CENTRUM ANALIZ, MODELOWANIA I NAUK OBLICZENIOWYCH (CAMINO)

Godło Polski
CENTRUM ANALIZ, MODELOWANIA I NAUK OBLICZENIOWYCH (CAMINO)

O CENTRUM

Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych (CAMiNO) jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie zastosowaniem nowatorskich narzędzi analitycznych w projektach naukowych oraz rosnącą ilością konkursów grantowych ukierunkowanych na badania interdyscyplinarne. 

Centrum umożliwia wykorzystanie ogromnego potencjału badaczy z UŁ do projektowania nowatorskich badań naukowych, a na ich podstawie do aplikowania o interdyscyplinarne granty badawcze. Struktura Centrum pozwala na objęcie swoimi działaniami współpracy z naukowcami ze wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych w UŁ. Wyraźny nacisk położony został także na budowanie współprac międzynarodowych, które stanowić będą zalążek do aplikowania o granty badawcze na poziomie największych agencji fundujących badania naukowe.  

ZADANIA CENTRUM

 • Zwiększanie potencjału aplikacyjnego w zakresie nauk empirycznych poprzez zaangażowanie analityków danych na etapie projektowania badania i metody analizy pozyskanych danych
 • Inspirowanie badań interdyscyplinarnych łączących nowatorskie aspekty badań empirycznych oraz projektowanie nowych metod analitycznych – współaplikowanie o granty
 • Kreowanie nowych współprac naukowych w szczególności międzydyscyplinarnych i międzynarodowych
 • Tworzenie ścieżek analitycznych i narzędzi on-line dla nauki z istniejących algorytmów
 • Inspirowanie nowych kierunków badań poprzez organizację warsztatów i seminariów
 • Budowanie bazy rzetelnej wiedzy o dobrych praktykach analizy danych poprzez prowadzenie szkoleń i kursów

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 • Rada Naukowa w skład której wchodzą doświadczeni i aktywni naukowcy pracujący w dziedzinach objętych zakresem prac osób współpracujących z Centrum (nauki humanistyczne, ścisłe, przyrodnicze i społeczne). Nadrzędnym zadaniem Rady jest doradzanie przy wyborze długofalowych celów Centrum związanych z: rozwojem Centrum, powołaniem nowych zespołów badawczych, poszerzeniem zakresu działania Centrum, doboru odpowiedniej strategii aplikowania o granty badawcze. Rada Naukowa odbywa posiedzenia dwa razy do roku.
 • Zespół Partnerów Naukowych w skład, którego wchodzą co najmniej po dwie osoby z każdego z Wydziałów UŁ (które są zainteresowane pracami Centrum) oraz po jednej osobie z pozostałych jednostek administracyjnych UŁ (związanych z pracami Centrum). Celem Zespołu Partnerów Naukowych jest otwarta dyskusja na temat dotychczasowych doświadczeń związanych ze współpracą z Centrum oraz proponowanie nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie współpracy pomiędzy badaczami z Centrum oraz spoza Centrum.
 • Manager Projektu - osoba odpowiedzialna za: monitorowanie postępu prac w projektach, terminowość aplikowania o granty badawcze, wyszukiwanie odpowiednich konkursów na badania i/lub infrastrukturę (w porozumieniu z Centrum Nauki), promocję działań Centrum (w porozumieniu z Centrum Promocji)
 • Lider Naukowy – osoba odpowiedzialna za koordynację badań naukowych w Centrum. Lider Naukowy odpowiada przed Radą Naukową oraz przedstawicielem jednostki nadrzędnej za jakość przeprowadzonych w Centrum analiz oraz wyniki prac badawczych prowadzonych w Centrum – w tym aplikacji grantowych współpisanych przez pracowników Centrum. Dla analityków danych pracujących w Centrum, Lider Naukowy pełni rolę mentora naukowego.
 • Lider Transferu Wiedzy – osoba odpowiedzialna za odpowiedni dobór tematyki badawczej seminariów, warsztatów i kursów oraz ich organizację. W pierwszym etapie realizacji funkcja pełniona przez PM. W trzecim roku (przy pozytywnej ocenie działań Centrum w dwóch pierwszych latach, stanowisko to zostanie obsadzone przez jednego z aktywnych badaczy z UŁ z odpowiednimi kwalifikacjami.
 • Liderzy Zespołów Badawczych – osoby odpowiedzialne za: zbudowanie interdyscyplinarnych zespołów, które prowadzić będą badania zarówno w obszarze nauk empirycznych, jak i rozwoju metod analitycznych, składanie wniosków grantowych i pozyskiwanie nowych współprac – w szczególności międzynarodowych. Liderzy będą skupiać się nie tylko na własnej pracy badawczej, ale w równym stopniu będą realizować konsultacje i analizy w projektach innych badaczy z UŁ i nie tylko. Zespoły badawcze: Zespół Modelowania Matematycznego i Metod Obliczeniowych; Zespół Analizy Danych w Naukach Społecznych i Metod Jakościowych; Zespół Metod Statystycznych i Systemów Uczących w Naukach Biomedycznych; Zespół Analizy Danych i Modelowania w Naukach Humanistycznych
 • Pracownicy naukowi: doktoranci i post-docy – młodzi badacze zatrudnieni w Centrum, których zadaniem jest realizowanie bieżących analiz i konsultacji jak również prowadzenie badań w porozumieniu i pod ‘opieką’ Lidera Zespołu Badawczego i Lidera Naukowego.

