Biuro Dziekana

Opis zadań

Biuro Dziekana Wydziału Filologicznego prowadzi działalność zarówno w zakresie dydaktyki, jak i spraw naukowych.

To tu prowadzone są postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo.

Tu również sprawowana jest opieka administracyjna nad studiami podyplomowymi: Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych oraz Tłumaczenia Specjalistyczne.

W Biurze Dziekana przygotowywane są i rozliczane umowy i rachunki dotyczące wszelkiego typu praktyk.

Pracownicy Biura sprawują opiekę administracyjną nad studentami studiów III stopnia, zarówno tymi, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, jak i tymi, którzy studiują w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Opieka ta obejmuje również rekrutację, jak i sprawy stypendialne.

Bardzo ważnym zakresem obowiązków pracowników Biura Dziekana jest ten związany z systemem USOS. Należy tu wskazać: kodowanie przedmiotów, dopisywanie studentów i prowadzących zajęcia do grup, definiowanie wymagań etapowych (przedmiotowych i punktowych) dla wszystkich wydziałowych programów studiów. Tu również prowadzona jest rejestracja na zajęcia oraz wydziałowa koordynacja zajęć ogólnouczelnianych.

Nadto, w Biurze Dziekana podlega analizie zgodność planów zajęć z wydziałowym kalkulatorem ECTS.

Dane kontaktowe

Biuro Dziekana

  • Pomorska 171/173 pokój: 3.38 i 3.39 90-236 Łódź
tel: 42-665-52-33 e-mail: www: www.filolog.uni.lodz.pl

Skład osobowy