PROFIL PRACOWNIKA: Marek Adamczewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

nauczyciel, specjalizacja w zakresie klasycznych nauk pomocniczych historii

szczególne zainteresowania naukowe w ramach klasycznych nauk pomocniczych historii:

1. historyczna i współczesna heraldyka samorządowa (ekspert Komisji Heraldycznej przy MSWiA),

2. polska sfragistyka urzędowa,

3. polska heraldyka państwowa.


BIOGRAM

Jestem historykiem i specjalistą z zakresu klasycznych nauk pomocniczych historii. Badam przede wszystkim pieczęcie i herby państwowe oraz pieczęcie i herby samorządowe. W kręgu moich zainteresowań pozostają pieczęcie sądowe i pieczęcie kościelne.

W badaniach nad Orłem Białym, herbem państwa polskiego koncentruję się na latach 1815-2015. Kolekcjonuję różne wzory orła i sprawdzam zasięg ich manifestowania. Analizuję związki pomiędzy faktami z najnowszej historii Orła Białego i zapisami obecnie obowiązującego „prawa sfragistyczno-heraldycznego”.

W latach 2004-2005 brałem udział w pracach zespołu przygotowującego projekt ustawy o symbolach państwa i narodu polskiego, powołanego z upoważnienia Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej.

W badaniach nad pieczęciami i nad herbami terytorialnymi, a także nad pieczęciami i herbami gminnymi rozpatruję zagadnienia dotyczące symboli samorządów głównie z Wielkopolski właściwej oraz z ziem łęczyckiej i sieradzkiej. Analizuję tematy historyczne i sprawy związane z tzw. heraldyką żywą (projektowanie i ocenianie znaków obecnie przygotowywanych). Przed 2015 r. współpracowałem z samorządami w zakresie kreowania ich godeł i innych symboli. Opracowałem koncepcje wielu znaków samorządowych. Współpracowałem z sejmikiem województwa łódzkiego (herb województwa łódzkiego), z radami powiatów (np. herb powiatu brzezińskiego) i z radami gmin (np. herb gminy Grabica).

Od 2015 r. jestem ekspert Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie oceniam projekty herbów i – w razie potrzeby – sugeruję projektującym rozwiązania, które prowadzą do powstania znaków poprawnych w treści i właściwych w formie.

Kiedyś byłem harcerzem, dziś jestem fotografem-amatorem.

KONTAKT I DYŻURY