PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Orzeł

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W pracy skupiam się na dwóch aspektach. Z jednej strony prowadzę badania naukowe dotyczące: historii intelektualnej i kulturowej XVIII wieku, historii kultury szlacheckiej Rzeczypospolitej oraz edukacji szlachty, zwłaszcza podróży edukacyjnych. Z drugiej strony prowadzę zajęcia dla studentów, głównie z zakresu: historii Polski nowożytnej, historii podróżowania oraz szeroko pojętej historii kultury (m.in. historii w literaturze pięknej, historii kinematografii).

Bliska memu sercu jest również popularyzacja wiedzy o przeszłości dla rozmaitych odbiorców. Prowadzę więc wykłady dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, dla uczniów szkół średnich, dla studentów zagranicznych, ale także popularyzuję wiedzę historyczną online dla wszystkich zainteresowanych (na temat podróżowania w dawnych wiekach oraz szeroko pojętej historii kultury nowożytnej). W ramach programu "Zdolny uczeń - świetny student" opiekuję się licealistami, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy oraz zdobywaniem nowych umiejętności.

BIOGRAM

Z wykształcenia historyczka (2008, specjalności: historia kultury, historia społeczno-gospodarcza) oraz polonistka (2009, specjalności: tekstologiczno-edytorska, filmoznawcza). W 2015 r. obroniła pracę doktorską z zakresu historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Stypendystka rządu francuskiego (Séjour Scientifique de Haut Niveau), Fundacji Lanckorońskich i Lanckorońskich z Brzezia. Realizowała projekty indywidualne (działanie naukowe Miniatura, projekt dla młodych badaczy Uniwersytetu Łódzkiego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"). Była wykonawczynią w projektach zespołowych (polskich i międzynarodowych), m.in. „Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) / Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV–XVIII wiek)”, „Lithuanian Egodocumental Heritage” (LEGODOK), „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku”, „Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe: perceptions, adhésions et rejets (XVIIIe–XIXe siècles)”. Obecnie sekretarz i wykonawczyni w projekcie "Obraz Rzeczypospolitej w słownikach i encyklopediach długiego wieku osiemnastego – perspektywy francuska, brytyjska i niemiecka”.

Od 2014 roku sekretarz redakcji, a od połowy 2024 r. również zastępca redaktora naczelnego „Zapisek Historycznych”.

W latach 2012–2019 kierownik organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

ZAINTERESOWANIA

Główne zainteresowania naukowe:

- historia intelektualna i kulturowa XVIII wieku,

- kultura szlachecka Rzeczypospolitej Obojga Narodów,

- edytorstwo źródeł historycznych,

- edytorstwo współczesne.

OSIĄGNIECIA

  • 2013 – stypendium Fundacji Lackorońskich,
  • 2015 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • 2016 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich,
  • 2017 – nagroda J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe – indywidualna drugiego stopnia za książkę Historia - tradycja - mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku,
  • 2020 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich,
  • 2020-2022 – laureatka konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki,
  • 2020-2024 – grant dla młodych badaczy Uniwersytetu Łódzkiego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza",
  • 2022 – nagroda J.M. Rektor za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2017–2021
  • 2022 – stypendium rządu francuskiego (Séjour Scientifique de Haut Niveau)

KONTAKT I DYŻURY