PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Krupa

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Jestem zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska od 2017 roku. Przed rozpoczęciem zatrudnienia odbywałam prawie 10-letni staż podoktorski w Department of Cellular and Molecular Biology, University of Texas Health Science Center, Tyler, TX, USA, a następnie pracowałam czasowo jako adiunkt badawczy w Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi oraz jako starszy specjalista ds badań przedklinicznych in vitro i in vivo w firmie polsko - amerykańskiej Evestra Onkologia Sp.z.o.o.

Brałam udział w realizacji kilku projektów o charakterze krajowym i międzynarodowym

1/ „ IL-8 Binding Proteins - Impact on the Lung” (R29 HL56768; 1997-2002, NIH, USA) - główny wykonawca

2/ „Impact of IL-8 Bound to the Anti-IL-8 Autoantibody” (R01 HL073245; 2004-2009, NIH, USA) - główny wykonawca

3/ „Rola IL-8 w patogenezie zakażenia prątkami gruźlicy”, (UMO-2011/01/M/NZ6/01764; 2012-2014, NCN) - główny wykonawca

4/ POIG 01.01.02 – 10107/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. „Badanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed)” (2010-2013); wykonawca

5/ POIR.01.01.01-00-0123/16 Program Operacyjno – Innowacyjny Rozwój na realizację projektu „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach”; główny wykonawca i osoba kierująca badaniami in vivo

Obecnie jestem uczestnikiem projektu naukowego - grant TEAM NET (członek zespołu z tytułem naukowym i główny wykonawca oraz koordynator badań in vivo). Projekt TEAM NET „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” Konkurs TEAM-NET 1/2018 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej finansowany z środków Unii Europejskiej (Działanie 4.4 POIR - Zwiększanie potencjału kadrowego, sektora B+R, Inteligentny Rozwój) POIR.04.04.00-00-16-D7/18 (0109).

Moja osoba znajduje się na liście promotorów w Szkole Doktorskiej BioMedChem

Aktualnie jestem promotorem dwóch doktorantek.: mgr Pauliny Rusek - Wala oraz mgr Agaty Tomaszewskiej.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: Choroba Niedokrwienna Serca, Zakażenia układu oddechowego, rola komórek neutrofilowych w zakażeniach, sygnały komórkowe generowane w komórkach nabłonkowych, śródbłonkowych, immunkompetentnych, modele in vitro i in vivo w badaniach eksperymentalnych.

Zainteresowania życiowe: podróże, kulinaria, dekorowanie wnętrz

OSIĄGNIECIA

Publikacje w latach 2017 – 2021

1/ Krupa A, Gonciarz W, Rusek-Wala P, Rechciński T, Gajewski A, Samsel Z, Dziuba A, Śmiech A and Chmiela M. Helicobacter pylori infection acts synergistically with high fat diet in a development of proinflammatory and potentially proatherogenic endothelial cell environment in an experimental model. Int J Mol Sci 2021, March 23; IF – 4,183 MNiSW – 140 pkt

2/ Gonciarz W, Krupa A, Chmiela M. Proregenerative Activity of IL-33 in Gastric Tissue Cells Undergoing Helicobacter Pylori – induced Apoptosis. Int J Mol Sci 21 (5), 1801, IF – 3,482, MNiSW – 140 pkt

3/ Gonciarz W, Krupa A, Hinc K, Obuchowski M, Moran AP, Gajewski A, Chmiela M. The effect of Helicobacter pylori infection and different H. pylori components on the proliferation and apoptosis of gastric epithelial cells and fibroblasts. PLoS One. 2019 Aug 7;14(8), IF – 3,234, MNiSW – 100 pkt

4/ Florence JM, Krupa A, Booshehri LM, Gajewski AL, Kurdowska AK. Disrupting the Btk Pathway Suppresses COPD-Like Lung Alterations in Atherosclerosis Prone ApoE-/- Mice Following Regular Exposure to Cigarette Smoke. Int J Mol Sci. 2018 Jan 24;19. IF - 3,482, MNiSW – 140 pkt

5/ Florence JM, Krupa A, Booshehri LM, Davis SA, Matthay MA, Kurdowska AK. Inhibiting Bruton's Tyrosine Kinase Rescues Mice from Lethal Influenza Induced Acute Lung Injury. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2018 Mar 8. IF – 4,281, MNiSW – 100 pkt

Liczba wszystkich publikacji: 31

Indeks Hirscha: 14

W roku 2019 - Rozprawa habilitacyjna - Cykl 5 publikacji opatrzona tytułem: „Zależne od receptorów Fc gamma efekty działania kompleksów IL-8: autoprzeciwciało anty-IL-8 na neutrofile i komórki śródbłonka w zespole niewydolności oddechowej”

Wyróżniona nagrodą Rektora UŁ w roku 2020

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 90-237 Łodź