ul. Kopcińskiego 8/12,
90-033 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Uczestnikiem postępowania karnego może stać się każdy, ale nie wszyscy wiedzą, jakie wiążą się z tym obowiązki oraz uprawnienia. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z uczestnikami postępowania karnego oraz ich uprawnieniami i obowiązkami.

(Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego)

 


Forma zajęć: Warsztat z elementami wykładu.
Czas trwania zajęć: 75 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące kwestie: jakie języki są używane w instytucjach europejskich, problem języków w przypadku sporów przed TSUE, jak wygląda praca tłumaczy, jak tłumaczone są obrady i dokumenty. Losy języka angielskiego po Brexicie.

(Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego)

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Podczas prezentacji zostaną przedstawione skrótowo najważniejsze instytucje EU, sposób, w jaki ustawodawstwo unijne oddziałuje na życie codzienne mieszkańców krajów członkowskich a także jak owi mieszkańcy państw wpływają na kształt i funkcjonowanie UE.

(Studenckie Koło Prawa Europejskiego)

 


Forma zajęć: Prezentacja/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Prezentacja będzie skoncentrowana na kwestii obywatelstwa UE, prawnych aspektach ułatwiających funkcjonowanie obywatelom państw członkowskich zarówno wewnątrz UE, jak i w państwach trzecich. Prezentacja posłuży za pretekst do dyskusji, czy warto być obywatelem państwa członkowskiego UE.

 


Forma zajęć: Prezentacja/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Podczas prezentacji skupimy się na tym, jak traktaty europejskie normują procedurę wyjścia z UE, na czym polega jej prawna wyjątkowość, jakie skutki może przynieść obu stronom oraz dla której z nich jest bardziej ryzykowna pod względem prawnym, administracyjnym i gospodarczym.

(Studenckie Koło Prawa Europejskiego)

 


Forma zajęć: Prezentacja/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące kwestie: czym są zabytki i jakie są ich rodzaje, jak działają muzea, jakie są podstawowe sposoby ochrony zabytków i jakie są cele oraz funkcja ich ochrony.

(Studenckie Koło Kryminalistyków)


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 40 osób

Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów tematyką prawa pracy, wyposażenie ich w praktyczną wiedzę na temat zatrudnienia, a także zapoznanie ich ze sposobem prowadzenia zajęć na uniwersytecie oraz zachęcenie do podjęcia studiów na UŁ. 

Wariant zajęć: prelekcja i warsztat

Prelekcja

Ta część zajęć ma formułę wykładu. Rozróżnienie relacji prawnych w zatrudnieniu - prawo pracy a zatrudnienie cywilnoprawne:

 • geneza i funkcje prawa pracy,
 • pojęcie i cechy stosunku pracy,
 • rodzaje stosunków cywilnoprawnych w zatrudnieniu, omówienie ich charakteru:
  • zlecenie/umowa o świadczenie usług,
  • umowa o dzieło,
  • relacja b2b.

Prawa przysługujące pracownikowi na podstawie Kodeksu Pracy i innych ustaw:

 • płaca minimalna,
 • szczególna ochrona wynagrodzenia za pracę,
 • czas pracy,
 • BHP,
 • urlopy,
 • zwolnienia chorobowe,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • związki zawodowe,
 • przepisy antydyskryminacyjne,
 • egzekwowanie swoich uprawnień, przepisy karne.

Pojęcie “zatrudnienia śmieciowego” i zjawisko upodabniania się niektórych stosunków cywilnoprawnych do stosunku pracy — tabelaryczne porównanie uprawnień zatrudnionego w różnych stosunkach zatrudnienia wraz z ich omówieniem.

Warsztat

Warsztat ma formułę ćwiczeń uczelnianych, polega na dyskusji nad omawianym materiałem, pracy w grupach nad prostymi kazusami dotyczącymi często spotykanych sytuacji w zatrudnieniu oraz pracy z tekstem.

(Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy)
 


Forma zajęć: Prelekcja/Warsztat
Czas trwania zajęć: 45 min. + 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 40 osób

Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów tematyką prawa pracy, wyposażenie ich w praktyczną wiedzę na temat zatrudnienia, a także zapoznanie ich ze sposobem prowadzenia zajęć na uniwersytecie oraz zachęcenie do podjęcia studiów na UŁ. 

Wariant zajęć: prelekcja

Prelekcja

Ta część zajęć ma formułę wykładu. Rozróżnienie relacji prawnych w zatrudnieniu - prawo pracy a zatrudnienie cywilnoprawne:

 • geneza i funkcje prawa pracy,
 • pojęcie i cechy stosunku pracy,
 • rodzaje stosunków cywilnoprawnych w zatrudnieniu, omówienie ich charakteru:
  • zlecenie/umowa o świadczenie usług,
  • umowa o dzieło,
  • relacja b2b.

Prawa przysługujące pracownikowi na podstawie Kodeksu Pracy i innych ustaw:

 • płaca minimalna,
 • szczególna ochrona wynagrodzenia za pracę,
 • czas pracy,
 • BHP,
 • urlopy,
 • zwolnienia chorobowe,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • związki zawodowe,
 • przepisy antydyskryminacyjne,
 • egzekwowanie swoich uprawnień, przepisy karne.

Pojęcie “zatrudnienia śmieciowego” i zjawisko upodabniania się niektórych stosunków cywilnoprawnych do stosunku pracy — tabelaryczne porównanie uprawnień zatrudnionego w różnych stosunkach zatrudnienia wraz z ich omówieniem.

(Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy)
 


Forma zajęć: Prelekcja
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 40 osób