PROFIL PRACOWNIKA: Jacek Kalinowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego.
 • Upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci:
  • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
  • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach.
 • Współpraca z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.
 • Wykonywanie za pośrednictwem Uczelni usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • Przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych.
 • Sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych.
 • Recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe.
 • Opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć.
 • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.

BIOGRAM

KARIERA NAUKOWA

 • 2009 – 2016 – kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw”
 • 2008 – do dziś - adiunkt, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki
 • 2008 (16.06) - Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w systemie informacyjnym rachunkowości zorientowanym na zarządzanie projektami długoterminowymi
 • 2003 - University of Texas at Austin, USA, stypendium
 • 2000-2008 - asystent, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki
 • 1999-2003 - Studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
 • 1995-1999 – studia magisterskie, kierunek Informatyka i Ekonometria, specjalizacja: Informatyka – uzyskanie tytułu magistra ekonomii, specjalizacja: Informatyka ekonomiczna

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2012 – 2019 – z-ca Kwestora Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach tej funkcji odpowiedzialny za wdrożenie projektu Kompleksowego Systemu Informacyjnego do zarządzania UŁ i narzędzia do jego zastosowania – zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERP (wdrożenie zakończone w roku 2013). Od roku 2014 odpowiedzialny za nadzór nad tworzeniem informacji zarządczych do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim.
 • 2016 – do chwili obecnej – Członek Rady Dyrektorów Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji MUCI
 • 2009 – do chwili obecnej – członek Komitetu Sterującego do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ o decentralizacji zarządzania UŁ
 • 2012 – 2014 – Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. wdrożenia na UŁ zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERP
 • 2008 – 2011 – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego do spraw wdrożenia Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla wspomagania zarządzaniem UŁ
 • 2005 – 2012 – ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości). W ramach tej działalności autor:
  • projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 “Niezakończone usługi budowlane” (2006 r),
  • projektu aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 “Niezakończone usługi budowlane” (2009 r.),
  • projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 “Działalność deweloperska” (2012 r.)
 • 2010 – 2012 - Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce – autor pytań z przedmiotu „Rachunkowość finansowa cz. II”
 • 2012 – do chwili obecnej – Prezes Zarządu AKT nr 4 Łódzkiego Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego
 • 2011 – 2012 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁKCC w Łodzi
 • 2008 – 2011 – członek Zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania
 • 2000 – do chwili obecnej – trener, wykładowca wielu różnych firm szkoleniowych działających w Polsce
 • 1997 - do chwili obecnej - Rafib, Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o., rachunkowość - konsultant, trener, uczestnik i koordynator projektów z zakresu rachunkowości zarządczej

WYBRANE PROJEKTY WDROŻENIOWE (POWIĄZANE Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ)

Współudział w realizacji projektów wykonywanych w TG Rafib Sp. z o.o.

Rok realizacji projektu

Nazwa projektu

Zamawiający

1998

Projekt systemu wielozadaniowego rachunku kosztów dla potrzeb controllingu

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

1998-1999

Projekt systemu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb wdrożenia rachunkowości zarządczej i zbudowania systemu motywacyjnego

Instytut Ochrony Środowiska00-548

1998

Analiza stanu organizacji i rachunku kosztów oraz diagnoza zmian dla potrzeb zarządzania

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej " CHEMAR" SA

1998-1999

Projekt wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej

Łódzki Zakład Energetyczny ŁZE S.A.

1999

Opracowanie analizy i oceny procesów, organizacji i rachunku kosztów

„MZK Piła”

1999

Projekt systemu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb wdrożenia controlingu

Kujawska Fabryka Manometrów „KFM” S.A. we Włocławku

2001

Projekt systemu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej i controllingu

Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A.

2001

Projekt systemu budżetowania kosztów i planowania płynności finansowej

„POL-NIL” Sp. z o.o.

2002

Projekt systemu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej

PAWO - Producent Odzieży Męskiej

2003

Opracowanie struktur analitycznych kosztów, metod kalkulacji kosztów produktów i procesów (działań) oraz wyodrębnienie centrów odpowiedzialności dla potrzeb budżetowania i sprawozdawczości wewnętrznej dostosowanego do zarządzania kosztami

Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. (obecnie Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A. )

2004/2005/2006

Projekt wielozadaniowego rachunku kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej i zarządania projektami długoterminowymi

Trakcja Polska – PKRE S.A.

