Rada Uczelni

Opis zadań

  • opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;
  • opiniowanie projektu statutu;
  • monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
  • monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu;
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Uchwały Rady Uczelni znajdują się Bazie Aktów Własnych: [link]

Dane kontaktowe

Rada Uczelni

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-10 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl/wladze/rada-uczelni

Skład osobowy