SKŁAD OSOBOWY

 • Project Manager: Agnieszka Zdziarska
 • Lider Naukowy: Michał Seweryn
 • Lider Transferu Wiedzy: Carl Smith (WBiOŚ)
 • Lider Zespołu Modelowania Matematycznego i Metod Obliczeniowych: Sebastian Sakowski (WMiI)
  • Członkowie: Grzegorz Dudek (WMiI)
 • Lider Zespołu Metod Jakościowych i Analizy Danych w Naukach Społecznych: Piotr Chomczyński (WekSoc)
 • Lider Zespołu Metod Statystycznych i Systemów Uczących w Naukach Biomedycznych: Michał Seweryn
  • Członkowie: Aleksandra Tchorzewska , Krzysztof Pękala (UMED Łódź)
 • Członkowie Rady Naukowej: TBD
 • Członkowie Zespołu Partnerów Naukowych: TBD

CELE (W PODZIALE NA LATA)

 • Rekrutacja pracowników przez LN: PM oraz doktorantów i post-doków, wyznaczenie LZB
 • Wewnętrzna i Zewnętrzna promocja działań Centrum poprzez organizację webinarów on-line 
 • Utworzenie Rady Naukowej i konsultacja działań Centrum z członkami Rady oraz władzami zainteresowanych Wydziałów
 • Stworzenie harmonogramu konsultacji projektów – terminarz i zasady konsultacji
 • Konsultacja analiz w istniejących projektach badawczych oraz wspomaganie planowania badań i współpisanie aplikacji grantowych z badaczami z UŁ oraz spoza UŁ
 • Organizacja szkoleń z zakresu dobrych praktyk analizy danych naukowych
 • Budowa bazy danych projektów i wybranie sposobu kontroli harmonogramu ich wykonania
 • Zapraszanie gości jako naukowców wizytujących

 • Budowa pierwszych aplikacji on-line prezentujących dane i wykonujących usługi na rzecz nauki
 • Konsultacja projektów oraz metod analiz w istniejących projektach – współpisanie grantów
 • Zapraszanie gości jako naukowców wizytujących
 • Wykonywanie bieżących zadań – analizy/konsultacje metodyczne przygotowywanych projektów grantowych
 • Organizacja szkoleń i kursów w zakresie analizy danych
 • Organizacja warsztatów naukowych
 • Konsultacja z Radą Naukową planów działania Centrum na rok 3
 • Ocena pracowników: zatrudnionych w Centrum oraz pracujących na rzecz Centrum
 • Stworzenie planu zaangażowania pracowników Centrum na rok 3
 • Udział pracowników w konferencjach naukowych
 • Inicjowanie nowych współprac międzynarodowych
 • Pisanie własnych aplikacji grantowych z zakresu analizy danych

 • Sprawozdanie przed Radą Naukową z działalności w dwóch pierwszych latach
 • Konsolidacja współprac i zapraszanie wizytujących naukowców
 • Konsultacja z Radą kształtu istniejących zespołów naukowych i ewentualnego powołania nowych zespołów
 • Organizacja tematycznych warsztatów naukowych
 • Budowa narzędzi i aplikacji on-line 
 • Konsultacja projektów oraz metod analiz w istniejących projektach – współpisanie grantów
 • Wykonywanie bieżących zadań – analiz, współpisanie grantów, 
 • Ocena pracowników: zatrudnionych w Centrum oraz pracujących na rzecz Centrum
 • Stworzenie planu zaangażowania pracowników Centrum na rok 4
 • Udział pracowników w konferencjach naukowych
 • Pisanie własnych aplikacji grantowych z zakresu analizy danych

KONTAKT

PUBLIKACJE

Publikacje z udziałem współpracowników CAMiNO

1.           M. Majchrzak, S. Sakowski, J. Waldmajer, P. Parniewski: New Genetic Markers Differentiating IPEC and ExPEC Pathotypes—A New Approach to Genome-Wide Analysis Using a New Bioinformatics Tool. International Journal of Molecular Sciences. 24(5):4681, 2023. (IF: 6.208)

DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24054681

2.           S. Sakowski, J. Waldmajer, I. Majsterek, T. Popławski: DNA Computing: Concepts for Medical Applications. Applied Sciences, 2022, 12, 6928. (IF: 2.838)

