Dział Audytu Wewnętrznego

Opis zadań

Plan audytu wewnętrznego na rok 2023

Plan audytu wewnętrznego na rok 2023 - wersja dostępna cyfrowo

Plan audytu wewnętrznego na rok 2022

Plan audytu wewnętrznego na rok 2021

I. Cele i zadania audytu wewnętrznego

 1. Celem ogólnym audytu jest wspieranie Rektora UŁ w zakresie realizacji celów i zadań Uczelni poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w ramach zadań zapewniających oraz czynności doradcze.
 2. Audyt wewnętrzny w swojej działalności identyfikuje i określa potencjalne ryzyko mogące się pojawić w działalności Uczelni.
 3. Działania audytu wewnętrznego mają na celu stałe usprawnianie funkcjonowania Uczelni i wnoszenie tym samym wartości dodanej do jej działalności.
 4. Cele audytu wewnętrznego realizuje Dział Audytu Wewnętrznego - podległy bezpośrednio Rektorowi UŁ, którego podstawowym zadaniem są działania podejmowane w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej - zadania zapewniające. Mogą być wykonywane również czynności o charakterze doradczym, o ile ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności audytorów, a także czynności sprawdzające w celu ustalenia stopnia wdrożenia zaleceń, będących rezultatem realizacji zapewniających zadań audytowych.
 5. Czynności doradcze mogą przyjmować postać badania konkretnego zdarzenia, opinii, konsultacji oraz doradztwa w komisjach i zespołach. Cel i zakres czynności audytor wewnętrzny każdorazowo uzgadnia z Rektorem UŁ. Dział Audytu Wewnętrznego UŁ nie może jednak realizować czynności doradczych, które prowadziłyby do przyjęcia odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką. Sposób wykonania i dokumentowania przebiegu oraz wyniku czynności doradczych powinien być odpowiedni do rodzaju i charakteru podjętych działań.
 6. Audyty wewnętrzne zlecone, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych - realizowane są na zlecenie Ministra Finansów, Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawozdania z ich realizacji przekazywane są organowi zlecającemu.
 7. Rektor UŁ zapewnia warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego w Uczelni.

II. Zakres audytu wewnętrznego

 1. Podstawą pracy Działu Audytu Wewnętrznego UŁ jest plan audytu wewnętrznego na dany rok kalendarzowy przygotowany - w porozumieniu z Rektorem UŁ i Władzami Uczelni - oparty na analizie ryzyka.
 2. Audyt wewnętrzny realizowany jest również poza planem, na polecenie Rektora UŁ.
 3. Audyt wewnętrzny obejmuje badaniem wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Uniwersytetu.
 4. Zakres realizowanych zadań dotyczy wszystkich obszarów działalności Uczelni.
 5. Audyt wewnętrzny jest niezależny w zakresie identyfikacji i oceny obszarów ryzyka będących podstawą realizacji zadań audytowych.
 6. W szczególności: zakres pracy audytora wewnętrznego uwarunkowany jest analizą ryzyka i zakresem realizowanego zadania zapewniającego lub czynności doradczej
  (w rozumieniu przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych).
 7. Audyt wewnętrzny w ramach realizowanych zadań zapewniających obejmuje badanie i ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, a w szczególności ocenę:
  a/ zgodności działalności Uczelni z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  b/ skuteczności i efektywności działania,
  c/ wiarygodności sprawozdań,
  d/ ochrony zasobów,
  e/ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  f/ efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  h/ zarządzania ryzykiem.
 8. Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Audytor wewnętrzny informuje Rektora UŁ o wszelkich próbach ograniczenia zakresu audytu, wpływania na sposób wykonywania audytu i sprawozdawania jego wyników.

III. Zakres, realizowane zadania wynikają z:

 • Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U.2019, poz. 869 t.j z późn.zm.) - Dział VI – Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, art. 272-296,
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie: audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018, poz.506 z późn.zm.),
 • „Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego” opracowanych przez The Institute of Internal Auditors”- przyjętych przez Ministra Rozwoju i Finansów jako „Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek Sektora Finansów Publicznych”(Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. Dz.Urz.MRiF.2016, poz.28 z późn.zm.),
 • „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego” The Institute of Internal Auditors,
 • Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84),
 • Karty audytu wewnętrznego wprowadzonej Zarządzeniem Rektora UŁ nr 218 z dnia 29 września 2021 r.

Dane kontaktowe

Dział Audytu Wewnętrznego

 • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-43-23 e-mail:

Skład osobowy