PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Karkocha

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym.
 3. Prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny w tygodniu.
 4. Troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
 5. Uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ i udział w publikowaniu ich wyników.
 6. Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej UŁ,w tym:
  • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych (na podstawie odrębnych powołań),
  • uczestniczenie w pracach organizacyjnych, tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
  • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Uczelni, wydziału i innych jednostek organizacyjnych UŁ.
 7. Kształcenie kadr poprzez wypełnianie obowiązków opiekuna prac licencjackich lub magisterskich oraz wypełnianie obowiązków recenzenta i egzaminatora.
 8. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
 9. Przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej, również w formie elektronicznej).
 10. Dokładna znajomość zewnętrznych i wewnętrznych przepisów normatywnych,regulaminów i instrukcji obowiązujących w sprawach należących do zakresu czynności pracownika, a w szczególności Statutu UŁ, Regulaminu Studiów oraz Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UŁ.
 11. Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Nadzorowanie procesu wydawniczego czasopisma "Przegląd Nauk Historycznych" (dalej: PNH) na wszystkich jego etapach, w tym:
  • prowadzenie korespondencji z autorami tekstów, recenzentami, redaktorami naukowymi i językowymi, tłumaczami, redaktorem inicjującym,
  • kompletowanie materiałów (artykuły i inne teksty nadsyłane do druku, recenzje, oświadczenia autorów) do poszczególnych zeszytów czasopisma i przekazywanie ich do Wydawnictwa UŁ,
  • kierowanie zgłoszonych tekstów do oceny przez redaktora naczelnego bądź redaktora tematycznego na etapie selekcji materiałów (recenzja wewnętrzna),
  • wysyłanie tekstów do wskazanych przez Redakcję recenzentów w celu ich zaopiniowania (recenzja zewnętrzna),
  • kierowanie tekstów do korekty autorskiej na etapie recenzji i redakcji językowej,
  • przekazywanie materiałów do korekty i opracowania merytoryczno-językowego.
 2. Wstępna redakcja tekstów przyjętych do druku w PNH, tak aby odpowiadały zaleceniom instrukcji wydawniczej.
 3. Opracowanie redakcyjne i adiustacja poszczególnych numerów czasopisma.
 4. Sprawdzanie plików pdf po rewizji wydawniczej i ponownym składzie.
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydań papierowych i elektronicznych (oświadczenia autorskie, recenzje, potwierdzenia finansowania, umowy o dzieło).
 6. Tworzenie planu wydawniczego czasopisma i nadzór nad terminową jego realizacją.
 7. Tworzenie i aktualizacja baz mailingowych autorów, recenzentów, członków Rady Programowej, potencjalnych autorów i recenzentów.
 8. Przygotowywanie informacji do wniosków grantowych, opracowywanie materiałów promocyjnych (newsletterów, call for papers, ulotek itp.).
 9. Inicjowanie współpracy z bazami danych adekwatnymi do profilu czasopisma.
 10. Kontrola zgodności informacji o PNH na stronach internetowych i w bazach referencyjnych.
 11. Prowadzenie procesu wydawniczego w Open Journal System.
 12. Administrowanie strony internetowej (strony głównej) PNH.
 13. Prowadzenie profilu PNH na Facebooku (co najmniej jeden wpis w tygodniu).
 14. Śledzenie czasopism o zbliżonej tematyce w mediach społecznościowych.
 15. Pozyskiwanie nowych autorów, recenzentów i czytelników z wiodących ośrodków naukowych (krajowych i zagranicznych).
 16. Monitorowanie wskaźników istotnych dla oceny czasopisma: wskaźników odrzuceń, liczby publikowanych artykułów, procentowego udziału autorów i recenzentów w ważnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.
 17. Analiza potrzeb czasopisma pod kątem wymogów MNiSW i baz referencyjnych o zasięgu międzynarodowym.
 18. Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

BIOGRAM

Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii, profesorem uczelni w Katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii UŁ, sekretarzem czasopisma „Przegląd Nauk Historycznych” i serii wydawniczej „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”. W 2002 r. ukończyłam z wyróżnieniem historię sztuki, a w 2005 historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W roku 2011 obroniła pracę doktorską pt. Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Anusika. W czerwcu 2023 r. Komisja UŁ ds. stopni naukowych nadała mi stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie historia.

ZAINTERESOWANIA

 • Historia powszechna XVI–XVIII wieku
 • Francja w dobie Wielkie Rewolucji (1789–1799)
 • Dzieje kultury i sztuki XVI–XVIII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki baroku)
 • Historia prasy polskiej doby stanisławowskiej
 • Wielka wojna wschodnia (1787–1792)
 • Epigrafika XVI–XVIII wieku
 • Historia regionalna
 • Zabytkowe dzwony sakralne na terenie diecezji kieleckiej

OSIĄGNIECIA

 • 2021 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
 • 2021 – nagroda Rektora UŁ zespołowa III stopnia za publikację pt. Władza i polityka w czasach nowożytnych. Dyplomacja i sprawy wewnętrzne, red. Z. Anusik, M. Karkocha, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 264
 • 2019 – nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za cykl publikacji pt. Wielka wojna wschodnia (1787–1792) w świetle doniesień prasy warszawskiej
 • 2018 – nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za publikacje pt. Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 504 + 400
 • 2013 – nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za książkę pt. Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 557 + il.
 • 2011 – nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za książkę pt. Parafia Rembieszyce. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 430 + il.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-61-86

e-mail: malgorzata.karkocha@uni.lodz.pl

Dyżury

środa: 12:00-13:30