PROFIL PRACOWNIKA: Adam Bartnik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Klimatologii i Hydrologii Wydziału Nauk Geograficznych

Pracownik badawczo-dydaktyczny.

BIOGRAM

Moja aktywność naukowo-badawcza w głównej mierze dotyczy:
- zmian i zmienności odpływu rzecznego z obszaru Polski,
- przestrzennej i czasowej zmienności wydajności i właściwości fizykochemicznych wód źródlanych w różnych regionach Polski,
- odpływów i zjawisk ekstremalnych (powodzie i susze),
- obiegu wody na obszarach o różnym stopniu zurbanizowania,
- roli wody w krajobrazie miejskim Łodzi.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowo-badawcze: hydrologia, gospodarka wodna, zastosowanie technik komputerowych w geografii fizycznej, hydroinformatyka, obieg wody w strefie zurbanizowanej i podmiejskiej, zasoby wodne Polski i Świata, zmienność czasowa i przestrzenna odpływu rzecznego, ekstremalne zjawiska hydrologiczne (susze i powodzie), modelowanie odpływu, historyczne przemiany obiegu wody w Łodzi i regionie.
Inne zainteresowania: mineralogia, podróże, historia Łodzi i regionu.

OSIĄGNIECIA

Jestem autorem bądź współautorem 4 książek i około 80 artykułów naukowych.
Dotychczas na kierunku geograficznym prowadziłem zarówno ćwiczenia jak i wykłady o dużej różnorodności tematycznej (hydrologia, gospodarka wodna, geografia fizyczna Polski i Świata, technologia informatyczna, GIS itd.). Pod moją opieką promotorską powstały 33 prace licencjackie i 17 prac magisterskich. Jestem również autorem licznych map w atlasach oraz podręcznika akademickiego i artykułów popularnonaukowych kierowanych do studentów, nauczycieli i szerszego grona odbiorców.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-59-45

Narutowicza 88 pokój: 203 90-139 Łódź

Dyżury

środa: 10:00-11:45 w celu umówienia się na inny termin proszę o kontakt za pośrednictwem e-mail