30 stycznia, 2020 r.

Uroczyste Opus – konkurs 75-lecia UŁ bliżej rozstrzygnięcia

Uroczyste Opus – konkurs 75-lecia UŁ bliżej rozstrzygnięcia

graf. UŁ

Zakończył się kolejny etap konkursu na muzyczne Opus otwierające i zamykające wszystkie uroczyste obrady Senatu UŁ. Łącznie spłynęło 11 oryginalnych kompozycji, z których Jury konkursu wybierze najlepszy utwór. Zwycięzca zostanie wyróżniony nagrodą w wysokości 5 000 zł. Konkurs jest jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów 75-lecia UŁ, które skierowane są nie tylko do łódzkiej, ale całej ogólnopolskiej społeczności akademickiej.


Utwory konkursowe nadesłano z całej Polski. Wszystkie złożone prace są oryginalne, nie były wcześniej nigdzie publikowane i wykonywane.


W połowie lipca wszystkie złożone kompozycje zostaną przesłuchane. Następnie Kapituła Konkursu wyłoni wspólnie najlepszą z nich. Werdykt opublikujemy na stronie www.uni.lodz.pl w sekcji Aktualności oraz na podstronie poświęconej obchodom 75-lecia UŁ - https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/75-lat-ul.


Wszystkie wydarzenia na www.75lat.uni.lodz.pl


W razie dodatkowych pytań, prosimy pisać na adres: konkurs.muzyczny@uni.lodz.pl.


REGULAMIN - KONKURS KOMPOZYTORSKI „UROCZYSTE OPUS”:


I. Konkurs. Temat.


1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Łódzki.

2. Przedmiotem Konkursu jest muzyka towarzysząca wejściu/wyjściu orszaku Rektorów i Senatu UŁ podczas uroczystości organizowanych przez Uniwersytet Łódzki (zwana dalej “utworem”).

3. Jury będzie oceniać nagranie utworu, a nie partyturę. Wymagane jest przygotowanie nieskompresowanego pliku stereofonicznego w formacie WAV (częstotliwość próbkowania 44.1 kHz, rozdzielczość 16 bitów) zapisanego na płycie CD.

4. Do udziału w Konkursie dopuszczone będą kompozycje dotąd nieopublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych konkursach; nagrania winny cechować się bardzo dobrą jakością dźwięku oraz wysokimi walorami estetycznymi. W nagraniu można wykorzystać środki elektroniczne, dowolne instrumentarium.

5. Czas trwania utworu wynosi: minimum 4.5 minuty, maksimum 5 minut.

6. Muzyka może:

- imitować brzmienie orkiestry symfonicznej,

- wykorzystywać charakterystyczny rytm poloneza.

7. Można zgłosić więcej niż jeden utwór.


II. Nagroda.


1. 5.000 PLN – ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

2. Wysokość nagrody jest kwotą brutto.


III. Jury.


1. Jury powołuje Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

2. Skład jury:

- prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – przewodniczący Kierownik Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

- prof. dr hab. Jacek Piekarski Uniwersytet Łódzki

- dr hab. Jerzy Wiśniewski Uniwersytet Łódzki

- Paweł Śpiechowicz – sekretarz jury Rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do końca sierpnia 2020 r. Na kończącej Konkurs uroczystości Laureatowi zostanie wręczona nagroda.


IV. Zgłoszenia.


1. Płyta CD z nagraniem powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona wybranym przez uczestnika Konkursu godłem.

2. Do płyty należy dołączyć zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane:

a) imię i nazwisko autora utworu,

b) nazwę uczelni wraz z odpowiednią adnotacją (nauczyciel akademicki lub student),

c) numer telefonu i adres e-mail,

d) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany ani nagrodzony w innym konkursie,

e) oświadczenie, iż autor jest twórcą dzieła według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.),

f) oświadczenie autora utworu, iż:

- utwór nie stanowi opracowania cudzego dzieła,

- przysługują mu pełne prawa majątkowe do utworu,

- może rozporządzać prawami autorskimi do utworu,

- przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały zajęte

3. Płytę CD wraz z kopertą należy przesłać pocztą do Rektoratu UŁ, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, z dopiskiem Konkurs Uroczyste Opus.

4. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2020 r.


V. Przeniesienie praw autorskich.


1. Zwycięzca Konkursu z chwilą otrzymania nagrody przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu na czas nieoznaczony.

2. Organizator zobowiązuje się do używania utworu w zakresie pola eksploatacji wskazanego w punkcie I ust. 2 regulaminu.

3. Autor utworu przenosi na Organizatora konkursu prawo do ingerowania w strukturę utworu w zakresie czasu prezentacji podczas uroczystości.


VI. Postanowienia końcowe.


1. Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Kompozycje niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

3. Ustalenie werdyktu Jury nastąpi na zamkniętym posiedzeniu.

4. Po przesłuchaniu wszystkich prac nadesłanych na Konkurs i ustaleniu werdyktu koperta z danymi osobowymi laureata Konkursu zostanie otwarta przez Jury podczas posiedzenia. Pozostałe koperty pozostaną nieotwarte.

5. Laureat zobowiązany jest do dostarczenia nagrania na nośniku PenDrive w formacie WAV (częstotliwość próbkowania 44.1kHz, rozdzielczość 16 bitów). 6. Pozostałe nagrania wraz z danymi osobowymi uczestników Konkursu zostaną zniszczone w obecności członków Jury niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku Konkursu.
Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Młodzi dorośli i kariera – badania psychologów UŁ
Następna wiadomość Dziekański panel dyskusyjny „Wokół kryzysu irańskiego” na WSMiP