PROFIL PRACOWNIKA: Rafał Bazaniak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nauczyciel języka polskiego jako obcego w zakresie historii oraz wiedzy o Polsce.

BIOGRAM

Doktor nauk humanistycznych, specjalność historia; współautor podręcznika do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, książek i artykułów dotyczących historii Polski najnowszej oraz przeszłości miasta Łodzi. Od 2007 r. pracuje z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Od lutego 2010 r. prowadzi lekcje z historii i wiedzy o Polsce dla grup młodzieży przygotowującej się do studiów w Polsce w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi.

ZAINTERESOWANIA

historia, regionalistyka, archeologia, polityka, muzyka, teatr, sport, kultura, technika, polityka

OSIĄGNIECIA

 • (2019) Artykuł: Problemzagospodarowania przestrzeni miejskiej w świetle ustaw o rozbudowiei zabudowie miast oraz wykonania reformy rolnej w dwudziestoleciumiędzywojennym, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeżyMorza Bałtyckiego. Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego, pod red. M.Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń[w druku]
 • (2018) Nagroda rektora UŁ za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
 • (2018) Artykuł: Kobieta w rodzinie wielkiej burżuazjiłódzkiej, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży MorzaBałtyckiego. Kobiety w dziejach, pod red. M. Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2018.
 • (2017) Podręcznik: R.Bazaniak, M. Krzywańska, M. Ledzion, Historia do 1918 r. Podręcznikdo nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Teksty dla grupekonomicznych, Łódź 2017.
 • (2017) Książka: K. Badziak, R. Bazaniak, M. J.Szymański, D. Staniszewska, Bałuty.Legenda i rzeczywistość, Łódź 2017.
 • (2016) Artykuł: Śmierć i jej konsekwencje w rodziniewielkiej burżuazji łódzkiej (na przykładzie Karola Scheiblera),[w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego.Śmierć w dziejach człowieka, pod red. M. Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2016, ss.212-224.
 • (2015) Artykuł: Działalność gospodarcza rodzinyScheiblerów na ziemiach polskich do wybuchu pierwszej wojnyświatowej, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży MorzaBałtyckiego. Migracje. Podróże w dziejach, podred. M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2015, ss. 23-52.
 • (2014) Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych,specjalność historia.
 • (2013) Artykuł: Examples ofbarbarization in Polish-Danzig relationships in the twenties of the20thcentury, [w:] Mare integrans. Studies on the history of the shores ofthe Baltic Sea. Barbarians at the gates, edited by M. Franz , Z.Pilarczyk, Toruń 2013, ss. 378-384.
 • (2012) Artykuł: Przykłady barbaryzacji w stosunkachpolsko-gdańskich w latach 20. XX wieku, [w:] Mare integrans. Studianad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Barbarzyńcy u bram, podred. M. Franza i Z. Pilarczyka, Toruń 2012, ss. 489-496.
 • (2011) Artykuł: Rozwój polskiego przemysłuzbrojeniowego w drugiej połowie lat 30. XX wieku, [w:] Cum arma peraeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, pod red. P.Kucypery, P. Pudło, Toruń 2011, ss. 369-381.
 • (2010) Książka: Dzieje parafii św. Antoniego nałódzkim Żubardziu, Łódź 2010, ss. 112.
 • (2010) Artykuł: Kościół rzymskokatolicki na polskimPomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:]Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego.Religia ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko-duńskie wdziejach, pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z.Pilarczyka, Toruń 2010, ss. 387-401.
 • (2009) Artykuł: Polska polityka morska wdwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Mare integrans. Studia naddziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Gospodarka ludów MorzaBałtyckiego, pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń2009, ss. 148-160.
 • (2008) Artykuł: Działalność ZjednoczonychZakładów K. Scheiblera i L. Grohmana w dwudziestoleciumiędzywojennym, [w:] Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX iXX wieku, t. V, pod. red. W. Pusia, Łódź 2008, ss.154-188.
 • (2007) Uzyskanie stopnia zawodowego magistra, tytułpracy: „Działalność gospodarcza i społeczna Scheiblerów iGrohmanów do 1939 r.”
 • (2002) Uzyskanie stopnia zawodowego technika elektronika,temat pracy: Zaprojektuj i wykonaj model do badania układów zewzmacniaczem operacyjnym wraz z zasilaczem.

KONTAKT I DYŻURY