CENTRUM ANALIZ, MODELOWANIA I NAUK OBLICZENIOWYCH (CAMINO)

Godło Polski
CENTRUM ANALIZ, MODELOWANIA I NAUK OBLICZENIOWYCH (CAMINO)

O CENTRUM

Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych (CAMiNO) jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie zastosowaniem nowatorskich narzędzi analitycznych w projektach naukowych oraz rosnącą ilością konkursów grantowych ukierunkowanych na badania interdyscyplinarne. 

Centrum umożliwia wykorzystanie ogromnego potencjału badaczy z UŁ do projektowania nowatorskich badań naukowych, a na ich podstawie do aplikowania o interdyscyplinarne granty badawcze. Struktura Centrum pozwala na objęcie swoimi działaniami współpracy z naukowcami ze wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych w UŁ. Wyraźny nacisk położony został także na budowanie współprac międzynarodowych, które stanowić będą zalążek do aplikowania o granty badawcze na poziomie największych agencji fundujących badania naukowe.  

ZADANIA CENTRUM

 • Zwiększanie potencjału aplikacyjnego w zakresie nauk empirycznych poprzez zaangażowanie analityków danych na etapie projektowania badania i metody analizy pozyskanych danych
 • Inspirowanie badań interdyscyplinarnych łączących nowatorskie aspekty badań empirycznych oraz projektowanie nowych metod analitycznych – współaplikowanie o granty
 • Kreowanie nowych współprac naukowych w szczególności międzydyscyplinarnych i międzynarodowych
 • Tworzenie ścieżek analitycznych i narzędzi on-line dla nauki z istniejących algorytmów
 • Inspirowanie nowych kierunków badań poprzez organizację warsztatów i seminariów
 • Budowanie bazy rzetelnej wiedzy o dobrych praktykach analizy danych poprzez prowadzenie szkoleń i kursów

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 • Rada Naukowa w skład której wchodzą doświadczeni i aktywni naukowcy pracujący w dziedzinach objętych zakresem prac osób współpracujących z Centrum (nauki humanistyczne, ścisłe, przyrodnicze i społeczne). Nadrzędnym zadaniem Rady jest doradzanie przy wyborze długofalowych celów Centrum związanych z: rozwojem Centrum, powołaniem nowych zespołów badawczych, poszerzeniem zakresu działania Centrum, doboru odpowiedniej strategii aplikowania o granty badawcze. Rada Naukowa odbywa posiedzenia dwa razy do roku.
 • Zespół Partnerów Naukowych w skład, którego wchodzą co najmniej po dwie osoby z każdego z Wydziałów UŁ (które są zainteresowane pracami Centrum) oraz po jednej osobie z pozostałych jednostek administracyjnych UŁ (związanych z pracami Centrum). Celem Zespołu Partnerów Naukowych jest otwarta dyskusja na temat dotychczasowych doświadczeń związanych ze współpracą z Centrum oraz proponowanie nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie współpracy pomiędzy badaczami z Centrum oraz spoza Centrum.
 • Manager Projektu - osoba odpowiedzialna za: monitorowanie postępu prac w projektach, terminowość aplikowania o granty badawcze, wyszukiwanie odpowiednich konkursów na badania i/lub infrastrukturę (w porozumieniu z Centrum Nauki), promocję działań Centrum (w porozumieniu z Centrum Promocji)
 • Lider Naukowy – osoba odpowiedzialna za koordynację badań naukowych w Centrum. Lider Naukowy odpowiada przed Radą Naukową oraz przedstawicielem jednostki nadrzędnej za jakość przeprowadzonych w Centrum analiz oraz wyniki prac badawczych prowadzonych w Centrum – w tym aplikacji grantowych współpisanych przez pracowników Centrum. Dla analityków danych pracujących w Centrum, Lider Naukowy pełni rolę mentora naukowego.
 • Lider Transferu Wiedzy – osoba odpowiedzialna za odpowiedni dobór tematyki badawczej seminariów, warsztatów i kursów oraz ich organizację. W pierwszym etapie realizacji funkcja pełniona przez PM. W trzecim roku (przy pozytywnej ocenie działań Centrum w dwóch pierwszych latach, stanowisko to zostanie obsadzone przez jednego z aktywnych badaczy z UŁ z odpowiednimi kwalifikacjami.
 • Liderzy Zespołów Badawczych – osoby odpowiedzialne za: zbudowanie interdyscyplinarnych zespołów, które prowadzić będą badania zarówno w obszarze nauk empirycznych, jak i rozwoju metod analitycznych, składanie wniosków grantowych i pozyskiwanie nowych współprac – w szczególności międzynarodowych. Liderzy będą skupiać się nie tylko na własnej pracy badawczej, ale w równym stopniu będą realizować konsultacje i analizy w projektach innych badaczy z UŁ i nie tylko. Zespoły badawcze: Zespół Modelowania Matematycznego i Metod Obliczeniowych; Zespół Analizy Danych w Naukach Społecznych i Metod Jakościowych; Zespół Metod Statystycznych i Systemów Uczących w Naukach Biomedycznych; Zespół Analizy Danych i Modelowania w Naukach Humanistycznych
 • Pracownicy naukowi: doktoranci i post-docy – młodzi badacze zatrudnieni w Centrum, których zadaniem jest realizowanie bieżących analiz i konsultacji jak również prowadzenie badań w porozumieniu i pod ‘opieką’ Lidera Zespołu Badawczego i Lidera Naukowego.

