„Mieszkanie dla Absolwenta” z niepełnosprawnością

Realizowany w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Skierowany do osób z niepełnosprawnością.

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjęły zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tego programu realizowany jestmoduł „Mieszkanie dla Absolwenta”. Jest on skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie zamierzają podjąć pracę.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością:

  • posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym

lub

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • masz status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej (w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku);
  • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złożysz oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu,

możesz otrzymać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wsparcie możesz uzyskać na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, trwający do 36 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW). Wniosek należy kierować do Powiatu jaki na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której wniosek dotyczy.

Szczegółowe informacje o programie uzyskasz po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na załączonej ulotce informacyjnej.

Umowy dofinansowania z osobami niepełnosprawnymi będą zawierane do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Zachęcamy do zapoznania się z programem.
Zespół ACW UŁ