Sekretariat NSZZ Solidarność

Opis zadań

Celem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udział w kształtowaniu takiej działalności Uczelni, która zapewniałaby realizację jej podstawowych funkcji: naukowej, dydaktycznej i wychowawczej.

Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • reprezentowanie swoich członków wobec pracodawcy,
 • zawieranie i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcą,
 • udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy, opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych,
 • współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie wydawania przepisów prawnych dotyczących interesów pracowniczych,
 • współdziałanie z władzami UŁ w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 • inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku,
 • udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie członkom Związku i ich rodzinom odpowiedniego udziału w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy pracodawcy,
 • prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej,
 • nawiązywanie, na zasadach partnerstwa, współpracyz innymi związkami zawodowymi, w szczególności działającymi w środowiskachnaukowych i oświatowo-wychowawczych.

Dane kontaktowe

Sekretariat NSZZ Solidarność

 • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 451-049-308 e-mail: www: http://www.solidarnosc.uni.lodz.pl

Skład osobowy