Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Opis zadań

W Zakładzie Hydrologii prowadzone są badania i analizy:

  • zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w skali lokalnej i regionalnej,
  • opracowania nowych metod analiz składowych bilansu wodnego i ich pochodnych oraz zestawiania bilansów wodnych,
  • opisu i modelowania procesów hydrologicznych,
  • ochrony i kształtowania procesów, zasobów i obiektów wodnych,
  • wpływu różnych form antropopresji na ilościowy i jakościowy stan zasobów i obiektów wodnych,
  • fizykochemicznych cech wód powierzchniowych i podziemnych i ich zmian wskutek naturalnych i antropogenicznych przemian środowiska,
  • hydrologicznych zjawisk ekstremalnych (susz, niżówek, powodzi, wezbrań i podtopień), ich prognozowania, oceny skutków i przeciwdziałania oraz metod mitygacji.

Wykonujemy też różne usługi:

http://hydro.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=uslugi

Dane kontaktowe

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

  • Narutowicza 88 90-139 Łódź
tel: 42-665-59-40 e-mail: www: http://hydro.geo.uni.lodz.pl/

Skład osobowy