2006-2007

Projekt wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników dla potrzeb rachunkowości zarządczej i controllingu, analiza i ocena procesów, organizacji i rachunku kosztów

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

2007

Projekt systemu rachunkowości zarządczej

NEMAK POLAND Sp. z o.o.

2008

Opracowanie dokumentu „Zasady rozliczenia kosztów działalności Spółek GK PSE-Operator – Model rachunku kosztów w spółkach GK PSE-Operator” (w Spółkach Obszarowych oraz PSE-INFO S. z o.o.) spójnego z wdrażaną w GK PSE-Operator polityką rachunkowości.Projekt systemu rachunkowości zarządczej w GK PSE Operator S.A.

GK PSE OPERATOR SA

2013

Opracowanie analizy i oceny procesów, organizacji i rachunku kosztów

IMP w Łodzi

2014-2015

Projektu systemu budżetowania i analizy dokonań

Nowa Era Sp. z o.o.

2017 - 2018

Projektu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników wraz z systemem budżetowania przychodów i kosztów

Gameta – Szpital Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Gameta – Szpital B. Modzelewska – Radwan Sp.J.

2021 - 2022

Projektu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników wraz z systemem budżetowania przychodów i kosztów

Miedziowe Centrum Zdrowia S. A.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODWYCH

 • The European Accounting Association (EAA); 2008 – do dziś
 • Project Management Institute (PMI) 2009 – 2012
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 2005 – do dziś

JĘZYKI OBCE I UMIEJĘTNOŚCI IT

 • język angielski (średniozaawansowany w mowie i piśmie)
 • Microsoft Excel – znajomość na poziomie zaawansowanym

ZAINTERESOWANIA

W szczególności zainteresowania skoncentrowane są na następujących zagadnieniach:

 • Zarządzanie kosztami projektów (kontraktów) długoterminowych
 • Zarządzanie kosztami w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie kosztami uczelni wyższych
 • Wykorzystania technik komputerowych w rachunkowości, w tym w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Tworzenie rezerw aktuarialnych na koszty przyszłych świadczeń pracowniczych
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Podatki a rachunkowość

OSIĄGNIECIA

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów oraz kilkunastu książek z zakresu rachunkowości, w tym między innymi

2021

 • Jacek Kalinowski, Wyzwania dla systemu rachunkowości w uniwersytetach w Polsce po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2021, vol. 45, nr 3, s. 107-127 [DOI] [URL].

2019

 • Jacek Kalinowski, Waldemar Gos, Zbigniew Luty, Adward Wiszniowski, Koszty działalności badawczo-rozwojowej i autorskiej w uczelniach publicznych w warunkach nowych zasad finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce (978-8-3797-2292-1), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019.
 • Jacek Kalinowski, System rachunkowości zarządczej zorientowany na zarządzanie uczelnią wyższą – studium przypadku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2019, nr 101 (157), s. 61-78 [DOI] [URL].

2018

 • Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Agnieszka Wencel, Kompleksowy System Informacyjny (KSI) - Innowacja w zarządzaniu Uniwersytetem Łódzkim – koncepcja, wdrożenie, perspektywy, [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 139-178 [URL].
 • Jacek Kalinowski, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Projekty wdrożeniowe i komercjalizacja wyników badań naukowych, [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 111-137 [URL].
 • Jacek Kalinowski, Waldemar Gos, Bartłomiej Nita, System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych (978-8-3633-9164-5), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018 [URL].

2017

 • Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi - Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (2450-7741), 2017, nr 4 (88)/1, s. 553-567 [DOI].

2016

 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 883-947.
 • Jacek Kalinowski, Zarządzanie podatkami w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 181-233.

2015

 • Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Podejście lean jako kierunek zmian w zarządzaniu i rachunkowości zarządczej w podmiotach usług medycznych – wyniki badań literaturowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2015, nr 85(141), s. 103-116.
 • Jacek Kalinowski, The impact of the use of funding sources for targeted research projects on the accounting system of research institutes in Poland - the results and analysis of the survey , „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 412, s. 118-133 [DOI].
 • Jacek Kalinowski, Kontrakty budowlane I działalność deweloperska, [w:] R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa Problemy i zadania (978-8-3916-7756-8), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2015, s. 17-63.

2014

 • Irena Sobańska, Agnieszka Wencel, Jacek Kalinowski, Project Management in Universities - -Accounting Payroll on the Example of the University of Lodz, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai” (1392-0758), 2014, nr 1/83, s. 45-54.
 • Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Przemysław Kabalski, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Maciej Frendzel, Michał Wiatr, Jacek Kalinowski, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Bogusława Bek-Gaik, Witold Bojanowski, Agnieszka Czajor, Anna Janicka, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (978-8-3264-3200-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Jacek Kalinowski, Ujęcie i prezentacja kosztów działalności deweloperskiej - kluczowe problem, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2014, nr 136/80, s. 153-172.

2013

 • Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Cost Management in European Universities - a Time to Change, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai” (1392-0758), 2013, nr 4/82, s. 84-93.

2012

 • Jacek Kalinowski, Kontrakty długoterminowe w praktyce (978-8-3722-8304-7), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
 • Jacek Kalinowski, Dywersyfikacja przychodów i jej wpływ na zarządzanie kosztami w europejskich uczelniach wyższych, [w:] L. Dziawgo (red.), Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej (978-8-3231-2855-7), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012, s. 247-268.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 851-918.
 • Jacek Kalinowski, Irena Sobańska, Rachunek kosztów w uniwersytetach publicznych. Problemy metodologiczne i proces aplikacji w szkolach wyższych w krajach UE, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości (978-8-3752-5765-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 357-375.

2011

 • Jacek Kalinowski, Porównywalność sprawozdań finansowych firm deweloperskich na tle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2011, vol. 1, nr 60 (116), s. 145-168.
 • Jacek Kalinowski, Nowy rozdział, [w:] H. Sobolewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian (978-8-3725-2553-6), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 177-193.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, Anna Jurewicz, inż. Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2011) (978-8-3264-1504-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Jacek Kalinowski, Wybrane problemy prezentacji czynników działalności , „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, nr 2, s. 103-112.
 • Jacek Kalinowski, Wycena licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL) na przykładzie systemu operacyjnego Linux, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 237-246.

2010

 • Jacek Kalinowski, Project management and prezentation of information in financial statements - company performance measurement or project porformance measurement, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2010, vol. 13, nr 3, s. 17-32.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 845-953.
 • Jacek Kalinowski, Zmiany do Krajowego Standaedu Rachunkowości nr.3 " Niezakończone usługi budowlane" jako jedna z odpowiedzi regulacji rachunkowości na kryzys gospodarczy, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. (978-8-3752-5387-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 99-120.
 • Jacek Kalinowski, Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych (978-8-3623-7800-5), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.

2009

 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 965-1032.
 • Jacek Kalinowski, Dokumentacja przychodów ze sprzedaży, [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszcvzone formy ewidencji podatkowych (978-8-3916-7755-1), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2009, s. 208-240.
 • Jacek Kalinowski, Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszcvzone formy ewidencji podatkowych (978-8-3916-7755-1), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2009, s. 14-36.
 • Jacek Kalinowski, Wzory wybranych dowodów księgowych , [w:] J. Kalinowski (red.), Uproszcvzone formy ewidencji podatkowych (978-8-3916-7755-1), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2009, s. 37-43.
 • Uproszcvzone formy ewidencji podatkowych (978-8-3916-7755-1), pod red. Jacek Kalinowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo CCAE, Łódź 2009.
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych, pod red. Jacek Kalinowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo CCAE, Łódź 2009.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Agnieszka Czajor, Anna Walińska, Witold Bojanowski, Anna Jurewicz, Anna Janicka, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2009) (978-8-3760-1601-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

2008

 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 935-1000.
 • Jacek Kalinowski, Rozdział XII. Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 935-1000.
 • Jacek Kalinowski, Ocena tradycyjnych systemów rachunku kosztów z punktu widzenia potrzeb informatycznych procesu zarządzania kosztami projektów długoterminowych, [w:] E. Śnieżek (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2008, s. 191-200.
 • Jacek Kalinowski, Wybrane dylematy prezentacji wyniku działalności firm realizujacych projekty długoterminowe - artykuł dyskusyjny., „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 42, s. 253-230.

Wcześniejsze lata

 • Kalinowski J. (2007), Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Analizy – komentarze – przychody, Difin, Warszawa.
 • Sobańska I., Czajor P., Kalinowski J., Michalak J. (red. Sobańska I.) (2006), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym, Difin, Warszawa.
 • Sobańska I., Czajor P., Kalinowski J. (red. Sobańska I.) (2004), Kontrakty długoterminowe, Difin, Warszawa.
 • Kalinowski J., Turzyński M. (2002), Ustawa o rachunkowości – komentarz porównawczy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 90-237 Łódź