PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Antczak-Kujawin

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Prowadzę zajęcia na studiach dziennych na kierunkach: logopedia z audiologią oraz logopedia. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z gerontologopedią i surdologopedią.

BIOGRAM

Jestem językoznawcą, logopedą, surdologopedą i terapeutą Metody Warnkego. Pracuję w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego od 2016 r. na stanowisku adiunkta. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku logopedia z audiologią (m.in. zaburzenia mowy w demencji, podstawy audiofonologii, diagnostyka przesiewowa i protezowanie słuchu,surdologopedia) oraz logopedia (m.in. zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych). W ramach Laboratorium logopedycznego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii, udzielam pomocy logopedycznej dzieciom zakwalifikowanym na terapię logopedyczną. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam w 2019 r. na podstawie rozprawy „Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim”, której promotorem była prof. UŁ dr hab. Irena Jaros, a promotorem pomocniczym dr Ewa Gacka. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z diagnozą i terapią logopedyczną osób w wieku senioralnym z zaburzeniami mowy w demencji i różnych chorobach neurodegeneracyjnych oraz osób z zaburzeniami słuchu, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu. Jak surdologopeda i terapeuta Metody Warnkego pracuję z osobami z uszkodzeniami słuchu oraz z zaburzeniami mowy i komunikacji (dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, afazją i dyzartrią). Ponadto prowadzę terapię logopedyczną osób wieku senioralnym z zaburzeniami mowy w demencji i różnych chorobach neurodegeneracyjnych.

OSIĄGNIECIA

Jestem autorką kilkunastu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach wieloautorskich. W 2021 r. została wydana moja monografia pt. Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim na tle starzenia się fizjologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021. Wzięłam czynny udział w 16 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych oraz licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. W 2016 r. otrzymałam nagrodę za I miejsce podczas XXV Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” w Kielcach. W latach 2017-2021 zrealizowałam trzy granty naukowe finansowane z funduszu wydziałowego w ramach konkursu dla młodych pracowników naukowych.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź