziennika Rywki Lipszyc (wyd. 2017).

KONTAKT I DYŻURY