Rodzicu poznaj swoje prawa

W związku z realizacją projektu Science Hub UŁ podjętego we współpracy z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi studenci i studentki Wydziału Nauk o Wychowaniu stworzą mini-poradnik „Rodzicu poznaj swoje prawa” ułatwiający rodzicom z niepełną władzą rodzicielską zrozumienie obowiązujących ich praw i obowiązków wobec swoich dzieci. Opiekunką projektu jest dr Izabela Kamińska-Jatczak z Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji.

Pomysł na projekt  

Pomysł na projekt narodził się podczas debaty z udziałem reprezentantów instytucji pracujących z rodzinami w sytuacjach wieloproblemowych, wywołanej wystawą fotogłosów rodziców defaworyzowanych społecznie, która miała miejsce w Fabryce Aktywności Miejskiej 20 lutego 2023 roku. Relacja ze spotkania.

Podczas debaty padało wiele pomysłów związanych z wprowadzeniem rozwiązań poprawiających wsparcie oferowane rodzicom. Jednym z nich był pomysł stworzenia poradnika rozjaśniającego przepisy prawne i procedury sądowe. Przedstawiciele CAPZ byli obecni podczas wydarzenia, podchwycili pomysł i zdecydowali się na wzajemną współpracę w tym zakresie. Dzięki oddziaływaniu społecznemu wydarzenia, pozyskano również sponsora działań- Fundację Idee Społeczne FIDEES, co umożliwi wydruk poradnika oraz umieszczenie go na stronie internetowej w otwartym dostępie. 

Do udziału w projekcie «Rodzicu, poznaj swoje prawa» zachęciła mnie wizja stworzenia narzędzia ułatwiającego rodzicom w trudnej sytuacji poznanie ich praw oraz obowiązków wobec dzieci. - komentuje Aneta Grober, studentka pedagogiki, członkini zespołu projektowego.  

Realizacja projektu 

Studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu realizujący projekt zakończyli prowadzenie badań w środowisku rodziców, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską. Przeprowadzili wywiady kwestionariuszowe wśród klientów CAPZ-u. Aktualnie prowadzone są wywiady eksperckie z prawnikami, sędziami, adwokatami, kuratorami, by zebrać informacje będące realnym wsparciem dla rodziców. 

Stan realizacji projektu komentuje Sandra Chojnacka, studentka Pedagogiki, członkini zespołu projektowego:

„Jesteśmy w trakcie realizacji projektu, «Rodzicu poznaj swoje prawa». We wrześniu zakończyliśmy realizację badań z rodzicami w procesie reintegracji, a także z tymi, którzy odzyskali już swoje dzieci, jednak nadal są objęci asystenturą. Na chwilę obecną prowadzimy wywiady eksperckie ze specjalistami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.  Prowadzenie badań to ważna część realizacji projektu i przyglądanie się temu, co jest ważne w stworzeniu wsparcia informacyjnego dla rodziców w postaci poradnika, a także warsztatów, które palujemy przeprowadzić w lutym 2024 roku". 

O projekcie: 

Projekt był realizowany w ramach Science Hub UŁ – ogólnouczelnianej platformy współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem.   

Tytuł projektu: „Rodzicu, poznaj swoje prawa” 

Osoba pełniąca opiekę: dr Izabela Kamińska-Jatczak, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji 

Osoby studiujące: Sandra Chojnacka, Mateusz Dymowski, Aneta Grober, Jagoda Kazimierska, Pedagogika społeczna

Partner: Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi

Opis projektu: Celem naszego projektu jest przede wszystkim stworzenie mini poradnika, który będzie wsparciem informacyjnym dla rodziców z ograniczoną, zawieszoną lub odebraną władzą rodzicielską. Oprócz poradnika, chcemy również przeprowadzić warsztaty, które pomogą zrozumieć rodzicom i opiekunom prawnym obowiązuje prawa i obowiązki rodzicielskie, które im przysługują. Warsztaty zostaną przeprowadzone we współpracy z kuratorem specjalistą Mateuszem Korzeniowskim.  

Więcej projektów z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Materiał: Zespół projektowy
Redakcja: Science Hub UŁ