14 września, 2018 r.

Jak skutecznie nauczać fizyki?

Jak skutecznie nauczać fizyki?

fot. Pixabay

W ostatnich latach w środowisku naukowym fizyków i dydaktyków fizyki, a także w środowisku nauczycieli fizyki, coraz wyraźniej zauważano i artykułowano potrzebę istotnego podniesienia skuteczności i jakości kształcenia w zakresie fizyki na wszystkich poziomach edukacji oraz potrzebę zwiększenia zainteresowania studiami fizyki. Po raz pierwszy wszystkie wymienione środowiska spotykają się, żeby o tym porozmawiać i zacząć szukać skutecznych rozwiązań. I Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Fizyki zorganizowano na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.


Łódź centrum fizyki

Kongres zaplanowano od 14 do 16 września 2018 r. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy w Centrum Nauki i Techniki EC1 – Łódź Miasto Kultury.

Potrzebę cyklicznych spotkań ukierunkowanych na urzeczywistnianie tych celów dyskutowano
w środowisku naukowym fizyków i dydaktyków fizyki z uniwersytetów Wrocławskiego, Jagiellońskiego, Warszawskiego, Opolskiego i Łódzkiego, do których dołączyły się pozostałe uniwersytety kształcące
i doskonalące nauczycieli tego przedmiotu.

- Potrzeba podejmowania działań zmierzających do istotnego podniesienia poziomu nauczania fizyki wynika z analizy zachodzących we współczesnym świecie przemian związanych z dokonującym się postępem naukowym, technicznym i technologicznym – tłumaczy dr Piotr Skurski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu.

Skuteczne podejmowanie wyzwań wynikających z dokonujących się przemian, teraz i w perspektywie najbliższych lat, zależy i zależeć będzie w sposób istotny od podejmowania przez dobrze przygotowaną młodzież studiów na kierunkach, dla których fizyka, jej metody i narzędzia stanowią podstawę studiowania, prowadzenia badań oraz projektowania rozwiązań praktycznych. W szczególności dotyczy to studiów fizyki, studiów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych.


Dla dobra uczniów

Wspólnym celem spotkań kongresowych jest tworzenie forum wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji, zainicjowanie i pogłębianie współpracy środowiska nauczycieli fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają lub mogą mieć, bezpośredni lub pośredni wpływ na osiąganie tych celów.

- Do aktywnego uczestniczenia w obradach Kongresu zapraszamy nauczycieli fizyki ze wszystkich poziomów edukacji – mówi dr Piotr Skurski.

Zaproszeni są również pracownicy naukowi i dydaktyczni wyższych uczelni, biorący udział w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli fizyki (w zakresie przygotowania merytorycznego, pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego) oraz wszyscy, których głos może mieć istotne znaczenie w podnoszeniu poziomu nauczania fizyki, a w szczególności, poziomu przygotowania kandydatów na studia fizyki oraz na studia na kierunkach, dla których fizyka, wiedza, metody

i narzędzia fizyki, stanowią fundament studiowania i przyszłej pracy zawodowej absolwentów.

Więcej informacji na stronie I Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Fizyki: http://knf1.uni.lodz.pl/
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/
Źródło: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ


Poprzednia wiadomość GGULIVRR@Lodz – aplikacje dla Łodzi Akademickiej
Następna wiadomość Halofile – organizmy wciąż nieznane