SKŁAD OSOBOWY

 • Project Manager: Agnieszka Zdziarska
 • Lider Naukowy: Michał Seweryn
 • Lider Transferu Wiedzy: Carl Smith (WBiOŚ)
 • Lider Zespołu Modelowania Matematycznego i Metod Obliczeniowych: Sebastian Sakowski (WMiI)
 • Lider Zespołu Metod Jakościowych i Analizy Danych w Naukach Społecznych: Piotr Chomczyński (WekSoc)
 • Lider Zespołu Metod Statystycznych i Systemów Uczących w Naukach Biomedycznych: Michał Seweryn
 • Lider Zespołu Analizy Danych i Modelowania w Naukach Humanistycznych: TBD
 • Członkowie Rady Naukowej: TBD
 • Członkowie Zespołu Partnerów Naukowych: TBD

CELE (W PODZIALE NA LATA)

 • Rekrutacja pracowników przez LN: PM oraz doktorantów i post-doków, wyznaczenie LZB
 • Wewnętrzna i Zewnętrzna promocja działań Centrum poprzez organizację webinarów on-line 
 • Utworzenie Rady Naukowej i konsultacja działań Centrum z członkami Rady oraz władzami zainteresowanych Wydziałów
 • Stworzenie harmonogramu konsultacji projektów – terminarz i zasady konsultacji
 • Konsultacja analiz w istniejących projektach badawczych oraz wspomaganie planowania badań i współpisanie aplikacji grantowych z badaczami z UŁ oraz spoza UŁ
 • Organizacja szkoleń z zakresu dobrych praktyk analizy danych naukowych
 • Budowa bazy danych projektów i wybranie sposobu kontroli harmonogramu ich wykonania
 • Zapraszanie gości jako naukowców wizytujących

 • Budowa pierwszych aplikacji on-line prezentujących dane i wykonujących usługi na rzecz nauki
 • Konsultacja projektów oraz metod analiz w istniejących projektach – współpisanie grantów
 • Zapraszanie gości jako naukowców wizytujących
 • Wykonywanie bieżących zadań – analizy/konsultacje metodyczne przygotowywanych projektów grantowych
 • Organizacja szkoleń i kursów w zakresie analizy danych
 • Organizacja warsztatów naukowych
 • Konsultacja z Radą Naukową planów działania Centrum na rok 3
 • Ocena pracowników: zatrudnionych w Centrum oraz pracujących na rzecz Centrum
 • Stworzenie planu zaangażowania pracowników Centrum na rok 3
 • Udział pracowników w konferencjach naukowych
 • Inicjowanie nowych współprac międzynarodowych
 • Pisanie własnych aplikacji grantowych z zakresu analizy danych

 • Sprawozdanie przed Radą Naukową z działalności w dwóch pierwszych latach
 • Konsolidacja współprac i zapraszanie wizytujących naukowców
 • Konsultacja z Radą kształtu istniejących zespołów naukowych i ewentualnego powołania nowych zespołów
 • Organizacja tematycznych warsztatów naukowych
 • Budowa narzędzi i aplikacji on-line 
 • Konsultacja projektów oraz metod analiz w istniejących projektach – współpisanie grantów
 • Wykonywanie bieżących zadań – analiz, współpisanie grantów, 
 • Ocena pracowników: zatrudnionych w Centrum oraz pracujących na rzecz Centrum
 • Stworzenie planu zaangażowania pracowników Centrum na rok 4
 • Udział pracowników w konferencjach naukowych
 • Pisanie własnych aplikacji grantowych z zakresu analizy danych

KONTAKT