PROFIL PRACOWNIKA: Lucyna Domańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny.

BIOGRAM

Studia na kierunku archeologia odbyłam na Uniwersytecie Warszawskim. W 1980 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (Uniwersytet Łódzki) na podstawie pracy "Krzemień pomorski w kulturach środkowej i młodszej epoki kamienia na Niżu Polskim", w roku 1996 - doktora habilitowanego w zakresie archeologii epoki kamienia (Uniwersytet Wrocławski) na podstawie rozprawy "Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach", a w roku 2015 stopień profesora nauk humanistycznych na podstawie pracy "Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach".

W okresie 2.I. - 30.VI. 1973 r. byłam zatrudniona jako asystentka prof. Stefana Krukowskiego w Zakładzie Prahistorii przy Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Następnie 1.X.1974 r. podjęłam pracę na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracuję do tej pory.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe dotyczą okresu mezolitu i neolitu. Badania terenowe prowadziłam głównie na terenie Kujaw, najpierw w ramach Kujawskiej Ekspedycji UAM a od roku 1994 kierowałam Ekspedycją Uniwersytetu Łódzkiego, która koncentrowała się na badaniach środkowego odcinka doliny Tążyny (północno-wschodnia część Kujaw).

W 2003 roku Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powierzył mi funkcję koordynatora autostradowych badań archeologicznych UŁ. Koordynowane ekspedycje prowadziły badania na wybranych stanowiskach na A1, A2, S3 oraz obwodnicach Słupska i Gdańska.

Od roku 2000 moje zainteresowania epoką kamienia koncentrują się głównie na obszarze Dalekiego Wschodu. Współpracuję w tym zakresie z Institute of Korean Prehistory z Korei Południowej.

OSIĄGNIECIA

Do najważniejszych swoich osiągnięć naukowych zaliczam odkrycie stanowiska Dęby 29, gm. Dobre, które postawiło w nowym świetle najwcześniejszy etap neolityzacji Niżu oraz zainicjowanie programu badań nad epoką kamienia w środkowym odcinku dorzecza Tążyny. Rezultatem badań terenowych prowadzonych na tym terenie było m.in. odkrycie jednej z największych osad ludności kultury pucharów lejkowatych (stanowisko Wilkostowo 23/24 datowane na około 3500 BC) na Niżu Europejskim.

Jestem autorką pięciu książek oraz ponad 100 artykułów.

Publikacje książkowe:

1. Kaukasko-nadczarnomorskie wzorce kulturowe w rozwoju późnomezolitycznych społeczeństw Niżu strefy pogranicza Europy Wschodniej i Środkowej, Inowrocław 1990.

2. Obozowisko kultury janisławickiej w Dębach woj. włocławskie, stanowisko 29, Poznań - Inowrocław 1991.

3. Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Łódź 1995.

4. Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, "Spatium Archaeologicum" 7, Łódź 2013.

5. Change and Continuity. Traditions of the Flint Processing from the Perspective of the Tążyna River Valley, Łódź 2016.

KONTAKT I DYŻURY