Centrum Badań Posthumanistycznych UŁ rozpoczyna działalność

W lutym na Wydziale Filologicznym UŁ powołano Centrum Badań Posthumanistycznych. Jego założycielkami są dr hab. Katarzyna Ostalska (kierowniczka Centrum) oraz dr Justyna Stępień z Instytutu Anglistyki UŁ. To pierwsza jednostka o takim profilu w Polsce.

 

Centrum Badań Posthumanistycznych ma charakter naukowy i zajmuje się badaniami z pogranicza nauk humanistycznych, środowiska naturalnego oraz nowych technologii. Celem interdyscyplinarnego zespołu badawczego jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej posthumanizmu, transhumanizmu, kultury i społeczeństwa cyfrowego oraz podmiotów pozaludzkich. Centrum ma tworzyć pomost pomiędzy humanistyką a naukami ścisłymi, wzmacniać więź między kulturą, sztuką i technologią.

- W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój badań posthumanistycznych. Dwudziesty pierwszy wiek wraz ze zmianami klimatycznymi epoki antropocenu z jednej strony, z drugiej zaś z globalizacją, systemem sieci połączeń nie tylko na poziomie wirtualnym, ale i relacyjnym, znacząco odbiega od poprzedniej epoki - mówi dr hab. Katarzyna Ostalska.

I dodaje:

- To także okres intensywnego rozwoju nauk o Ziemi i środowisku, technologii cyfrowej, bio i nanotechnologii, inżynierii genetycznej. W tym świetle zrodziła się potrzeba wypracowania adekwatnych sposobów rozumienia i odpowiednich modeli wiedzy opartych na wielodziedzinowym ujęciu powiązań ze światem pozaludzkim, a także konieczność głębszej refleksji nad relacjami etycznymi człowieka z podmiotami nie tylko ludzkimi.

Centrum ma w planach współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Zamierza również zwiększyć widoczność naukową Uniwersytetu Łódzkiego na arenie międzynarodowej dzięki wspieraniu nowego, prężnie rozwijającego się obszaru badań.

W ramach swoich działań Centrum będzie organizowało konferencje, wydawało publikacje, realizowało projekty badawcze, organizowało seminaria i wykłady gościnne. Docelowo naukowcy zaangażowani w działalność nowego podmiotu chcą stworzyć nowe czasopismo naukowe.

- Posthumanistyczne stanowisko badawcze umożliwia interdyscyplinarne i otwarte podejście do wielowymiarowych współzależności naszych czasów, co znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko na poziomie myśli krytycznej, ale również w perspektywie epistemologicznej i ontologicznej - komentuje dr Justyna Stępień.

- Uwzględniając obecny stan zaawansowania nauki i technologii oraz wiedzy na temat środowiska naturalnego, wyjście poza binarne oraz antropocentryczne podejście badawcze, zmienia nie tylko samą perspektywę badawczą, ale także poszerza dotychczasowe obszary działalności naukowej, otwierając nowe możliwości prowadzenia badań - dodaje badaczka.

Centrum ma charakter otwarty, poza przedstawicielami jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego UŁ mogą do niego dołączać inni pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego oraz ośrodków krajowych i zagranicznych. Założyciele jednostki zapraszają wszystkich zainteresowanych naukowców do wymiany myśli, wspólnego prowadzenia badań oraz planowania projektów - w duchu współpracy, a nie współzawodnictwa. Centrum wyznaje bowiem zasadę, że współczesna nauka nie jest jedynie dziełem pojedynczych badaczy, ale wynikiem realizacji działań zespołowych i wspólnotowych.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst: Wydział Filologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