dr Karolina Sipa

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne

Zajmuje się opracowaniem nowych czujników elektrochemicznych i wykorzystaniem ich w analizie różnych substancji biologicznie czynnych. Prowadzi działania w zakresie wytwarzania materiałów w procesach wspomaganych elektrochemicznie oraz ich charakterystyką. Jest beneficjentką wewnętrznego projektu badawczego w ramach konkursu IDUB UniLodz pt. Platformy elektroanalityczne na bazie funkcjonalizowanych mezoporowatych warstw krzemionki w analizie suplementów diety pod kątem metali ciężkich. Ścieżka jej kariery jest ukierunkowana na rozwój platform elektroanalitycznych oraz opracowanie nowatorskich metod elektrochemicznego wytwarzania inteligentnych materiałów.
 W kolejnych latach planuje zrealizować jednotematyczny cykl habilitacyjny, którego część stanowić będzie rozwój platform elektroanalitycznych i opracowanie metod elektrochemicznego wytwarzania inteligentnych materiałów.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Nanomateriały jako modyfikatory powierzchni stałych elektrod węglowych w woltamperometrycznym oznaczaniu wybranych związków biologicznie czynnych"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania." ks.prof. Michał Heller