Projekt "Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków UŁ na potrzeby Domu Seniora Uniwersytetu Łódzkiego, zlokalizowanego przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 66. w Łodzi"

RPLD.06.03.02-10-0009/17

 

 

wizualizacje inwestycji - jasne przestrzenie, zielone patio dla mieszkańców

Dom Seniora Uniwersytetu Łódzkiego zapewni miejsce dla 30 osób. Usługi będą skierowane do pracowników UŁ (osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i potrzebujących). Obiekt będzie się składał z dwóch części – zaplecza socjalno-medycznego w istniejącym budynku frontowym i usytuowanych za nim parterowych apartamencików dla seniorów z wyjściami do ogrodu. Obiekt będzie oddzielony od ulicy ogrodzeniem poddanym renowacji i modernizacji.

W ramach projektu przewiduje się też prowadzenie działań z zakresu cross-financingu (stworzenie oferty społeczno-edukacyjnej), którymi zostanie objętych 55 osób z grup defaworyzowanych. Działania będą skierowane do następujących grup odbiorców:

 • zagrożeni ubóstwem;
 • dzieci i młodzież z grup ze zdiagnozowanymi deficytami;
 • osoby z grup nieuczestniczących dotychczas w życiu publicznym, niezorganizowani;
 • osoby starsze z otoczenia i mieszkańcy Łodzi.

Inwestycja stworzy otwartą przestrzeń dostępną dla osób starszych z UŁ oraz mieszkańców miasta. Przygotowana zostanie bogata oferta zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie:

 • całkowita wartość projektu wynosi: 11 228 671,83 zł,
 • łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi: 8 774 103,17 zł,
 • dofinansowanie UE wynosi: 6 039 206,05 zł, co stanowi 68,83% wydatków kwalifikowalnych,
 • wkład własny UŁ wynosi: 5 189 465,78 zł.

W związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o zwiększeniu dofinansowania Projektu, w przygotowaniu jest aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość dofinansowania do kwoty 6 497 598,18 zł, co stanowić będzie 74,05% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Wszelkie prace objęte zakresem projektu powinny zostać zrealizowane w okresie od 13.07.2020 r. do 31.12.2021 r.

wizualizacje projektowe - sala gimnastyczna, komputerowa oraz łazienki

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Planuje się budowę, przebudowę, rozbudowę, czyli adaptację budynków istniejących do nowych potrzeb. W przypadku budynków „B” oraz „C” nie zmienią się warunki oddziaływania obiektu budowlanego, gdyż główne bryły budynków pozostają bez zmian (planuje się jedynie rozbiórki wtórnych parterowych dobudówek. Budynek „A” powstanie w miejscu dzisiejszych budynków gospodarczych oraz budynku zwierzętarni. Będzie jednak niższy niż dotychczasowy budynek zwierzętarni. Budynki gospodarcze umieszczone w zachodniej, północnej i wschodniej granicy działki zostaną wyburzone. Zmieni się na korzyść przesłanianie i zacienianie dla działki nr ewid. 39/6. W granicach działek pozostaną ogrodzenia istniejące – na 15m rozbudowane na granicy wschodniej (w większości jednak przy ścianie budynku sąsiadującego). Planuje się wykonanie 7 miejsc postojowych na terenie – obecnie na działce 43/1 także znajdują się miejsca postojowe, teren jest częściowo utwardzony i nieuporządkowany.

1. BUDYNEK DOMU SENIORA „A” - powstały w wyniku przebudowy i rozbudowy dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego zwierzętarni

 • powierzchnia zabudowy 982,80 m2
 • powierzchnia użytkowa 858,5 m2
 • kubatura 3.618,00 m3
 • wysokość budynku 4,17 m
 • liczba kondygnacji 1

2. BUDYNEK OBSŁUGUJĄCY DOM SENIORA „B” – powstały w wyniku przebudowy trzykondygnacyjnego zabytkowego budynku dydaktycznego w części południowej działki 43/1

 • powierzchnia zabudowy 249,50 m2
 • powierzchnia użytkowa 811,00 m2
 • kubatura 3.943,00 m3
 • wysokość budynku 14,75 m
 • liczba kondygnacji 4 (3 nadziemne)

3. BUDYNEK DYŻURKI OCHRONY „C” – powstały w wyniku przebudowy zabytkowego parterowego budynku po dawnej portierni stojącego w południowo – zachodniej granicy działki 43/1.

 • powierzchnia zabudowy 35,70 m2
 • powierzchnia użytkowa 23,80 m2
 • kubatura 139,00 m3
 • wysokość budynku 4,76m
 • liczba kondygnacji 1

4. BUDOWLE NA TERENIE INWESTYCJI

 • Ogrodzenie frontowe – planuje się jego renowację.
 • Ogrodzenie od strony zachodniej – planuje się jego modernizację
 • Ogrodzenie od strony wschodniej – planuje się jego modernizację
 • Zadaszenie łączące budynek „A” i „B” – mocowane do ogrodzenia od strony zachodniej
 • Terenowa czerpnia powietrza – we wschodniej granicy działki.

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektów budowlanych – działka nr ewid. 43/1. Otoczenie obiektu budowlanego – działka nr ewid. 39/6, 41/5, 41/6, 46/14, 46/12, działka drogowa – 131/6.

Projektowana placówka zapewnia całodobową opiekę 42 osobom w podeszłym wieku. Założono możliwość przebywania w placówce osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Opieka polega na świadczeniu przez całą dobę usług:

 • opiekuńczych zapewniających:
  • Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • Pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
  • Opiekę higieniczną,
  • Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • Kontakty z otoczeniem;
 • bytowych zapewniających:
  • Miejsce pobytu,
  • Wyżywienie,
  • Utrzymanie czystości.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
Nr projektu: RPLD.06.03.02-10-0009/17
Umowa o dofinansowanie nr UDA- RPLD.06.03.02-10-0009/17-00 podpisana dnia 25.06.2020 r.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności