PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Żak-Skwierczyńska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych;
 • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
 • realizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w szczególności na kierunkach: Zarządzanie miastem (studia I stopnia), Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia), Gospodarka przestrzenna (studia I stopnia), Planowanie i organizacja przestrzeni (studia II stopnia);
 • realizacja zajęć w ramach Studiów Podyplomowych „Zarządzanie oświatą” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych i prowadzonych badań naukowych.BIOGRAM

od 2018 - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

od marca 2018 roku - adiunkt w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

w latach 2003 – 2018 – kierownik zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektów; w tym w okresie 2010 – 2018 - kierownik Zespołu ds. Projektów powołanego na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

od czerwca 2023 roku - członkini Zespołu ds. przestrzennego wymiaru europejskich i krajowych polityk publicznych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

od lipca 2023 roku - przewodnicząca Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

specjalistka w zakresie zarządzania projektami (w tym projektami zintegrowanymi), zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym, zintegrowanego podejścia do zarządzania rozwojem, obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych

ZAINTERESOWANIA

zintegrowane podejście do zarządzania rozwojem, planowanie strategiczne, obszary funkcjonalne, miejskie obszary funkcjonalne, polityka regionalna, polityka energetyczna, transformacja energetyczna, rozwój lokalny i regionalny, territorial governance, kapitał terytorialny, kapitał społeczny, współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju, zintegrowane projekty, zarządzanie projektami

OSIĄGNIECIA

Wybrane osiągnięcia naukowe

od 2021 - członkini zespołu ekspertów projektu "Responsible Innovation-Led Entrepreneurial University Transformation Centres (Ecosystem Integration Labs) " (RiEcoLab) - projekt współfinansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na podstawie umowy zawartej z EIT Manufacturing ASBL, reprezentującym KIC EIT Manufacturing

od 2022 - członkini zespołu realizującego projekt ENDORSE " Enhancing development of entrepreneurial strategies at university locations affected by brain drain” (ENDORSE ) - projekt wdrażany w ramach programu Erasmus+ Erasmus + KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

od 2021 – członkini zespołu ekspertów w ramach platformy Citi-Lab

2020 - 2022 – koordynatorka projektu „Boosting Research Administration Skills and Services” (ADMIN) - projekt wdrażany w ramach programu Erasmus+ partnerstwo strategiczne przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z partnerami: Association for Internationalization of Education and Science, Gozdarski Institut Slovenije, Hochschule Harz oraz Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

2018 – członkini zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie Zintegrowanej koncepcji wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, opracowanie na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

2013 – 2015 - koordynatorka merytoryczna zadania „Wsparcie dot. planowania w obszarach funkcjonalnych” w ramach projektu systemowego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, w partnerstwie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (beneficjent systemowy, lider), Wydział Zarządzania UŁ (partner), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (partner), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (partner)

2014 – 2015 – badaczka w zakresie współpracy między JST województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach zadania „Wsparcie dot. planowania w obszarach funkcjonalnych” w ramach projektu systemowego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”(j.w.)

2014 - uczestniczka zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej - dokument opracowywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współpracy UŁ

2013 – 2015 - uczestniczka zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie Strategii Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru funkcjonalnego - dokument opracowywany przez UŁ w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”

2015 - uczestniczka międzynarodowego stażu naukowego w ramach projektu Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)”, 7 Program Ramowy FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050


Inne

autorka i koordynatorka projektów o zasięgu krajowym I międzynarodowym współfinansowanych z funduszy strukturalnych, programu Erasmus (i Leonardo da Vinci) oraz innych zewnętrznych źródeł

specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji projektów

ekspertka i konsultantka projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

trenerka w obszarze zarządzania projektami

prywatnie: miłośniczka podróży, muzyki/książki/filmu/teatru/sztuki, gier planszowych i psów (stąd przygarnięte dwa schroniskowe czworonogi :))


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-52-29

e-mail: malgorzata.zak@uni.lodz.pl

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:00 Konsultacje na Teamsie lub na Wydziale Zarządzania (pok. 132). Proszę o kontakt mailowy celem umówienia spotkania
czwartek: 14:30-15:30 Konsultacje na Teamsie lub na Wydziale Zarządzania UŁ (pok. 132). Proszę o kontakt mailowy celem umówienia spotkania