DOI: https://doi.org/10.3390/app12146928

3.           H.C. Kiang, K. Bartoszek, S. Sakowski, S.M. Iacus, M. Vespe: Summarizing Global SARS-CoV-2 Geographical Spread by Phylogenetic Multitype Branching Models. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, vol 13483, 170–184, 2022.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20837-9_14

4. Roger Guy, Chomczyński, Piotr A. (2023) Police Violence, Corrupt Cops, and the Repudiation of Stigma Among Underclass Residents in Mexico City, Current Sociology (IF: 2,489)

DOI: https://doi.org/10.1177/00113921231166148

5. Roger Guy, Chomczyński Piotr A. (in print) Urban Marginality, Neighborhood Dynamics, and the Illicit Drug Trade in Mexico City, Qualitative Sociology (IF: 2,3)

DOI:

6. Chomczyński Piotr A., and Guy Roger S, Azaola, Elena (2023) Beyond money, power, and masculinity: Toward an analytical perspective on recruitment to Mexican drug trafficking organizations, International Sociology (IF: 2,1)

DOI: https://doi.org/10.1177/02685809231168579

7. Chomczyński, Piotr A., Clark, T. (2022) Crime and the Life Course in Another America: Collective Trajectory in Mexican Drug Cartel Dominated Communities, Justice Quarterly, (IF: 4,717)

DOI: https://doi.org/10.1080/07418825.2022.2029543

8. Chomczyński Piotr A., and Guy Roger S. Rodrigo Cortina-Cortéz (2022), Weed Central: Cannabis Specialists and Polydrug Vendors in Mexico City. Journal of Contemporary Ethnography. (IF: 1,547)

DOI: https://doi.org/10.1177/08912416221085560

9. Roger Guy, Chomczyński Piotr A. & Cortina Cortés Rodrigo (2022) The vanishing independent: adapting to the changing dynamics of drug trafficking organisations in Mexico, Global Crime, (IF: 2,3)

DOI: https://doi.org/10.1080/17440572.2022.2117696

10.         Effect of an Intranasal Corticosteroid on Quality of Life and Local Microbiome in Young Children With Chronic Rhinosinusitis: A Randomized Clinical Trial, Marta Latek, Piotr Lacwik, Katarzyna Molinska, Andrzej Blauz, Jakub Lach, Blazej Rychlik, Dominik Strapagiel, Joanna Majak, Joanna Molinska, Dorota Czech, Michal Seweryn, Piotr Kuna, Cezary Palczynski, Pawel Majak, JAMA pediatrics 177 (4), 345-352 (IF 26,7)

DOI: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.6172

11.         Genome-Wide DNA Methylation and Gene Expression in Patients with Indolent Systemic Mastocytosis, A Górska, M Urbanowicz, Ł Grochowalski, M Seweryn, …, International Journal of Molecular Sciences 24 (18), 13910 (IF 5,6)

DOI: https://doi.org/10.3390/ijms241813910

12.         The Interferon-Gamma Release Assay versus the Tuberculin Skin Test in the Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection in BCG-Vaccinated Children …, M Druszczynska, M Seweryn, S Wawrocki, A Pankowska, M Godkowicz, Vaccines 11 (2), 387 (IF 7,8)

DOI: https://doi.org/10.3390/vaccines11020387

13.         Improvement in Survival for Patients With Lung Cancer in Taiwan: Implications and Call to Action, F Oezkan, M Seweryn, T Shukuya, DH Owen, Journal of Thoracic Oncology 18 (1), 21-25 (IF 20,4)

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2022.10.011

14.         Neoadjuvant atezolizumab for resectable non-small cell lung cancer: An open-label, single-arm phase II trial, Jamie E Chaft, Filiz Oezkan, Mark G Kris, Paul A Bunn, Ignacio I Wistuba, David J Kwiatkowski, Dwight H Owen, Yan Tang, Bruce E Johnson, Jay M Lee, Gerard Lozanski, Maciej Pietrzak, Michal Seweryn, Woo Yul Byun, Katja Schulze, Alan Nicholas, Ann Johnson, Jessica Grindheim, Stephanie Hilz, David S Shames, Chris Rivard, Eric Toloza, Eric B Haura, Ciaran J McNamee, G Alexander Patterson, Saiama N Waqar, Valerie W Rusch, David P Carbone, Nature medicine 28 (10), 2155-2161 (IF 87,2)

DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-022-01962-5

15.         The analysis of a Genome-Wide Association Study (GWAS) of overweight and obesity in Psoriasis, Anna Kisielnicka, Marta Sobalska-Kwapis, Dorota Purzycka-Bohdan, Bogusław Nedoszytko, Monika Zabłotna, Michał Seweryn, Dominik Strapagiel, International Journal of Molecular Sciences 23 (13), 7396 (IF 5,6)

DOI: https://doi.org/10.3390/ijms23137396